HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BAL2100 Bedriftsøkonomi

Innledning

Emnet gir en innføring i internregnskap, budsjettering, investering, finansiering og likviditetsstyring og analysemetoder som kostnadskalkyler og resultatmåling. Emnet skal sammen med andre økonomifag gi et kvalifiserende grunnlag for å utføre oppgaver innen rasjonell økonomiforvaltning i stillinger som økonomikonsulent, økonomisjef og controller. Emnet skal også gi ferdigheter i bruk av regneark. Det vil bli brukt eksempler fra offentlig sektor.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • kostnader, inntekter og optimering
 • produktvalg
 • budsjettering og likviditetsstyring
 • nullpunktsanalyse
 • kostnadskalkyler og kalkulasjon
 • internregnskap, normalkalkulasjon
 • investeringsanalyse, kapitalbehovsberegning og finansiering
 • effektiv rente

Ferdigheter

Studenten kan

 • foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang
 • gjennomføre kostnads- resultat og volumanalyser
 • stille opp budsjetter for inntekter og kostnader, innbetalinger og utbetalinger
 • stille opp kalkyler og internregnskap med normalkalkulasjon
 • beregne kapitalbehov
 • benytte nåverdimetoden, internrentemetoden og tilbakebetalingsmetoden
 • beregne effektiv rente
 • bruke regnearkverktøyet Excel

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av grunnleggende bedriftsøkonomiske problemstillinger
 • foreta skriftlige bedriftsøkonomiske analyser ved å benytte relevante beregningsmetoder og teori

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningen legges det stor vekt på gjennomgang av oppgaver.

Arbeidskrav

Det er tre obligatoriske innleveringer i Fronter i løpet av semesteret der alle må være bestått for at man skal kunne fremstille seg til eksamen. Godkjent deltakelse i bedriftssimuleringsspillet Hubro Business Simulation.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Skriftlig skoleeksamen på fem timer. Det benyttes graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Intern og ekstern sensor vurderer alle besvarelser.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Ingen

Pensumliste

Winter, Hæhre, Oettesen, Øyen. 2013: Grunnleggende bedriftsøkonomi. 3. utgave. Oslo: Gyldendal

(Pensumliste ajour: 12.06.2017)

Om emnet

Introductory Managerial Economics Bachelorstudium i administrasjon og ledelse 10 stp. 3., høst Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: