HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BAL2200 Samfunnsvitenskapelig metode

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å lese, forstå og forholde seg kritisk til samfunnsvitenskapelig forskning. Det omfatter basiskunnskaper i vitenskapsteori, kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. Samfunnsvitenskapelig metode er grunnleggende kunnskap som letter lesning av forskning og kilder i andre fag, deriblant i arbeidet med bacheloroppgaven.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskap om grunnleggende vitenskapsteori og vitenskapsteoretiske tradisjoner
  • kjennskap til ulike forskningsdesign: eksperiment/kvasieksperiment, casestudier, spørreskjemaundersøkelser, intervju og observasjon
  • kunnskap om forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder
  • innsikt i hvordan samfunnsvitenskapelige undersøkelser gjennomføres fra valg av tema og problemstilling til innsamling, analyse og rapportering av data
  • kjennskap til verktøy for kvantitativ dataanalyse (SPSS)

Ferdigheter

Studenten kan

  • arbeide med forskningsspørsmål, formulere problemstillinger og relatere disse til metodevalg
  • redegjøre for og forstå grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data
  • finne og bruke relevant og kvalitetssikret fagstoff med utgangspunkt i en konkret problemstilling

Generell kompetanse

  • kunnskap om forskningsetiske retningslinjer og juridisk ansvar
  • kan vurdere metodebruk i, og resultater fra samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i samfunnsvitenskapelig metode veksler mellom forelesninger, diskusjoner, og oppgaveløsning.

Arbeidskrav

Studentene skal i løpet av emnet levere en skriftlig besvarelse på fem til syv sider. Besvarelsen leveres i grupper på tre til fire studenter. Det skriftlige arbeidet må være godkjent før man kan gå opp til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke er tilfredsstillende, må studentene levere en forbedret besvarelse innen en kort frist. Det stilles krav til kildebruk og korrekt henvisningsteknikk. Det blir gitt bedømmelsen godkjent/ ikke godkjent på arbeidskravet.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Skriftlig skoleeksamen på fem timer. Det benyttes graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått.

Intern sensor vurderer alle besvarelser. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelser er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.

Ved vurdering teller vitenskapsteori 20 prosent, kvalitativ metode 40 prosent og kvantitativ metode 40 prosent.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen.

Pensumliste

Pensum oppdateres i juni 2017

Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Christoffersen. 2016. Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode . 5.utgave. Oslo: Abstrakt Forlag. Ikke kapitlene 24, 25 og 26.

Ragin, Charles. 1994.  Constructing Social Resarch: The Unity and Diversity of Method , Northwestern University; Pine Forge, Thousand Oaks, extracts from Chapter 5. Tilgjengelig på nett.

Thomassen, Magdalena. 2006.  Vitenskap, kunnskap og praksis. Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapitlene 2, 5 og 6.

(Pensumliste ajour: 01.06.2016)

Om emnet

Research methods in the social sciences Bachelorstudium i administrasjon og ledelse 10 stp. 3., høst Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: