HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BALS3000 Offentlige anskaffelser

Innledning

Emnet omfatter rettsreglene om hvordan det offentlige skal og kan foreta sine anskaffelser og sanksjonssystemet ved brudd på regelverket. Emnet ses i sammenheng med emnene juridisk metode og forvaltningsrett og stats- og kommunalrett.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

  • bred kunnskap om reglene om virkeområdet til anskaffelsesregelverket, valg av konkurranseform, gjennomføring av konkurranser og avslutning av slike
  • innsikt i hvilke formål reglene om offentlige anskaffelser skal ivareta og de grunnleggende kravene som stilles til offentlige oppdragsgivere
  • oversikt over hvilke følger brudd på regelverket kan få

Ferdigheter

Studenten kan

  • finne fram til rettslige problemstillinger ut fra en beskrivelse av en anskaffelsesprosess, drøfte problemstillingene og ta stilling til dem
  • anvende hensynene i anskaffelsesregelverket i drøftelser av praktiske rettslige problemstillinger
  • se etiske utfordringer når det offentlige inngår kontrakter

Generell kompetanse

Studentene kjenner til

  • hvordan EØS-avtalen og EU-domstolens avgjørelser har betydning for utformingen og utviklingen av norsk rett
  • betydningen av konkurranse og konkurranseregler når det offentlige markedseksponerer sin virksomhet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsopplegget er basert på individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumssamlinger. For å oppnå målsettingene i emnet vil et viktig element være bruk av eksempler og løsning av praktiske oppgaver (caser). Det forventes at studentene arbeider aktivt med disse oppgavene og rettskildematerialet som finnes på området.

Arbeidskrav

Ingen.

Vurderings- og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Skriftlig skoleeksamen på fem timer. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Intern sensor vurderer alle besvarelser. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelser er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.  

Hjelpemidler til vurdering

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt på eksamen.

Pensumliste

Pensum oppdateres i juni 2017

Goller m.fl. 2017. Anskaffelsesrett i et nøtteskall .  2.utg. Gyldendal

Nærings- og fiskeridepartementets og enkelte av Difis veiledninger til anskaffelsesregelverket (2017) 200 – 300 sider, hvilke angis av faglærer ved oppstart av emnet.

NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre anskaffelser – Forenkling av det norske anskaffelses-regelverket kapittel 1 punkt 1.1 og 1.2, 12 sider

Prop. 51 L (2015-2016) Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) kapittel 1, 2, 8 og 10. Ca 30 sider

Innst. 358 L (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om Lov om offentlige anskaffelser. 32 sider

Pensum vil bli tilpasset det som finnes av veiledninger mv. ved oppstart av emnet høsten 2017

(Pensumliste ajour: 12.06.2017)

Om emnet

Public procurement law Bachelorstudium i administrasjon og ledelse 10 stp. 5., høst Norsk 2017

Søk på enkeltemne

Du kan søke på dette emnet uten å ha fått opptak til bachelorstudiet.

Les mer om søknadsfrist og opptaksprosess til enkeltemner her.

Søk opptak

Opptakskravet er det samme som for bachelorstudiet. Du må ha generell studiekompetanse, eller tilsvarende.

Du ser når emnet starter opp i timeplanen på nettet.

Pilestredet Semesteravgift: 600 kroner
Kopiavgift: 220 kroner
Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg
Publisert: Oppdatert: