HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BALS3100 Økonomistyring i offentlig sektor

Innledning

Emnet gir studentene kunnskaper og ferdigheter i økonomistyring i offentlig sektor. Hovedvekten er lagt på økonomisk planlegging i form av budsjettering og resultatvurderinger i form av regnskapsanalyse av nøkkeltall og produktivitets- og effektivitetsanalyser av offentlige tjenester med ikke-finansielle resultatindikatorer. Emnet tar også for seg internasjonal utvikling i offentlig økonomistyring, og utforming og tilpasning av mål- og resultatstyringssystemer i offentlig sektor.  Emnet skal sammen med andre økonomifag gi studentene et grunnlag for å utføre oppgaver innen økonomiforvaltning i stillinger som økonomikonsulenter, økonomisjefer og controllere.

Forkunnskapskrav

Offentlig og privat regnskap, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • Grunnleggende kunnskaper om forskjeller i økonomistyring mellom privat, kommunal og statlig sektor
 • Grunnleggende kunnskaper om budsjetteringsteori
 • Grunnleggende kunnskaper om ulike budsjetteringsmodeller
 • Grunnleggende kunnskaper om produktivitets- og effektivitetsanalyser
 • Inngående kunnskaper om strategiske planleggingsmodeller, spesielt målstyring, balansert målstyring og strategikart
 • Inngående kunnskaper om resultatmåling og resultatvurdering av offentlige tjenester, spesielt sammenlignbare data-metoden, kommune-stat rapportering (KOSTRA) og statlig ressursbruk og resultater
 • Grunnleggende kunnskaper om intern kontroll, risikostyring og forvaltningsrevisjon i offentlig virksomhet
 • Grunnleggende kunnskaper om internasjonal utvikling i økonomistyring

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Analysere offentlige regnskaper og annen økonomisk informasjon med egnede finansielle nøkkeltall og resultatindikatorer
 • Gjennomføre resultatvurderinger av offentlig tjenesteproduksjon og rapportere og formidle relevant økonomisk styringsinformasjon skriftlig og muntlig
 • Formulere målsettinger basert på relevante analyser

Utforme strategikart og balanserte målstyringssystemer

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Gjøre rede for økonomistyring i kommunale og statlige virksomheter
 • Forklare forskjeller i kommuners og statens planleggings- og budsjetteringsprosesser
 • Gjøre rede for ulike mål- og resultatstyringsmodeller i offentlig sektor

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir holdt i høstsemesteret. Undervisningen veksler mellom forelesninger, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, presentasjoner og plenumsdiskusjoner.

Arbeidskrav

Studentene skal i grupper på maksimalt 5 medlemmer løse en relevant økonomistyringsoppgave (utføre en regnskapsanalyse, gjennomføre en resultatvurdering av en offentlig tjeneste, utforme et mål- og resultatstyringssystem). Gruppen skal presentere løsningen, lysark for presentasjonen skal leveres til fastsatt frist, og gruppen skal skrive et notat som dokumenterer løsningen.

Omfanget på notatet er 8-10 sider eksklusiv forside, litteraturliste og vedlegg. Notatet skal skrives med Times New Roman 12 pkt., 1,5 linjeavstand og 2,5 cm marger. Studentene får faglig tilbakemelding på arbeidskravet. Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Eksamen består av en individuell skriftlig skoleeksamen på tre timer.  Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Intern sensor vurderer alle besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensbesvarelsene. Ekstern sensor benyttes også ved tvil om hvorvidt besvarelser er bestått.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Det er ingen tillatte hjelpemidler til eksamen.

Pensumliste

Ca. 800 sider.

*Askim, Jostein, Ragna Eltun og Eivind Fremstad (2014). Mål- og resultatstyring. Riktig oppskrift for styring av statsforvaltningen?, I: Harald Baldersheim og Øyvind Østerud (red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre . Kap. 15, s. 285–302. Bergen: Fagbokforlaget. (17 sider.)

*Askim, Jostein, Tage Båtsvik og Christian Skattum (2007). Fører benchmarking til forbedringer i kommunene? Erfaringer fra effektiviseringsnettverkene, 2002–2005. Kommunal Ekonomi och Politik , 11(1): 7–36. (30 sider.)

*Dooren, Wouter van, Geert Bouckaert and John Halligan (2015). Performance Management in the Public Sector. 2nd edition. London: Routledge. Kapittel 2, 37–53. (26 sider.)

*Drucker, Peter F. (1976). What results should you expect? A user’s guide to MBO. Public Administration Review , 36(1): 12–19. (7 sider.)

*Jacobsen, Dag Ingvar og Karl Robertsen (1995). Om begrepene produktivitet og effektivitet. I: Jacobsen, Dag Ingvar, Åge Johnsen og Karl Robertsen, Resultatvurdering i offentlig sektor . Kapittel 2, s. 9–27. Oslo: Kommuneforlaget. (19 sider.)

*Johansen Egil og Odd Tore Hegna (2008). Fem år med balansert målstyring i Porsgrunn kommune: Erfaringer så langt. Praktisk økonomi og finans , 24(4): 3–12. (9 sider.)

Johnsen, Åge (2007). Resultatstyring i offentlig sektor: Konkurranse uten marked. Bergen: Fagbokforlaget. (380 sider).

*Johnsen, Åge (2015). Tildelingsbrevene: For mye detaljstyring og for lite målstyring? Stat og Styring , 25(2): 36–40. (5 sider.)

*Johnsen, Åge (2017). Nye styringsverktøy og modeller – redskap eller legitimering?: Strategisk planlegging og styring i kommunene. Praktisk økonomi & finans , 1/2017. (Ca. 12 sider.)

*Johnsen, Åge og Anna Charlotte Larsen (2015). Mål- og resultatstyring i kommunene: Virkninger for produktivitet og effektivitet? Nordiske Organisasjonsstudier , 17(1): 31–61. (30 sider.)

*Johnsen, Åge, Thomas Carrington, Kim Klarskov Jeppesen, Kristin Reichborn-Kjennerud og Jarmo Vakkuri (2017). Forvaltningsrevisjonens virkninger: En sammenligning av fire nordiske land. I: Louise Bringselius (red.), Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik , 215–228. Kapittel 18. Lund: Studentlitteratur. (18 sider.)

*Kaplan, Robert S. and David P. Norton (1992). The balanced scorecard: Measures that drive performance. Harvard Business Review , 70(1): 71–79. (8 sider.)

*Kaplan, Robert S. and David P. Norton (2000). Having trouble with your strategy? Then map it. Harvard Business Review , 78(3): 167–176. (10 sider.)

*Kleven, Terje (1993). «…det rullerer og det går…»: Om politikernes problematiske forhold til planleggingen. Tidsskrift for samfunnsforskning , 34(1): 31–51. (21 sider.)

*Kuvaas, Bård (2005). Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse , 8(3): 20–33. (13 sider.)

*Laastad, Bodhild (2013). Forvaltningsrevisjon – institusjonalisert evaluering av kommunal verksemd. I: Halvorsen, Anne, Einar Lier Madsen og Nina Jentoft (red.), Evaluering: Tradisjoner, praksis, mangfold . 195–212. Bergen: Fagbokforlaget. (17 sider.)

*Nørreklit, Hanne (2005). Det balancerede scorecard – en undersøgelse av nogle centrale dimensioner. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse , 8(6): 19–36. (17 sider.)

*Robertsen, Karl (2000). «Sammenligning av kommunale kostnadsdata – veien til mer effektiv kommunal produksjon?». I Åge Johnsen, Lars A. Loe og Signy Irene Vabo (red.) (2000). Styring og medvirkning i lokalforvaltningen : 91–107. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (17 sider.)

*Røiseland, Asbjørn (2007). Kommunal budsjettering. Stat og Styring , 17(4): 35–40. (6 sider.)

*Smestad, Elisabeth Gylder, Morten Wike og Magnus Digernes (2007). Intern revisjon som virkemiddel for å ivareta departementenes kontrollansvar. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse , 10(4): 76–81. (6 sider.)

*Stokland, Dag (2015). MAS som styring. Stat og Styring , 25(1): 48–51. (4 sider.)

*Sørheim, Ragne Ørstavik og Sigrid Tollefsen (2014). Strategisk styring i staten. I Å. Johnsen (red.), En strategisk offentlig sektor . Kapittel 4, s. 117–143. Bergen: Fagbokforlaget. (26 sider.)

*Vabo, Signy Irene og Inger Marie Stigen (2004). Moteslaveri, interesser og behov: En analyse av utbredelsen av moderne organisasjonsløsninger i norske kommuner. Nordiske Organisasjonsstudier , 6(1): 48–88. (40 sider.)

*Viken, Marie B. og Harald Saxegaard (2011). Bruk av informasjon om produktivitet i statlige virksomheter ­ en kartlegging. Rapport 3. Oslo: Direktoratet for økonomistyring. (60 sider.)

Pensum merket stjerne (*) vil bli gjort tilgjengelig i en artikkelsamling.

Anbefalt litteratur

Sørensen, Rune Jørgen (2009). En effektiv offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. (160 sider.)

(Pensumliste ajour: 07.04.2017)

Om emnet

Management Control in the Public Sector Bachelorstudium i administrasjon og ledelse 10 stp. 5., høst Norsk 2017

Søk opptak

Du kan søke på dette emnet uten å ha fått opptak til bachelorstudiet.

Les mer om søknadsfrist og opptaksprosess til enkeltemner her.

Søk opptak

Opptakskravet er det samme som for bachelorstudiet. Du må ha generell studiekompetanse, eller tilsvarende. I tillegg må du ha forkunnskap innen offentlig og privat regnskap, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi.

Du ser når emnet starter opp i timeplanen på nettet.

Pilestredet Semesteravgift: 600 kroner.
Kopiavgift: 220 kroner
Publisert: Oppdatert: