HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BALS3200 Samfunnsøkonomisk analyse

Innledning

Emnet omhandler kapitalismen, økonomiske kriser, økonomisk politikk, samt analyse av lønnsomheten av offentlige tiltak og prosjekter. Dette emnet krever en betydelig grad av egeninnsats og selvstudium. Emnet har redusert undervisning i forhold til de vanlige standardene ved instituttet. Det gis 6 timer oversiktsforelesninger.    

Forkunnskapskrav

Grunnleggende samfunnsøkonomi (10 studiepoeng i mikro-/makroøkonomi). Forkurs i matematikk fra Bachelor i administrasjon og ledelse eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • Hva som karakteriserer kapitalismen som økonomisk system/samfunnssystem
 • Kjennetegn ved og årsaker til økonomiske kriser
 • Makroøkonomisk stabiliseringspolitikk (finanspolitikk, pengepolitikk)
 • Oljeøkonomiens utfordringer på kort og lang sikt
 • Valutamarkedenes funksjonsmåte og sammenhenger mellom valutakurs, makroøkonomisk stabilisering og oljeøkonomi
 • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og analyse av lønnsomheten av offentlige tiltak/prosjekter

Ferdigheter

Studenten kan

 • Tilegne seg ny/oppdatert kunnskap om problemstillinger og temaer som inngår i emnet
 • Anvende grunnleggende verktøy for enkle stiliserte analyser av makroøkonomiske sammenhenger og økonomisk politikk
 • Utføre enkle kalkyler av lønnsomheten av offentlige tiltak/prosjekter (nyttekostnadsanalyse)
 • Lese og vurdere kritisk enkle rapporter, utredninger og saksdokumenter som omtaler det økonomiske systems funksjonsmåte og utvikling, makroøkonomisk politikk og lønnsomheten av offentlige tiltak/prosjekt

Generell kompetanse

Studenten har

 • Styrket evne til å vurdere realismen i og svakheter ved samfunnsøkonomisk informasjon
 • Styrket evne til å stille krav til og til å kvalitetssikre beslutningsgrunnlag

Arbeidskrav

Ingen.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet har redusert undervisning i forhold til de vanlige standardene ved instituttet. Det gis 6 timer oversiktsforelesninger. Gjennomføringen forutsetter en betydelig egeninnsats med lærebøker og øvingsoppgaver. En samling med øvingsoppgaver er å regne som en del av pensum, i tillegg til litteraturen.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Skriftlig skoleeksamen på fem timer. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Intern og ekstern sensor vurderer alle besvarelsene.

Hjelpemidler

Enkel kalkulator kan medbringes, for øvrig er ingen hjelpemidler tillatt (se reglement).

Pensumliste

Totalt:   558 sider.

**Direktoratet for økonomistyring. 2014. Veileder i samfunnsøkonomiske analyser . Fagbokforlaget/Direktoratet for økonomistyring, Oslo. Sidene 6-165, 180-185. [166 sider]

**Finansdepartementet. 2017. Nasjonalbudsjettet 2017 . Meld. St. 1 (2017-2018). Finansdepartementet, Oslo. Kapitler/avsnitt om finans- og pengepolitikk og forvaltning av Statens pensjonsfond. [ca. 40 sider]

Grytten, Ola Honningdal og Arngrim Hunnes. 2016. Krakk og kriser i historisk perspektiv . Cappelen Damm, Oslo. Kapitlene 1–3, 5–7, 11–16, 18.  [ca. 180 sider]

*Hwang, Flater Dag. 2013. Vincent de Gournay (1712-1759), laissez faire og den første liberale samfunnsøkonomiske skole . Samfunnsøkonomen nr. 3, s. 30-38. [9 sider]

Johansen, Leif. 1977. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Rapport nr. 1, Industriøkonomisk Institutt. Tanum–Norli, Oslo. Sidene 9–50. [42 sider]

*Polanyi, Karl. 1944. Den liberale utopi . Oversettelse ved Philip Butler av The great transformation. The political and economic origins of our time. Res Publica, Oslo 2012. Sidene 16–23 (forord av Lars Mjøset), 102–111. [18 sider]

*Ringstad, Vidar. 2017. Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider . 6. utgave. Cappelen Damm, Oslo. Sidene 412–421. [10 sider]

*Sørgaard, Nils E. 2016. Stabilitet og stabilisering i en åpen økonomi . Undervisningskompendium i makroøkonomi, Høgskolen i Telemark, Bø. Unntatt punktene 3) og 4) på sidene 80-83. [93 sider]

*) Legges ut i fronter eller deles ut i forelesning.

**) Er tilgjengelig på nett.

(Pensumliste ajour: 22.06.2017)

Om emnet

Economic Analysis Bachelorstudium i administrasjon og ledelse 10 stp. 5., høst Norsk 2017

Søk på enkeltemne

Du kan søke på dette emnet uten å ha fått opptak til bachelorstudiet.

Les mer om søknadsfrist og opptaksprosess til enkeltemner her.

Søk opptak

Opptakskravet er det samme som for bachelorstudiet. Du må ha generell studiekompetanse. I tillegg må du ha grunnleggende samfunnsøkonomi (10 studiepoeng) eller tilsvarende og forkurs i matematikk tilsvarende det som er ved bachelorstudiet i administrasjon og ledelse.

Du ser når emnet starter opp i timeplanen på nettet.

Pilestredet Semesteravgift: 600 kroner.
Kopiavgift: 220 kroner
Publisert: Oppdatert: