HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BALV3000 Ledelse og styring i velferdsfeltet

Innledning

I dette emnet får du en innføring i noen sentrale utviklingstrekk på velferdsfeltet som er av betydning for norsk velferdsforvaltning, og du får kunnskap om hvordan enkelte offentlige velferdsorganisasjoner ledes og styres.

Læringsutbytte

Ha avansert forståelse av sentrale velferdspolitiske utfordringer vi finner i Norge i dag og hvordan enkelte velferdsinstanser ledes og styres.

Kunnskaper

Studenten har

  • kunnskap om den skandinaviske velferdsmodellen
  • kjennskap til normative begrunnelser for den norske velferdsstaten
  • forståelse for den norske velferdsstaten i en globalisert sammenheng og i forhold til EU/EØS
  • innblikk i noen sentrale velferdsdiskusjoner og overordnet kunnskap om velferdspolitiske utfordringer
  • generell kunnskap om ledelse og styring i velferdsfeltet og overordnet om tverrsektorielt  samarbeid
  • innsikt i ulike forvaltningsverdier vi finner representert i velferdsadministrasjonen
  • kunnskap om problemstillinger knyttet til innovasjon i velferdsfeltet
  • generell kunnskap om oppbyggingen og virkemåten til det velferdspolitiske og administrative apparatet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, med en viss fordypning i NAV- og Samhandlingsreformen

Ferdigheter

  • Studenten vil i arbeidslivet ha overordnet kjennskap til utfordringer på sentrale samfunnsområder, ha kompetanse til å kunne plassere den norske velferdspolitikken i en kontekst, få en dypere innsikt i noen dimensjoner ved ledelse, styring og innovasjon i velferdsfeltet og ha kunnskap om det dynamiske forholdet mellom ulike forvaltningsverdier i velferdsforvaltningen.

Generell kompetanse

  • Studenten skal forstå velferdsforvaltningen i en samfunnsmessig sammenheng.

Arbeids- og undervisningsformer

Samlinger (bestående av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver. I tillegg vil vi prøve å få til et ekskursjonsbesøk av relevans for emnet).

Arbeidskrav

Ingen.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Individuell fagtekst med to underveisevalueringer (godkjenning av tema og problemstilling, samt et utkast som skal leveres inn underveis). Studentene velger tema selv, basert på innspill fra emneansvarlig.

Det benyttes graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A E for bestått. F er ikke bestått.

Intern sensor vurderer alle besvarelser. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelser er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen.

Pensumliste

Totalt: Ca 500 sider.

Bok

Vabø, Mia og Signy Irene Vabo. 2014. Velferdens organisering . Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 4, 6, 8, 9, 11.  Ca. 100 sider.

Kompendium

Andreassen, Tone Alm og Jacob Aars (2015). Den store reformen. Da NAV ble til . Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2. og 3. Ca. 30 sider.

Byrkjefot, Haldor. 2010. Omforming av ledelse og styring i offentlig og privat virksomhet. I Ledelse og styring. Ladegård, G. og Vabo, S.I (red.). Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 13. Ca. 15 sider.

Djupevik, Alf Roger og Magne Eikås. 2002. Frivillige organisasjonar og det offentlige hjelpeapparatet. I Organisert velferd. Organisasjonskunnskap for sosionom-, barnevern-, og vernepleiarstudiet . Oslo: Samlaget. Ca. 10 sider.

Fimreite , Anne Lise 2011. Partnerskapet i Nav - innovasjon eller «same procedure»? Rokkansenteret. Notat 4. Ca. 25 sider.

Fimreite, Anne Lise 2005. Mission impossible made possible? – tenkning og argumentasjon bak partnerskapet mellom stat og kommune i Nav . Rokkansenteret. Notat 14. Ca. 50 sider.

Fløtten, Tone, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Johan Christensen. 2007. Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I Hamskifte. Den norske modellen i endring . Dølvik m.fl. (red.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3. Ca. 25 sider.

Heløe, Leif Arne. 2011. Ambivalent samhandlingsreform. I Norsk Nytt Tidsskrift. Nr. 4. Volum 28. Ca. 10 sider.

Ingstad, Eline S. Lorentzen og Jill Loga. 2016. Sosialt entreprenørskap i Norge: en introduksjon til feltet.  Økonomi og finans. Nr. 1. Volum 32. Ca. 15 sider.

Johansen, Svein T., Trude H. Olsen, Else Solstad, Harald Thorsteinsen. 2010. Ledelsesutfordringer i hybride organisasjoner. Forslag til teoretisk rammeverk. I Nordiske organisasjonsstudier nr. 3 . Ca. 40 sider.

Kuhnle, Stein og Nanna Kildal. 2011. Velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv. I Den norske velferdsstaten. Hatland m.fl. (red.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1. Ca. 25 sider.

Ladegård, Gro og Signy Irene Vabo. 2011. Ledelse, styring og verdier . Magma nr. 1. Ca. 10 sider.

Loga, Jill 2016 . Frivillighet og forretning. En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Oslo/ Bergen. Rapport 16. Kap. 6. ca. 10 sider.

Willumsen, Elisabeth, Tore Sirnes og Atle Ødegård. 2015. Innovasjon innen helse og velferd – sosial innovasjon. I Sosial innovasjon – fra politikk til tjenesteutvikling . Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 2. Ca. 20 sider. 

Øgård, M. (2014). Fra New Public Management til New Public Governance: Nye forvaltningskonsepter i kommunene. I H. Baldersheim, & L. E. Rose (Red.), Det kommunale laboratorium (3. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. Ca. 15. sider 

Internett

Dølvik, Jon Erik. 2013. 1980 – 2012: turbulens, tilpasning og kontinuitet. Grunnpilarene i de nordiske modellene. Et tilbakeblikk på arbeidslivs- og velferdsregimenes utvikling. Nord Mod 2030 . Oslo: Fafo-rapport 13. Kap. 4. Ca. 10 sider.  http://www.fafo.no/index.php/en/publications/fafo-reports/item/grunnpilarene-i-de-nordiske-modellene
Hippe, Jon M. og Øyvind Berge m.fl. 2013. Velferdspolitikken. Ombyggingens periode. I Landrapport om Norge 1990 – 2012. Nord Mod 2030 . Kap. 5. og 6. Ca. 55 sider. http://www.fafo.no/index.php/en/publications/fafo-reports/item/ombyggingens-periode-landrapport-om-norge-1990-2012

Holmen, Ann Karin Tennås og Gro Sandkjær Hanssen. 2013. Perspektiver og erfaringer: Styring av og ledelse i kommunalt organiserte samarbeid . Rapport IRIS 214. Ca. 50 sider. http://www.iris.no/samfunn/pdf%20filer/IRIS%202013-214%20Litteraturstudie.pdf

NOU 2011: 7. Velferd og migrasjon. Den norske modellens fremtid . Kap. 3. Ca. 20 sider. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-07/id642496/

Kompendium og lenker til rapporter og artikler i pensum blir gjort tilgjengelig digitalt via Fronter.

(Pensumliste ajour: 12.06.2017)

Om emnet

Leading and governing in the field of welfare Bachelorstudium i administrasjon og ledelse 10 stp. 5., høst Norsk 2017

Søk på enkeltemne

Du kan søke på dette emnet uten å ha fått opptak til bachelorstudiet.

Les mer om søknadsfrist og opptaksprosess til enkeltemner her.

Søk opptak

Opptakskravet er det samme som for bachelorstudiet. Du må ha generell studiekompetanse, eller tilsvarende.

Du ser når emnet starter opp i timeplanen på nettet.

Pilestredet Semesteravgift: 600 kroner.
Kopiavgift: 220 kroner
Publisert: Oppdatert: