HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BALV3300 Brukermedvirkning og profesjonsledelse

Innledning

Emnet omhandler samhandling mellom brukere av velferdsstatens ordninger og tjenesteyterne.  Emnet gjennomgår sentrale rammebetingelser for brukermedvirkning, slik som lover, forskrifter, veiledere og andre sentrale styringsverktøy. Vi vil reflektere over begrepet brukermedvirkning og relatere det til andre beslektede begreper.  Brukermedvirkning relateres særlig til demokratisering og borgerrettigheter på individ- og systemnivå. Ulike faser i samarbeidet slik som kartlegging, planlegging, iverksetting, evaluering og forskning vil bli gjennomgått. Emnet tar også for seg implementering av brukermedvirkning gjennom ledelse av profesjoner. Eksempler fra praksisnær forskning vil bli trukket inn i undervisningen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • brukermedvirkning som demokratisk virkemiddel
  • interesseorganisasjonenes fremvekst og rolle implementering av brukermedvirkning fra planlegging til gjennomføring av tiltak på individ- og systemnivå
  • rammebetingelser for brukermedvirkning
  • etiske og relasjonelle betingelser for brukermedvirkning

Ferdigheter

Studenten skal

  • kunne reflektere over sin rolle som tjenesteutøver og som leder av profesjoner som implementerer brukermedvirkning i sin tjenesteyting
  • kunne anvende brukernes erfaringer og kompetanse, og involvere brukere ved planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak og planarbeid

Generell kompetanse

Studenten kjenner til og har kunnskap om

  • brukerrettigheter og -medvirkning i velferdsforvaltningen
  • etiske dilemmaer i møter mellom tjenesteytere og brukere
  • brukerorientert ledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger og seminarer.

Involvering av praksisfeltet

Forelesere fra praksisfeltet og brukere i praksisfeltet trekkes inn i undervisningen.

Arbeidskrav

Et skriftlig individuelt arbeidskrav som kommenteres av faglærer og/eller medstudent. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Studentene skal avlegge to dagers individuell hjemmeeksamen (48 timer).

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Intern sensor vurderer alle besvarelsene, og et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene blir også vurdert av ekstern sensor. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler.

Pensumliste

Totalt:  Ca. 750 sider.

* Alm_Andreassen, Tone. 2006: Truet frivillighet og forvitrede folkebevegelser? En diskusjon av hva perspektiver fra studier av sosiale bevegelser kan tilføre forskningen om frivillige organisasjoner. Sosiologisk tidsskrift. Vol. 14, 146-170, Universitetsforlaget. 25 s

*Askheim, Ole Petter, 2004. Fra normalisering til empowerment. Ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal Akademisk,  kapittel 9, side 136-165, 30 s.

* Berg, Elin, 2016. Likegyldighetens tvetydighet: Overdosedødsfall etter rusmiddelbehandling. Nordic Studies of Alcohol and Drugs, VOL 33, 189-213, 24 s.

* Bergwitz, Øyvind. 2001 Medborgerskapet i sosialt arbeid. Nordisk sosialt arbeid 2001. Volum 21.(1) s. 66-74, 8 s.

Christensen, Dag Arne, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars. 2017: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Oslo: Universitetsforlaget.

*Christoffersen, Svein Aage. 2005. Profesjonsetikk . Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, Profesjoner og profesjonsetikk – hva er det? 23 s.

* Døving, Erik, Beate Elstad og Aagoth Storvik, 2016: Profesjon, ledelse og organisasjon- perspektiver og begreper, i Døving, Erik, Beate Elstad og Aagoth Storvik (red) Profesjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. 20 s.

Ellingsen, Pål. 2013. Brukerorientert ledelse i offentlig sektor. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 199 s.

*Hanssen, Helene, Kristin Hummerfelt, Alice Kjellevold, Anne Norheim og Rita Sommerseth. 2010. «Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid.» I Faglig skjønn og brukermedvirkning , red. Kristin Hummerfelt, Alice Kjellevold, Anne Norheim og Rita Sommerseth. Bergen: Fagbokforlaget. 28 s.

** Helsedirektoratet 2014 Veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Oslo: Helsedirektoratet. Del I og Del II. 30 s.

*Husøy, Gjertrud, 2015: Brukerperspektiv i psykisk helsevern – retorisk eller reelt? Utvikling sett i et historisk lys, Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol 12. Nr. 4, s 317-324, 8 s.

*Kjellevold, Alice. 2006: Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten i: Lov og Rett 2006(45) s. 3–25. Universitetsforlaget. 23 s.

*Madsen, Vigdis. 2008. Brukeres skjønn i møte med hjelpeapparatet. Tidsskrift for velferdsforskning 3:180-191. 11 s.

**Menneskerettighetserklæringen: http://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter. 5 s

*Myklebust, Kjellaug K. og Stål Bjørkly, 2011. Selvpsykologiske tilnærminger til utfordringer i brukermedvirkningsrelasjoner – En kvalitativ studie blant psykisk helsearbeidere. Vård i Norden, Vol 31 nr 3, side 35-39, 5 s.

* Nylenna, Magne, 2015: Om samvalg og andre sam-ord. Tidsskrift for den norske legeforening, 2015/01, 2 s.

* Olsen, Bennedichte, 2017. Om å vite best - sammen. Brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. I: Stamsø, Mary Ann (red) Velferdsstaten i endring. 2. utgave. Gyldendal Akademisk, 32 s.

* Røyseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo, 2016, Styring og samstyring- governance på norsk. Bergen, Fagbokforlaget, kapittel 3. 30 s.

*Skjefstad, Nina. 2012. «Brukermedvirkning i anerkjennelsesteoretisk perspektiv.» I Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse , red. Anne Grete Jenssen og Inger Marii Tronvoll. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4, 15 s.

*Stokkedal, Bjørg, Erik Myhre og Camilla Bildsten. 2010. «Medvirkning og deltakerstyring gjennom prosessveiledning.» I Døråpner til arbeidslivet , red. Grete Wangen. Oslo: Universitetsforlaget.  13 s.

* Woll, Heidi, 2016. Å lede tolker- sett fra tolkenes ståsted, i Døving, Erik, Beate Elstad og Aagoth Storvik (red) Profesjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. Storvik (red) Profesjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

* Finnes i kompendium som gjøres tilgjengelig i Fronter

** Finnes på Internett

(Pensumliste ajour: 12.06.2017)

Om emnet

User participation Bachelorstudium i administrasjon og ledelse 10 stp. 5., høst Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: