HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ARK3200 Arkivformidling og tilgjengeliggjøring

Innledning

Emnet kombinerer teori og praksis for å utvikle forståelse for oppgaver og utfordringer i knyttet til formidling av arkiv ved arkivinstitusjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har god kjennskap til tilgjengeliggjøring og formidling av arkiv ved arkivinstitusjoner
 • har innsikt i de teoretiske og metodiske tilnærmingene til arkivformidling
 • forstår problemstillinger og tilnærmingsmåter til historiefortelling som formidlingsmetode
 • har kjennskap til regelverket om opphavsrett
 • har grunnleggende kjennskap til pedagogiske prinsipper og fagdidaktikk
 • forstår problemstillinger knyttet til utvalg og metoder for digitalisering og publisering av kilder på nett

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og beskrive etiske utfordringer i samband med arkivformidling og tilgjengeliggjøring
 • kan diskutere valg av metoder for formidling og tilgjengeliggjøring i forhold til forskjellige brukergrupper
 • kan utarbeide opplegg til et formidlingsprosjekt
 • kan diskutere valg av pedagogiske virkemidler i forhold til ulike aldersgrupper
 • kan analysere og beskrive problemstillinger i tilknytning til formidling og tilgjengeliggjøring på nett

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, selvstudium, gruppearbeid og workshops.

Arbeidskrav

Studentene skal levere to obligatoriske arbeidskrav:

 1. En gruppeoppgave på ca. ni sider (21 500 tegn inkludert mellomrom) om et gitt emne. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal gruppen få anledning til å levere en ny versjon.
 2. Et individuelt formidlingsprosjekt på et oppgitt tema. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studentene få anledning til å levere en ny versjon.

Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer. De skal være gjennomførte og godkjente av faglærer innen fastlagt tid før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurderingsform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig, tre dagers hjemmeeksamen.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.

Pensumliste

ARK3200 Arkivformidling - pensumliste 2017 høst

Bain, G., Fleckner, J., Marquis, K., & Pugh, M. (2011). Reference, Access, and Outreach: An Evolved Landscape, 1936-2011 (Session 406). American Archivist , 74(0), 1-40. [40 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 http://www2.archivists.org/sites/all/files/AAOSv074-Session406.pdf (krever HiOA-it-konto)

*Bastian, J. (2014). Ethics for archivists and records managers. I C. Brown (red.) Archives and Recordkeeping – Theory into Practice (s. 101-129). [29 s.]. London: Facet Publishing

*Bjelland, Leiv (2013): Arkivkvalitet, historiefortelling (og formidling, i teorien) – noen refleksjoner. I H. Lange & U.  Spring (red.): Formidling for framtida – tanker om arkiv (s. 25-36). [12 s.] Oslo: ABM-Media.

Blais, G og Enns, D (1990): From Paper Archives to People Archives: Public Programming in the Management of Archives. I: Archivaria 31 , 101-113. [13 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/11723/12672

Buckley, K. (2008). "The Truth is in the Red Files": An Overview of Archives in Popular Culture. Archivaria (66): 95-123. [29 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13187

Børde, C og Søndersrød, V (2008): På rett hylle med åndsverksloven. En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum. ABM-skrift nr 45. ABM-utvikling, Oslo. [100 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 http://kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-pa-rett-hylle-med-andsverkloven

Cook, T (1990): Viewing the world upside down: reflections on the theoretical underpinning of archival public programming. I: Archivaria 31 , 123-134. [12 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/11725/12674

Dickson, E. and M. J. Gorzalski (2013). More Than Primary Sources: Teaching About the Archival Profession as a Method of K-12 Outreach. I: Archival Issues 35(1): 7-19. [13 s]. Identifisert på Internett 11.11.2016 http://opensiuc.lib.siu.edu/morris_articles/59/ (krever HiOA-it-konto)

Duff, W. & Johnson C.A. (2003). Where Is the List with All the Names? Information-Seeking Behavior of Genealogists. I American Archivist vol. 66 (spring/summer 2003), 79-95. [17 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016  https://doi.org/10.17723/aarc.66.1.l375uj047224737n (krever IT-konto fra HiOA)

Duff, W. M. and J. Haskell (2015). New Uses for Old Records: A Rhizomatic Approach to Archival Access. I: American Archivist 78(1): 38-58. [21 s.] Identifisert på Internett 05.02.2017 doi.org/10.17723/0360-9081.78.1.38

*Duff, W. and E. Yakel (2017). Archival Interaction. I T. Eastwood & H. MacNeil (red.), Currents of Archival Thinking (2. utg.): 193-223 [31 s.]. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO

Ericsson, T (1990): Preoccupied with our own gardens: Outreach and Archivists. I: Archivaria 31 , 114-122. [9 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/11724/12673

*Eveleigh, A. (2017). "Participatory Archives." I T. Eastwood & H. MacNeil (red.), Currents of Archival Thinking (2. utg.): 299-325 [27 s.]. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO

Fintland, I. 2016 Archival Descriptions through the Looking Glass: Paratexts in Wonderland. I: American Archivist 79(1): 137-160. [23 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 doi.org/10.17723/0360-9081.79.1.137

Gorzalski, M. (2013). Examining User-Created Description in the Archival Profession. I: Journal of Archival Organization , 11(1-2), 1-22. [22 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016. tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15332748.2013.866858#.VjdNUCuHrv4  (krever HiOA-it-konto)

Hansen, L.E. & A. Sundqvist (2012): To Make Archives Available Online: Transcending Boundaries or Building Walls? I:  Journal of Archival Organization , 10(3-4), 207-230. [23 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15332748.2013.795784 (krever HiOA-it-konto)

Hager, J. D. (2015). To Like or Not to Like: Understanding and Maximizing the Utility of Archival Outreach on Facebook. I: American Archivist 78(1): 18-37. [20 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 doi.org/10.17723/0360-9081.78.1.18

Hosar, M., Røsjø, E., Jensen, B., Jensen, C.S., Ketola, A & Östegren, M.L. (red.) (2016). #arkividag - relevans, medvirkning, dialog . Oslo, ABM-media. [229 s.]

Howgill, E. (2015). New methods of analysing archival exhibitions. I: Archives and Records 36(2): 179-194. [16 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 tandfonline.com/doi/full/10.1080/23257962.2015.1052784 (krever HiOA-it-konto)

*King, V, Liew, C.L & Oliver, G. (2015). Social Media in Archives and Libraries: A Snapshot of Planning, Evaluation, and Preservation Decisions. I: Preservation, Digital Technology & Culture 44(1), s. 3-11. [9 s.]

Lester, P. (2006). Is the virtual exhibition the natural successor to the physical? I: Journal of the Society of Archivists , 27(1), s. 85-101. [29 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00039810600691304#.VjdMQSuHrv4 (krever HiOA-it-konto)

*Lund, E. (2011): Historiedidaktikk. En håndbok for studenter og lærere . (s. 23-37, 84-110, samt følgende vedlegg til kap. 5: s 130, 342, 221-222, 230-232, 236-342. [56 s.]. Oslo: Universitetsforlaget

Manoff, M (2004). Theories of the Archive from Across the Disciplines. I: portal: Libraries and the Academy 4(1): 9-25. [17 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 https://muse.jhu.edu/article/51302/pdf (krever HiOA-it-konto)

Rekrut, A. (2014). Matters of Substance: Materiality and Meaning in Historical Records and Their Digital Images. I: Archives and Manuscripts 42(3): 238-247. [10 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01576895.2014.958865 (krever HiOA-it-konto)

Renberg, Bo (2004). Bra skrivet väl talat: handledning i skrivande och praktisk retorik (s. 25-151). [126 s.] Lund: Studentlitteratur.

Røde, Gro (2010). Skoleprosjektet "Robert Levin, f.eks." i Oslo byarkiv. I: Tidsskriftet Arkiv volum 3[10 s.] Identifisert på Internett 05.02.2017 http://docplayer.me/23731807-Skoleprosjektet-robert-levin-f-eks-i-oslo-byarkiv.html

St.meld. nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv , kap. 4 og kap. 10. Oslo: Kulturdepartementet. [39 s.] Identifisert på Internett 02.11.2015 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-24-2008-2009 .html?id=555254

Sundqvist. A. (2015): Conceptualisations of the use of records. I: Tidsskriftet Arkiv vol 6. [15 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016 https://journals.hioa.no/index.php/arkiv/article/view/1358

*Theimer, K. (2011). Conclusion: Archivists and Audiences – New Connections and Changing Roles in Archives 2.0. I K. Theimer 2011 (red.), A Different Kind of Web: New Connections between Archives and Our Users (s. 334-346). Chicago: Society of American Archivists. [13 s.]

*Yakel, E. (2011). Balancing Archival Authority with Encouraging Authentic Voices to Engage with Records. I K. Theimer (red.), A Different Kind of Web: New Connections between Archives and Our Users (s. 75-101). Chicago: Society of American Archivists. [27 s.]

Yakel, E & Torres, D (2003): AI: Archival Intelligence and User Expertise. I: American Archivist 66(1): 51-78. [28 s.] Identifisert på Internett 11.11.2016  https://doi.org/10.17723/aarc.66.1.q022h85pn51n5800 (krever HiOA-it-konto)

Zhang, J. (2012). Archival Context, Digital Content, and the Ethics of Digital Archival Representation. Knowledge Organization 39(5): 332. [9 s.] 

(Pensumliste ajour: 31. mai. 17)

Om emnet

Archival outreach and dissemination Bachelorstudium i arkivvitenskap 15 stp. Høst Norsk 2017-2018

Søk på enkeltemne

Du kan søke opptak til dette emnet utenom bachelorutdanningen.

Søk opptak 11. august 2017. Førstemann til mølla prinsippet.

Generell studiekompetanse

Kontakt faglig:
Leiv Bjelland

Kontakt administrativ:
studie-sam-abi@hioa.no

Samlinger i uke 35, 39, 43 og 47 ( Timeplan - detaljert timeplan kommer i Fronter ved studiestart)

Høst 2017 Pilestredet Semesteravgift: 820 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Publisert: Oppdatert: