HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Programplan for

Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap

   Innledning

   Bibliotek- og informasjonsvitenskap gir bred kompetanse i organisering, gjenfinning og formidling av ulike medieformer og tekster, der brukeraspektet står sentralt. Informasjon, kunnskap og kultur i det flerkulturelle og digitale samfunnet vektlegges. Studiet kvalifiserer til arbeid i bibliotek, og også til arbeid i virksomheter der dokumenthåndtering og informasjons- og kulturformidling inngår. Studiet er organisert i større emnegrupper, der også de forskjellige metodefagene inngår. Det er en sterk sammenheng mellom studiets forskjellige deler.

   Studiet er treårig og fullført studium kvalifiserer til søknad om opptak til masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap.  

   Bachelorgraden oppnås i samsvar med Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus .

   Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, jf. § 2-3, 1 a. Gradens engelske tittel er Bachelor in Library and Information Science.

   Målgruppe 

   Bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for arbeid innen biblioteksektorens ulike deler og i virksomheter der dokumenthåndtering, formidling av informasjon samt kultur- og litteraturformidling inngår. 

   Opptakskrav

   For å bli tatt opp til bachelorstudiet kreves generell studiekompetanse. Søkere kan også tas opp på grunnlag av realkompetanse etter individuell vurdering. 

   Læringsutbytte

   Kunnskaper

   En kandidat med fullført utdanning fra bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap

   • har bred kunnskap om bibliotek- og informasjonsvitenskapens sentrale temaer og problemstillinger, og om de teorier, metoder, hjelpemidler og verktøy som anvendes

   Ferdigheter

   En kandidat med fullført utdanning fra bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap

   • kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger innen bibliotek- og informasjonsvirksomhet
   • har kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for profesjonsutøvelse innen biblioteksektorens ulike deler og i virksomheter der dokumenthåndtering og informasjons- og kulturformidling inngår

   Generell kompetanse

   En kandidat med fullført utdanning fra bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap

   • har evne til analytisk tenkning og refleksjon
   • kan følge kunnskapsutviklingen på fagfeltet og gjøre selvstendige og kritisk faglige vurderinger
   • kan formidle sentralt fagstoff gjennom skriftlige og muntlige sjangre
   • kan bidra til utvikling av god praksis innen fagområdet
   • har beredskap til å møte forandringer i yrkeslivet
   • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
   • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet

   Studiets innhold og oppbygging

   3. studieår

   5. semester
   BIB300015 stp.
   Bibliotekutvikling
   6. semester
   BIB390015 stp.
   Bacheloroppgave

   Det er mulighet for studentutveksling (inn/ut) i 6. semester.

   Studieprogresjon

   Alle eksamener må være bestått – ved ordinær eksamen eller ved ny/utsatt eksamen – før kandidaten kan fortsette på trinnet over. Det er tillatt å mangle ett fag fra 1. studieår, men alle emner innenfor én emnegruppe må være bestått for å kunne fortsette på emnegruppen i 2. studieår. Alle emner fra 1. og 2. studieår må være bestått før 3. studieår kan påbegynnes.  

   Studiets arbeids- og undervisningsformer. Praksisstudier

   Det pedagogiske opplegget vil variere fra et emne til et annet. Arbeidsmåter kan være forelesninger, øvingsoppgaver, oppgavegjennomgåelser, skrivekurs, studiebesøk, diskusjoner, prosjektarbeid, studentpresentasjoner, gruppearbeid, seminarer, kollokvier, veiledning, respons, praksis og selvstudium. 

   Praksis

   I bachelorstudiet inngår ti ukers praksis i bibliotek, arkiv eller beslektede virksomheter. De ti praksisukene er fordelt på to perioder. Alle må gjennomføre praksisukene selv om de kan vise til lang arbeidserfaring fra bibliotek.

   Første praksisperiode , - se emneplan. Annen praksisperiode er lagt til slutten av 4. semester. Denne inngår som del av emnet BIBPRAK 2 Undersøkelsesmetoder i teori og praksis (10 studiepoeng). Studenten skal i andre praksisperiode gjennomføre en selvstendig undersøkelse av et emne som er av interesse for praksisstedet. Studentene må ha avlagt 90 studiepoeng av studiet før studentene kan gå ut i annen praksisperiode og avlegge eksamen. Vurderingsformen er en prosjektrapport.

   Internasjonalisering 

   Studenter ved bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap kan søke om utveksling ett eller to semestre tredje studieår. Utdanningen har avtaler innenfor Erasmus- og Nordplusprogrammet. Studentene kan også søke på HiOAs avtaler utenfor Europa. Mer informasjon finnes på studiets nettside. 

   Arbeidskrav

   Omfanget på de enkelte arbeidskravene vil variere med oppgavens sjanger og tema. Arbeidskravene er knyttet opp mot læringsutbyttebeskrivelsene og skal sikre at studentene får trening i teoretisk problemløsing og praktiske ferdigheter. De skal også sikre at studentene har en jevn progresjon.

   Alle arbeidskrav må være levert innen en fastsatt frist og godkjent av faglærer før kandidaten kan fremstille seg til eksamen i emnet. Ved underkjenning av arbeidskrav vil kandidaten få mulighet til å levere en bearbeidet versjon av oppgaven innen ny frist. Overholdes ikke denne fristen, vil studenten bli trukket fra eksamen.

   Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger

   Vurdering og sensur skal foregå i samsvar med bestemmelsene om vurdering i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler og Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hvert emne blir avsluttet med eksamen i ulike former. 

   Omfanget på de ulike oppgavene vil variere med oppgavens sjanger og tema. Nærmere beskrivelse av vurderingsformen i de enkelte emnene fremgår av emneplanene. 

   Alle oppgaver blir vurdert av intern sensor. Ekstern sensor deltar i arbeidet med å utforme

   vurderingskriteriene. I de fleste emnene vil et utvalg på 25 prosent av oppgavene også bli vurdert av ekstern sensor. I enkelte emner er det to interne sensorer. Der det benyttes ekstern sensor på et utvalg av besvarelsene, skal den eksterne sensoren sensurere sammen med alle interne sensorer. Mer informasjon om vurdering og sensur finnes i emneplanene.

   Til eksamen vil studentene kunne bli prøvet i alt stoff som er gjennomgått i undervisningen. Dette gjelder også stoff som ikke er dekket spesielt i pensum.

   Oppgaver som er produsert utenom utdanningsforløpet, kan ikke leveres inn som eksamensarbeid. Dersom de tidligere arbeidene har vært offentliggjort, skal de henvises til som andre kilder og det skal i oppgaven gjøres rede for hvordan de er brukt. 

   Samme besvarelse kan ikke leveres til vurdering mer enn én gang. Det gjelder enten oppgaven tidligere er brukt ved Høgskolen i Oslo og Akershus eller ved andre institusjoner i inn- eller utland og det gjelder også bruk av deler av tidligere oppgaver. Brudd på denne bestemmelsen vil bli ansett som fusk. Forbudet mot gjenbruk av arbeider som er brukt til andre eksamener, er ikke til hinder for at en kan bygge videre på ideer fra disse arbeidene eller at en kan bruke materiale som ble samlet inn i den forbindelsen. En kan også bruke resultater fra tidligere arbeider. Det er adgang til å sitere utdrag fra egne tidligere eksamensarbeider, men bare i samme utstrekning som det er tillatt å sitere fra andres arbeider. All bruk av tidligere arbeider skal gjøres rede for med kildehenvisninger. 

   Kandidater som ikke har bestått en eksamen etter ny/utsatt prøve, bør følge undervisningen i faget på nytt og gå opp til neste ordinære eksamen. 

   Vurdering.
   Sem. Emnekode og -navn Stp. Vurderings-/
   eksamensform
   Vurderings-
   uttrykk
   1 BIB1100
   Bibliotek og samfunn
   15 3-dagers hjemmeeksamen A-F
   1 BIB1200
   Informasjonssystemet
   15 6-timers skriftlig skoleeksamen A-F
   2 BIBPRAK1
   Praksis
   0 Praksisrapport Bestått/
   ikke bestått
   2 BIB1400
   Litteratur- og kulturformidling 1:
   Historiske perspektiv
   15 4-timers skriftlig skoleeksamen A-F
   2 BIB1300
   Kunnskapsorganisasjon
   15 6-timers skriftlig skoleeksamen A-F
   3 BIB2000
   Litteratur og lesing
   10 3-dagers hjemmeeksamen A-F
   3 BIB2100
   Tekststudier
   5 Mappe Bestått/
   ikke bestått
   4 BIB2300
   Bibliotek og læring
   5 3-dagers hjemmeeksamen A-F
   3 BIB2201
   Kunnskapsorganisasjon og
   gjenfinning 2.1
   15 3-dagers hjemmeeksamen A-F
   4 BIBPRAK2
   Undersøkelsesmetoder i
   teori og praksis
   10 Prosjektrapport A-F
   4 BIB2401
   Kunnskapsorganisasjon og
   gjenfinning 2.2
   15 3-dagers hjemmeeksamen A-F
   5 BIB3000
   Bibliotekutvikling
   15 6-timers skriftlig eksamen A-F
   5 BIB3210
   Kunnskapsorganisasjon og
   gjenfinning 3.1
   15 4-timers skriftlig individuell
   eksamen og Prosjektoppgave,
   individuelt eller i gruppe
   A-F
   5 BIB3220
   Kunnskapsorganisasjon og
   gjenfinning 3.2
   15 4-timers skriftlig
   individuell eksamen
   og Prosjektoppgave,
   individuelt eller
   i gruppe
   A-F
   5 BIB3230
   Kunnskapsorganisasjon og
   gjenfinning 3.3
   15 2 prosjektoppgaver,
   individuelt eller i gruppe
   A-F
   5/6 BIB3300
   Moderne skandinavisk
   litteratur
   15 Artikkel og muntlig prøve A-F
   5/6 BIB3900
   Bacheloroppgave
   15 Skriftlig oppgave A-F
   6 BIBV3600 Universal Design 15 2 individual submissions A-F
   6 BIBV3310
   Web development
   15 2 submissions- an individual essay and a group-based project A-F
   6 BIBV3400
   Mellom forankring og forandring.
   Endringsledelse i bibliotek
   15 2 oppgaver A-F
   6 BIBV3100
   Vindu mot verden. Oversatt og fremmedspråklig litteratur i Norge
   15 2 individuelle skriftlige
   arbeider
   A-F

   Om programmet

   Bachelor’s Programme in Library and Information Science 180 studiepoeng
   Heltid
   Kull 2017-2018
   • Godkjent av instituttleder ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
    Dato 02.03.2017

    Gjeldende fra høstsemesteret 2017
   Publisert: Oppdatert: