HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BIB1100 Bibliotek og samfunn

Innhold

Emnet består av tre delemner med integrerte arbeidsoppgaver. Delemnene tar opp bibliotekets og bibliotekarens roller ut fra tre ulike perspektiver:  

 • Samfunn, bruker og bibliotekar : Vekselspillet mellom bruker, institusjon og samfunn, med vekt på bibliotekets samfunnsoppdrag i et historisk og aktuelt perspektiv
 • Organisering av biblioteksektoren : Norsk biblioteksektor sett i lys av økonomiske, regulative og politiske rammevilkår
 • Medier og marked : Teknologiske endringer og nye virkemidler i litteraturpolitikken, deres økonomiske og verdibaserte begrunnelser, utfordringer og muligheter for biblioteksektoren

Forkunnskapskrav

Ingen. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten 

 • har bred kunnskap om biblioteket som samfunnsinstitusjon og bibliotekarprofesjonens rolle
 • kjenner til bibliotekfeltets historie og tradisjoner
 • har innsikt i bibliotekenes rolle i det flerkulturelle samfunnet
 • har kunnskap om organisering og utvikling av bibliotektjenester i offentlig og privat sektor
 • har kunnskap om hvordan statlig og kommunal styring påvirker biblioteksektoren
 • har innsikt i hvordan digitaliseringen påvirker bokmarkedet og utviklingen av bibliotektjenester 
 • har kunnskap om lovverk, markedsreguleringer og etiske føringer for bokmarkeder og bibliotek

Ferdigheter

Studenten

 • kan diskutere biblioteket og bibliotekarens rolle, bibliotekorganisering, tjenesteutvikling og politiske, økonomiske og juridiske rammevilkår, både i et historisk og aktuelt perspektiv
 • kan aktivt medvirke i gruppebaserte læringsprosesser
 • kan finne frem til og vurdere informasjon og fagstoff og fremstille dette i skriftlige oppgaver slik at det belyser en faglig relevant problemstilling
 • kan benytte prinsippene for faglig forfatterskap med særlig vekt på korrekt sitering, referering og kildeangivelser, og kan sette opp litteraturlister

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid med veiledning og selvstudium.

Arbeidskrav

En individuell skriftlig oppgave (10 000 tegn med mellomrom) og en gruppeoppgave (22 000 tegn med mellomrom) skal leveres til fastsatt frist og godkjennes av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.  

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er en tredagers individuell hjemmeeksamen (15 000 tegn med mellomrom) .

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 prosent av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor. 

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. 

Pensumliste

BIB1100 – Delemne: Samfunn, bruker og bibliotekar

Pensumliste [ca. 360 sider]. Fagansvarlig: Øivind Frisvold.

Byberg, L. & Frisvold, Ø. (2001). Hvorfor folkebibliotek?: Et tilbakeblikk på bibliotek og politisk legitimering ved tre hundreårsskifter. I. R. A. Audunson & N. W. Lund (Red.), Det siviliserte informasjonssamfunn: Folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid (s. 65-85). Bergen: Fagbokforlaget. Digital utgave kan lastes ned i Fronter.

Frisvold, Ø. (Red.) (2004). Bibliotek- kultur og samfunn : Artikkelsamling. Oslo. Høgskolen i Oslo.[Inneholder artikler av blant annet Arne Martin Klausen (om kulturbegrep), Arne Kokkvoll (om arbeiderkultur), Pierre Bourdieu (fra «Distinksjonen»), Marianne Gullestad (om norsk kulturell egenart), Einar Niemi (om samer og kvener), Kulturbrev av 1945 og 2001]. [Digital utgave kan lastes ned i «Fronter». Pensumartikler merket med*.]

Frisvold, Ø. (Red.) (2016). Bibliotek – kultur og samfunn : Lærebok. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. Digital utgave kan lastes ned i Fronter.

Grunnbok

Dahl, H. F. & Helseth, T. (2006). To knurrende løver: Kulturpolitikkens historie 1814-2014. Oslo: Universitetsforl. [Kap. 11-14, 16-21]

Denne utredningen supplerer Dahl & Helseth:

NOU 2013:4 (2013) Kulturutredningen 2014. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2013-4/id715404/ 

Følgende to bøker er av eldre dato, men  kan delvis supplere/erstatte Dahl & Helseth :

Mangset, P. (1992). Kulturliv og forvaltning: Innføring i kulturpolitikk . Oslo: Universitetsforlaget. Hentes fra http://www.nb.no/nbsok/nb/421815c95f85e598b2f62e8b9635a35f.nbdigital?lang=no#0 

Vestheim, G. (1995). Kulturpolitikk i det moderne Noreg . Oslo: Samlaget. Hentet fra http://www.nb.no/nbsok/nb/bb55245d149d4f9ef20adeb9e0a3f900?index=1#0

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2013-4/id715404/

Det kan komme noen artikler i tillegg.

Delemne: Medier og marked

Pensumliste [ca. 430 sider]. Fagansvarlig : Anita Sandberg.

Børde, C. & Søndersrød, V. (2008). På rett hylle med åndsverkloven: En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum . Oslo: ABM-utvikling. Hentet fra http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-pa-rett-hylle-med-andsverkloven [106 s.]

Colbjørnsen, T. (2017). Åpenhet i det digitale bibliotek. I A. Anderson, C.-M. Fagerlid, H. Larsen & I. Straume (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring . Oslo: Cappelen Damm Akademisk [20 s.]

EBLIDA. (2012. oktober). EBLIDA Key principles in the acquisition of and access to e-books by libraries . Hentet fra http://www.eblida.org/Special%20Events/Key-principles-acquistion-eBooks-November2012/GB_English%20Version%20Key%20Principles.pdf

Fredriksson, M. (2010). Skapandets rätt: Ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens  historia (Doktoravhandling, Linköpings universitet, Sverige). Hentet fra http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-53272 [Pensum: s. 309-325 [16 s.]]

Grøn, R. & Balling, G. (2016). Kampen om eReolen . København: Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. Hentet fra http://www.ntik.dk/2016/Nr3/Groen.pdf [12 s.]

Gundersen, A. (2013). E-bøker i folkebibliotek. Biblioteca Nova , (4), 72–99. Hentet fra  https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Bibliotheca-Nova-2013.4_digital-formidling.pdf [27 s.] 

IFLA. (2014, 30. juli). IFLA E-lending background paper . Hentet fra http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/documents/revised_background_paper_elendingjuly2014.pdf [Pensum: Appendix C]

Kulturdepartementet (2015). Utredning om e-bøker og utlån i bibliotek. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/0d8914e29293412dbea9d976bde28732/rapport-om-utlan-av-e-boker-i-folkebibliotek.pdf [77 s.]

Kunnskapsdepartementet. (2016). Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Hentet fra http://www.cristin.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2016/rapport-nasjonale-retningslinjer.pdf[30 s.]

Mohn, D. E. L. (2011). E-books in the library: Borrower’s rights at risk. Scandinavian Library Quarterly, 44 (4). Hentet fra http://slq.nu/?article=norway-e-books-in-the-library-borrowers-rights-at-risk

Naper, C. (2009). Fra mangfold til enfold: Norsk litteraturpolitikk og norske lesevaner i forandring. Nytt Norsk Tidsskrift , 26 (01), 28–39. Hentet fra  http://hdl.handle.net/10642/337 [9 s.]

NOU 1999: 27 (1999). «Ytringsfrihed bør finde Sted» — Forslag til ny Grunnlov § 100 . Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/026a9879891a4972b019ce10f20561fe/no/pdfa/nou199919990027000dddpdfa.pdf [Pensum: kapittel 2.1, 2.2.1, 2.2.2. 2.2.3 og 2.3.9 [8 s.]]

Oslo Economics. (2011). Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler: Utarbeidet for Kulturdepartementet . Oslo: Kulturdepartementet. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Rapporter_Utredninger/Utredning_om_litteratur-og_spraakpolitiske_virkemidler_2012.pdf  [Pensum: s. 1-29 og s. 67-100 [62 s.]]

Rønning, H., Slaatta, T., Torvund, O., Larsen, H. & Colbjørnsen, T. (2012). Til bokas pris: Utredning om litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Oslo: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Rapporter_Utredninger/Utredning_av_litteraturpolitiske_virkemidler_i_Europa_2012-2.pdf  [Pensum: s. 1-69 og s. 167-174 [76 s.]]

Sandberg, A. (2016). Biblioteket – et botemiddel mot markedssvikt? BOK og Bibliotek (5). S. 28-30

Åndsverkloven. (1961). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Hentet fra http://lovdata.no/lov/1961-05-12-2 [27 s.]

Åndsverkloven. (2001). Forskrift til åndsverkloven (lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.) . Hentet fra http://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1563[Pensum: Kap. 1 [6 s.]]

Anbefalt lesing:

Colbjørnsen, T. (2014). Rapport om prøveprosjekt med e-bøker i innkjøpsordningen (PEI). Hentet fra http://www.kulturradet.no/documents/10157/6308f25c-77dd-45a4-8835-d94b66f10ce2 

Dahl, T. A. (2012). E-bøker: Teknologisk tilstandsrapport. Bok og Bibliotek , 79 (3), 54–56. Hentet fra http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&view=article&id=1672  

Dahl, T. A., & Mangen, A. (2015). Deep reading i biblioteket: Et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 4 (1), 5–21. Hentet fra http://ntik.dk/2015/Nr1/Dahl.pdf

Forbrukerrådet. (2015). Har vi det e-bokmarkedet vi kan forvente?: Rapport om det norske e-bokmarkedet mai 2015. Hentet fra forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Har-vi-det-e-bokmarkedet-vi-kan-forvente.pdf

Nasjonalbiblioteket & Kulturrådet. (2014). Utlån av e-bøker i norske folkebibliotek – utfordringer og muligheter: Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014. Hentet fra nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Utlaan-av-e-boeker-i-folkebibliotek-utfordringer-og-muligheter 

Nasjonalbiblioteket. (2016). Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek. 02.05.2016. Hentet fra nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Ny-modell-gir-flere-e-boeker-i-bibliotekene

Nasjonalbiblioteket. (2016). Nasjonalbiblioteket anbefaler ny e-bok modell. 21.12.2016. Hentet fra https://bibliotekutvikling.no/nyheter/nasjonalbiblioteket-anbefaler-e-bok-modell/

NOU 2013:2. (2013). Hindre for digital verdiskaping . Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/nouer/2013/nou-2013-2.html?id=711002  [Kapittel 4.1 - 4.8]

Prop. 104 L (2016–2017). Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) . Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-104-l-20162017/id2547943/sec1

Prytz, Ø. (2013). Litteratur i digitale omgivelser . Oslo: Kulturrådet. Hentet fra http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/asset_publisher/N4dG/content/publikasjon-litteratur-i-digitale-omgivelser

Teknologirådet. (2004). Programvarepolitikk for fremtiden: Teknologiske strategier for et åpnere samfunn . Oslo: Teknologirådet. Hentet fra teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/19/2013/08/Rapport-Programvarepolitikk-for-fremtiden.pdf

Delemne: Organisering av bibliotektjenester

Pensumliste [ca. 250 sider]. Fagansvarlig : Sunniva Evjen.

Audunson, R. A. & Aabø, S. (2013). Biblioteket som motor i å skape lokalsamfunn med sammenhengskraft i en flerkulturell storbykontekst. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og kulturformidling , 2 (1), 39–50. Hentet fra http://hdl.handle.net/10642/1816. [11 s.]

Folkebibliotekloven. (1985). Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) . Hentet fra [forskrifter er også pensum]: http://lovdata.no/referanse/hjemmel?dokID=NL/lov/1985-12-20-108

Kulturdepartementet. (2015). Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/e1dd0466444d4d5d9d02e8d6897d38fb/nasjonal_bibliotekstrategi_2015-2018.pdf [36 s.]

Nasjonalbiblioteket. (2012). Bibliotekloven . Hentet fra nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Lover-og-retningslinjer/Bibliotekloven [Mer informasjon om forvaltningen av folkebibliotekloven på Nasjonalbibliotekets nettsider]

NOU 2013:4. (2013). Kulturutredningen 2014 . Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/1e88e03c840742329b9c46e18159b49c/no/pdfs/nou201320130004000dddpdfs.pdf. [Pensum: Kap. 11.7, s. 158-172. Kap. 12.9, s. 244-246. Kap. 12.13-12.17, s. 250-256. Kap. 12.24-12.31, s. 271-285. Kap. 15.5, s. 310-311. Kap. 16, s. 318-320. [Totalt 40 s.]]

Pliktavleveringslova. (1989). Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument [pliktavleveringslova] . Hentet fra http://lovdata.no/lov/1989-06-09-32. [2 s.] [Forskrifter er også pensum: http://lovdata.no/referanse/hjemmel?dokID=NL/lov/1989-06-09-32 [6 s.]] [Nasjonalbibliotekets nettsider inneholder generell informasjon om pliktavlevering: nb.no/Om-NB/Pliktavlevering/Hva-skal-pliktavleveres

Prop. 135 L (2012–2013). (2013). Endringer i lov om folkebibliotek: Tilråding fra Kulturdepartementet 26. april 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) . Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/9942dc16bdb3427982c7e68cb7175b00/no/pdfs/prp201220130135000dddpdfs.pdf   [21 s.] [Mer om revisjonen av bibliotekloven i 2013, se Kulturdepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-135-l-20122013.html?id=724286]

Prop. 95 S. (2013-2014). (2014). Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) . Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/Meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf [Pensum: Kap. 4, s. 21-56. [35 s.]]

Rønning, R., Lesjø J. H. (2015). Vårt politiske Norge. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Oslo. Fagbokforlaget. [Pensum kap. 11 [58 s.]]

Sentio Research. (2016). Brukeradferd i bibliotek 2015. Rapport. Hentet fra: https://bergenbibliotek.no/om-biblioteket/dokumenter-og-rapporter/rapport-brukeradferdsundersoekelsen-2015 [SE1] 

Troms. (2017). Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028. Troms: Troms fylkesbibliotek. Hentet fra:  http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/3208/regional-bibliotekplan-for-troms-2017-2028.pdf [24 .s] [SE2] 

Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet. (2010). Folkebibliotekerne i vidensamfunnet: Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet . København: Styrelsen for bibliotek og medier. Hentet fra http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/folkebib_i_vidensamfundet/pdf/Folkebib__i_videnssamf.pdf [Pensum: Bilag 1. [3 s.]]

Universitets- og høgskolerådet. (2015) Bibliotek i universitets- og høgskolesektoren - utvikling, roller og oppgaver. Hentet fra uhr.no/documents/UHRBKDstrategi_endelig_versjon.pdf [23 s.]

Anbefalt lesing

ABM-utvikling. (2006). Bibliotekreform 2014: Del I Strategier og tiltak . Oslo: ABM-utvikling. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kkd/hdk/2007/0001/ddd/pdfv/303688-del1_web.pdf

ABM-utvikling. (2006). Bibliotekreform 2014: Del II Norgesbiblioteket - nettverk for kunnskap og kultur . Oslo: ABM-utvikling. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kkd/hdk/2007/0001/ddd/pdfv/303689-del2_web.pdf

Oslo kommune. Byrådet. (2014). Borgernes bibliotek. Bibliotekplan for Oslo kommune i perioden 2014-2018. Hentet fra http://www.nb.no/Om-NB/Publikasjoner/Skriftserien-Bibliotheca-Nova. [28 s.]

St. meld nr. 23 2008-2009. (2009). Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digitaltid . Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/6a7ad6f5ba584c8aafdc8bfa5cba86b1/nn-no/pdfs/stm200820090023000dddpdfs.pdf. [Pensum: Kap. 3, 4, 9, 11, 12 og 13. [56 s.]]

St.meld. nr. 24 (2008-2009). (2009). Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv . Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f0e538cc704abda770db1ef2c5399b/no/pdfs/stm200820090024000dddpdfs.pdf [Pensum: s. 44-71. [27 s.]]

Bibliotheca Nova. Nasjonalbiblioteket. Flere nr. kan være aktuelle. Oversikt over utgivelsene finnes her: http://www.nb.no/Om-NB/Publikasjoner/Skriftserien-Bibliotheca-Nova

Følg med i bibliotektidsskriftene

Bok og bibliotek:  http://www.bokogbibliotek.no/

Bibliotekaren:  http://bibforb.no/bibliotekaren/bibliotekarens-arkiv/

E-postlisten: biblioteknorge@nb.no

[SE1] Tar med denne, for å ha oppdatert stoff om bruk av bibliotek.

[SE2] Ny av året, erstatter forrige plan

(Pensumliste ajour: 26.mai 2016)

Om emnet

Libraries and Society Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Årsstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap 15 stp. Høst Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: