HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BIB1200 Informasjonssystemet

Innledning

I emnet gis en bred innføring i informasjonssystemets historikk, grunnleggende prinsipper og bestanddeler.

I emnet behandles dessuten metoder, standarder, hjelpemidler og verktøy for arbeidet med å beskrive, gjenfinne og tilgjengeliggjøre ulike typer dokumenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskaper om den historiske konteksten som systemer for kunnskapsorganisasjon og gjenfinning har blitt utviklet i
 • kjenner de viktigste begrepene innen teorigrunnlaget for kunnskapsorganisasjon og gjenfinning
 • har oversikt over de viktigste områdene der metoder og systemer for kunnskapsorganisasjon og gjenfinning er implementert
 • forstår grunnleggende prinsipper for deskriptive metadata og datakvalitet
 • har innsikt i datamodellering og databaseteori
 • forstår formålet med markeringsspråk for å beskrive og strukturere digitale dokumenter

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke sentrale registreringsstandarder og metadataskjemaer til å beskrive dokumenter for lagring, søking og gjenfinning
 • kan modellere relasjonsdatabaser
 • kan strukturere data og digitale dokumenter med markeringsspråk

Innhold

Temaer som inngår i emnet:

 • Historisk gjennomgang og definisjoner av sentrale begreper innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning.
 • Anvendelsesområder og utviklingsperspektiver innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning.
 • Bibliografiske datamodeller, registreringsstandarder og metadataskjemaer.
 • ER-modellering, relasjonsdatabaseteori og spørrespråket SQL.
 • Grunnleggende XML og strukturering av data med markeringsspråk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og øvelser. Studentene tilegner seg stoffet ved selvstudium, oppgaveløsing og/eller gruppearbeid.

Arbeidskrav

En skriftlig gruppeoppgave på ca. fem sider. Gruppeoppgaven skal leveres inn og presenteres for medstudenter og lærere i plenum. Gruppen kan bestå av to til fem studenter. 

Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten få anledning til å levere en ny versjon.

Arbeidskrav skal være gjennomført innen fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. 

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er en skriftlig, individuell sekstimers eksamen. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 prosent av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen (jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus ).

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Sentrale registreringsstandarder og metadataskjema. Detaljert oversikt over hjelpemidlene publiseres på nettsiden om hjelpemidler til eksamen ved semesterstart.

Pensumliste

Tekster markert med * er samlet i kompendium (Tilgjengelig i fagets fronterrom.).

Høst 2017

* Antonsen, R. (2014). Logiske metoder. Oslo: Universitetsforlaget. [Pensumkap: 0, 1 og 6]

Berget, G. (2010). Relasjonsdatabaser og datamodellering . [Oslo]: Høgskolen i Oslo og Akershus. Tilgjengelig i fagets fronterrom.

Coyle, K. (2016). FRBR, before and after : a look at our bibliographic models . Chicago: ALA Editions. Hentet 31. mai 2017 fra http://www.kcoyle.net/beforeAndAfter/ [Pensum: Kap 2 og 8]

Dahl, J. H. B., Frost, T., & Tallerås, K. (2014) Innføring i XML .  [Oslo]: Høgskolen i Oslo og Akershus. Tilgjengelig i fagets fronterrom.

* Hider, P. (2011). Information resource description : creating and managing metadata . London: Facet. [Pensum: Kap 1 og 2]

Holm, L. A. (2001). Funksjonskrav til bibliografiske poster: Sluttrapport. Hentet 31. mai 2017 fra https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Funksjonskrav-til-bibliografiske-poster.pdf  [Pensum: Kap. 1-4.]

IFLA (2009). Norsk oversettelse av Erklæring om internasjonale katalogiseringsprinsipper. Hentet 31. mai 2017 fra https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Erkl%C3%A6ring-om-internasjonale-katalogiseringsprinsipper.pdf 

Katalogiseringsregler: Anglo-American cataloguing rules, second edition. (3. utg.) (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket. [2. utg. fra 1998 kan også benyttes med rettelser. https://bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/verktoykasse-for-kunnskapsorganisering/katalogiseringsregler/revisjoner-til-katalogiseringsregler/]

Knutsen, U. (2013). Innføring i katalogisering . Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. Tilgjengelig i fagets fronterrom.

Knutsen, U. (Red.). (2015).  Katalogisering: Oppgavesamling. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. Tilgjengelig i fagets fronterrom.

Nordlie, R. (2014). Kunnskapsorganisasjon – «kjerneteknologi» for bibliotek- og informasjonsfag. I Bibliotheka Nova , 4-2014, 6–16. https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Bibliotheca-Nova-2014.4_Kunnskapsorganisering.pdf

* Manguel, A. (2009).  Biblioteket om natten . Oslo: Aschehoug. [Pensum: Kap. 1 og 2.]

NORMARC: format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig form . (2012). Oslo: Nasjonalbiblioteket. [Finnes også i elektronisk utgave, versjon 1. desember 2015. Hentet 31. mai 2017 fra https://bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/verktoykasse-for-kunnskapsorganisering/marc-formater/normarc/] [Omfang ca. 260 sider i utskrift.]

Pharo, N. & Tallerås, K. (2015). Formidlingsmaskiner: fra analog kunnskapsorganisasjon til digitale anbefalinger. I Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.),  Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver, 189-211. Oslo: Pax. Hentet 31. mai 2017 fra http://hdl.handle.net/10642/2911

Ray, E. T. (2003).  Learning XML (2. utg.). Beijing: O’Reilly. [Pensum: Kap. 1 og 2]

* Taylor, A. G. & Joudrey, D. N. (2009). Organization of recorded information. I A. G. Taylor & D. N. Joudrey, The organization of information (3. utg., s. 1-38). Westport: Libraries Unlimited.

Verktøykasse

Dublin Core Metadata Initiative. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1. Hentet 31. mai 2017 fra http://www.dublincore.org/documents/dces/

W3Schools.com. (udatert). XML Tutorial . Hentet 31. mai 2017 fra http://www.w3schools.com/xml/

(Pensumliste ajour: 25. mai 2016)

Om emnet

The Information System Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 15 stp. Høst Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: