HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BIB2100 Tekststudier

Innhold

Den teoretiske kunnskapen fra emnet BIB2000 Litteratur og lesing ligger til grunn for emnet. Studenten vil bli delt i fire grupper som dekker hvert sitt tematiske område. De ulike tematiske områdene vil bli presentert i september.  

Forkunnskapskrav

BIB1400 Litteratur- og kulturformidling 1.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten 

  • har kunnskap om hvordan ulike tekster og sjangre anvender ulike metodiske og teoretiske strategier

Ferdigheter

Studenten

  • behersker selvstendig analyse av litterære tekster eller visuelle uttrykk
  • behersker muntlig formidling
  • er i stand til å gi muntlig/skriftlig respons på andres innlegg
  • er i stand til å skrive anmeldelser og/eller andre formidlende tekster forankret i egne analyser og problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og selvstudium. 

Arbeidskrav

En muntlig presentasjon av en tekst eller et tema i plenum. Arbeidskrav skal være gjennomført innen fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. 

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er en mappe, bestående av én lengre eller flere kortere tekster (seks til åtte sider).

Vurderingsuttrykket er Bestått/ Ikke bestått. 

Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 prosent av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor. 

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. Til ny/utsatt eksamen leverer studentene en omarbeidet versjon av mappen til ny vurdering. 

Pensumliste

Tekststudier. Reiselitteratur. Høst 2017

Felles teoripensum (ca. 50 s.)

Botton, A. de (2004). Om forventninger. (s. 13-34). I Kunsten å reise . Oslo: Damm.

Melberg, A. (2005). Innledning til den moderne reiselitteraturen. (s. 9-26). I Å reise og å skrive: Et essay om moderne reiselitteratur . Oslo: Spartacus.

Ryall, A. (2004). Odyssevs i skjørt . Oslo: Pax. (utdrag)

Ytterligere 50 sider teori velges i tilknytning til valgt oppgave.

Eksempeltekster:

Hamsun, K. (2016). I Eventyrland . Oslo: Gyldendal (orig.utg. 1903)

Fonseca, I. (2012). Begrav meg stående: Sigøynernes reise . Oslo: Aschehoug.

En selvvalgt tekst til analyse.

Tekststudier: Kvalitet, vurdering og fascinasjon høst 2017

Teori

Det er obligatorisk for studentene å velge ut minst 50 sider fra listen under.  I tillegg skal studentene velge fritt 50 sider teoripensum. Dette stoffet kan velges fra listen under, fra andre kilder eller disse to kan kombineres. Oversikt over valgt litteratur legges ved oppgaven på eget ark. Husk APA-stil.

Andersen, P. T. (1987). Kritikk og kriterier. Vinduet , (3), 17–25.
[Se digitalt kompendium]

Christiansen, A. (2010). Kritikarboka: Om litteratur, journalistikk og kvalitet . Bergen: Fagbokforl.
[Pensum: s. 71-82]
[Se digitalt kompendium]

Creeber, G. (Red.). (2008). The Television genre book . London: PalgraveMacmillan.
[Pensum: s. 1-14]
[Se digitalt kompendium]

Engelstad, A. (2013). Fra bok til film: Om adaptasjoner av litterære tekster (2. utg.). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.
[Pensum: s. 29-43]
[Se digitalt kompendium]

Freud, S. (1977). Digteren og fantasierne. I J. D. Johansen (Red.), Psykoanalyse, litteratur, tekstteori (s. 21–30). København: Borgen.
[Se digitalt kompendium]

Hagen, E. B. (2004). Litteraturkritikk: En introduksjon . Oslo: Universitetsforl.
[Pensum: s. 25-31 og 44-49]
[Se digitalt kompendium]

Oterholm, K. & Skjerdingstad, K. I. (2011). Å tenke kvalitet. I R. Audunson (Red.), Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap (s. 37–63). [Oslo]: ABM-media.
[Se digitalt kompendium]

Steiner, A. (2009). Amatörkritik på internet. I T. Forslid & A. Ohlsson (Red.), Litteraturens offentligheter (s. 177–190). Lund: Studentlitteratur.
[Se digitalt kompendium]

Tekststudier Høst 2017: Visuelle medier

Obligatorisk fellespensum

McCloud. S. (2006). Making comics: Storytelling secrets of comics, manga and graphic novels . New York: Harper. Pensum: s. 8-37

Ridderstrøm, H. (2016). Filmkamerabruk . Lokalisert 30. mai 2017 på Verdensveven: http://edu.hioa.no/helgerid/litteraturogmedieleksikon/filmkamerabruk.pdf 

Tekststudier: Ungdomslitteratur. Høst 2017

Primærtekster

Ask, L. (2006). Hitler, Jesus og farfar . Oslo: Jippi.

Hagerup, H. (2010). Alt som er galt med Georg . Oslo: Aschehoug.

Haugen, T (1993). På sporet av Frøken Detektiv . Oslo: Gyldendal.

Salinger, J.D. The Catcher in the Rye . (Valgfri utgave, men helst på engelsk).

Teoritekster

Slettan, S.: (2014). Introduksjon. Om ungdomslitteratur. I: Slettan, S. (red.) Ungdomslitteratur: Ei innføring . Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (18 sider).

Nikolajeva, M. (1995): Tormod Haugen, postmodernist. I: Losløkk, O, & Øygarden, B. (red.) Tormod Haugen, en artikkelsamling . Oslo: Gyldendal. (41 sider).

Faglærer : Silje Hernes Linhart.

(Pensumliste ajour: 20.06.17)

Om emnet

Textual Studies Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 5 stp. Høst Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: