HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BIB2201 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2.1

Innledning

I emnet behandles ytterligere teorier, metoder, standarder, hjelpemidler og verktøy for arbeidet med å beskrive, gjenfinne, tilgjengeliggjøre, velge og vurdere ulike typer dokumenter i en webkontekst. Det blir lagt spesiell vekt på den teknologiske og organisatoriske infrastrukturen for biblioteksamarbeid og vitenskapelig publisering.

Forkunnskapskrav

BIB1300 Kunnskapsorganisasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten 

 • har dypere innsikt i registreringsstandarder og metadataskjemaer for beskrivelse og gjenfinning av ulike dokumenttyper 
 • har bred kunnskap om markeringsspråk og deres betydning for datautveksling 
 • kjenner sammenhengen mellom utvekslingsprotokoller og interoperabilitet 
 • forstår hvordan metadata inngår i den semantiske weben
 • har inngående kunnskap om nasjonalbibliografier og deres oppgaver
 • har kjennskap til sentrale samkataloger og generelle databaser
 • har kjennskap til vitenskapelig publisering og det akademiske kretsløpet 
 • har innsikt i bibliografier og deres systematikk

Ferdigheter

Studenten 

 • kan analysere og beskrive ulike dokumenttyper med tanke på gjenfinning 
 • kan oversette mellom ulike metadataskjemaer 
 • kan strukturere data og digitale dokumenter med markeringsspråk
 • kan tilrettelegge metadata for den semantiske weben
 • kan bruke referansehåndteringssystemer
 • kan vurdere tilgangen til og innholdet i ulike søkekilder
 • kan anvende bibliografiske hjelpemidler

Innhold

Temaer som inngår i emnet: 

 • Beskrivelse av ulike dokumenttyper.
 • Ulike typer registreringsstandarder og metadataskjema samt kriterier for metadatakvalitet.
 • Eierskap til metadata.
 • Utveksling av data med webbaserte protokoller.
 • Grunnleggende XML og strukturering av data med markeringsspråk, lenkede data og RDF.
 • Den norske nasjonalbibliografien.
 • Fjernlånssamarbeidet mellom bibliotekene i Norge.
 • Abonnementstjenester, leverandører og open access, typer bibliografiske hjelpemidler.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og øvelser. Studentene tilegner seg stoffet ved selvstudium, oppgaveløsing og/eller gruppearbeid.

Arbeidskrav

En skriftlig gruppeoppgave. Gruppen kan bestå av tre til fem studenter. Oppgaven presenteres gruppevis for medstudenter og faglærere. Arbeidskrav skal være gjennomført innen fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal gruppen få anledning til å levere en ny versjon.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er en individuell skriftlig tredagers hjemmeeksamen.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Kandidater som ikke består eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.

Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 prosent av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler tillatt. 

Pensumliste

Tekster markert med * er samlet i kompendium (tilgjengelig i fagets fronterrom).

Bell, S. S. (2012). Librarian's guide to online searching (3rd ed.). Santa Barbara, Calif: Libraries Unlimited. [Pensum kap. 2, 3 og 11]

Bourne, C. P. (2004). 40 Years of database distribution and use: An overview and observation: 1999 Miles Conrad Memorial Lecture, February 23, 1999. Information Services & Use, 24 (1), 49-57.

* Castro, E., & Hyslop, B. (2014). HTML and CSS: visual quickstart guide (8. utg.). Berkeley, CA: Peachpit Press. [Pensum: Kap 1, 3 og 7]

* Chowdhury, G. G. (2010). Cataloguing and metadata. I Introduction to modern information retrieval (Kap. 4). London: Facet.

Coyle, K. (2010). Library Technology Reports , 46(1). http://dx.doi.org/10.5860/ltr.46n1

* Hannemyr, G. (2005). Hva er internett . Oslo: Universitetsforl. [Pensum: Kap. 2]

* Hider, P (2011). Information resource description : creating and managing metadata . London: Facet. [Pensum: Kap 5 og 6]

Hooland, S., & Verborgh, R. (2014). Linked Data for Libraries, Archives and Museums : how to clean, link and publish your metadata . London: Facet. [Pensum: Kap 1 og 2]

Jacsó, P. (2011). Google Scholar duped and deduped – the aura of “robometrics”. Online Information Review, 35 (1), 154-160. dx.doi.org/10.1108/14684521111113632

Katalogiseringsregler: Anglo-American cataloguing rules, second edition. (3. utg.) (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket. [2. utg. fra 1998 kan også benyttes med rettelser. https://bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/verktoykasse-for-kunnskapsorganisering/katalogiseringsregler/revisjoner-til-katalogiseringsregler/]

Knutsen, U. (2009). Fragmentering eller fellesløsning?: Organisering av norsk bibliografisk produksjon . Oslo: ABM-utvikling. Hentet 31. mai 2017 fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013041905023 [Pensum: Kap. 5]

Lenz, H. (2014). Scientific ethics and publishing conduct. Journal of Business Economics, 84 (9), 1167-1189. http://dx.doi.org/10.1007/s11573-014-0722-8 

NORMARC: format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig form . (2012). Oslo: Nasjonalbiblioteket. [Finnes også i elektronisk utgave, versjon 1. desember 2015. Hentet 31. mai 2017 fra https://bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/verktoykasse-for-kunnskapsorganisering/marc-formater/normarc/] [Omfang ca. 260 sider i utskrift.]

* Oliver, C. (2010).  Introducing RDA: a guide to the basics . Chicago: American Library Association. [Pensum: Kap 1-3]

Ray, E. T. (2003).  Learning XML (2nd ed.). Beijing: O’Reilly. [Pensum: Kap. 1 og 2]

Report and recommendations of the U.S. RDA Test Coordinating Committee: Executive summary. (2011, juni 13). Hentet 31. mai 2017 fra http://www.nlm.nih.gov/tsd/cataloging/RDA_report_executive_summary.pdf 

Shreeves, S. L., et al. (2005). Is “quality” metadata “shareable” metadata? The implications of local metadata practices for federated collections. I Proceedings of the Association of College and Research Libraries (ACRL) 12th National Conference. Minneapolis, MN , (Gertsbakh 1977), 223–237.

Suber, P. (2012). Open Access : MIT Press. [Pensum: Preface og kap. 1]

Sundby, O. (2006).  Danser med ulver: Bibliotekene, utgiverne og de elektroniske kunnskapskildene: En delrapport i bibliotekutredningen 2006. Oslo: ABM-utvikling. Hentet 31. mai 2017 fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011063008060

Søndersrød, V. (2009). Katalogdata: Juridiske problemstillinger knyttet til eierskap og produksjon. Oslo: ABM-utvikling. Hentet 31. mai 2017 fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012071205036

Tenopir, C. (2008). Online Systems for Information Access and Retrieval. Library trends, 56 (4), 816-829. Hentet 31. mai 2017 fra https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/9494

Tenopir, C., et al. (2011). Perceived value of scholarly articles. Learned Publishing, 24 (2), 123-132. http://dx.doi.org/10.1087/20110207

Ware, M. (2011). Peer Review: Recent Experience and Future Directions. New Review of Information Networking, 16 (1), 23-53. dx.doi.org/10.1080/13614576.2011.566812

Westrum, A. L., Rekkavik, A., & Tallerås, K. (2012). Improving the presentation of library data using FRBR and Linked data. Code4Lib Journal , 16 . Hentet 31. mai 2017 fra http://journal.code4lib.org/articles/6424

Willer, ., & Dunsire, G. (2013). Bibliographic information organization in the semantic web . Oxford: Chandos. [Pensum Kap 1 og 2.]

Williamson, N. J. (2007). Knowledge structures and the Internet : Progress and prospects. Cataloging & Classification Quarterly , 44(3-4), 329–342. dx.doi.org/10.1300/J104v44n03_11

* Zeng, M. L., & Qin, J. (2016). Metadata (2nd ed.). Chicago: ALA Neal-Schuman. [Pensum: Kap 7]

Verktøykasse

Haugen, F. B. (2010, oktober). Norsk oversettelse av DCMI Metadata terms. Hentet 31. mai 2017 fra https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Norsk-oversettelse-av-DCMI-Metadata-terms.pdf

Holter, J. (2015) Nasjonalbibliografien . [PDF-dokument i Fronter]

Olsen, H.K. (2015) Litteratursøk : eksempelsamling med referanseverk. [PDF-dokument i Fronter]

Library of Congress. (2008, april 23). Dublin Core to MARC Crosswalk . Hentet 31. mai 2017 fra http://www.loc.gov/marc/dccross.html

Library of Congress. (2008, april 24). MARC to Dublin Core Crosswalk. Hentet 31. mai 2017 fra http://www.loc.gov/marc/marc2dc.html

Library of Congress. (2013, desember). SRU: Search/Retrieval via URL. Hentet 31. mai 2017 fra http://www.loc.gov/standards/sru/

Schema.org. (udatert). Getting started with schema.org using microdata. Hentet 31. mai 2017 fra: http://schema.org/docs/gs.html

W3Schools.com. (udatert). DTD Tutorial. Hentet 31. mai 2017 fra http://www.w3schools.com/xml/xml_dtd_intro.asp

(Pensumliste ajour: 31. mai 2017)

Om emnet

Knowledge organization and information retrieval 2.1 Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 15 stp. Høst Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: