HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BIB2300 Bibliotek og læring

Innhold 

Innholdet i kurset er knyttet til temaene læring og læringsteori, undervisningsmetoder, veiledningsstrategier og veiledningsteknikker, informasjonssøkeprosessen, informasjonskompetanse, elevers og studenters informasjonssøkeatferd, utdanningsbiblioteket som pedagogisk ressurs, digitale læringsarenaer, og bibliotekaren som veileder og pedagog. 

Forkunnskapskrav 

BIB1100 Bibliotek og samfunn 

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

Studenten

  • har kunnskap om og forståelse for bibliotekets og bibliotekarens rolle i undervisning og læring. 
  • kjenner til teorier om og modeller for læring, undervisning og veiledning 
  • kjenner til noen teorier om og modeller for informasjonssøkeatferd 
  • forstår sammenhengen mellom informasjonssøking, informasjonsanvendelse og læring

Ferdigheter  

Studenten 

  • kan anvende aktuelle teorier og modeller for å forklare og reflektere over problemstillinger innen feltet. 

Arbeids- og undervisningsformer 

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, praktiske øvelser og selvstudium. 

Arbeidskrav 

Studenten må publisere et blogginnlegg og en kommentar i fagets blogg. Arbeidskrav skal være gjennomført innen fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten få anledning til å levere en omarbeidet versjon

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk 

Vurderingsformen er en skriftlig, individuell tredagers hjemmeeksamen. 

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 prosent av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor. 

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen (Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus)  

Pensumliste

Litteratur merket med * finnes i artikkelsamlingen for BIB2300 Bibliotek og læring.

Booth, C. (2011). Reflective teaching, effective learning: instructional literacy for library educators . Chicago: American Library Association. (s. 35-48 og 93-102)

Brooks, A. W. (2015).Using connectivism to guide information literacy instruction with tablets. Journal of Information Literacy , 9(2), pp. 27-36. https://doi.org/10.11645/9.2.2007

Eckerdal, J. R. (2014). MIK och medborgarskap. I Sundin, O., & Eckerdal, J. R. (Red.). Medie-& informations-kunnighet. (s. 93-103). Stockholm, Svensk biblioteksförening .

Eri, Thomas. 2017. A multilingual book café at the school library: Contradictions between literacy discourses. I Joron Pihl, Kristin Skinstad van der Kooij, Tone Cecilie Carlsten (Red.). Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century . Kap. 8, S.103-118

* Hansson, B. (2009). Handledning. Ett biblioteksperspektiv. I B. Hansson & A. Lyngfelt (Red .), Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande (s. 155-176). Lund: BTJ.

* Hansen, J. J. (2017). En teoretisk tilgang til biblioteksdidaktik. I C. Laskie (Red.), Biblioteksdidaktik (s. 49-79). København: Hans Reitzel.

Horntvedt, M.-E. T., Norsteien, A. og Holmen, N. T. (2013). Satser på kunnskapshåndtering. Tidsskriftet sykepleien, 101 (10), 60-62. Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2013/09/satser-pa-kunnskapshandtering

Ingvaldsen, S. (2017). The school library in media and information literacy education. I S. Ingvaldsen & D. Oberg (Red.), Media and information literacy in higher education: Educating the educators (s. 51-65). Amsterdam: Chandos publishing.

* Krokan, A. (2012). Smart læring: Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring . Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørge.
Pensum: Læring og sosiale medier – konklusjon, s. 185-215

Limberg, L. (2013). Informationskompetens i undervisningspraktiker. I Ulla Carlsson (red.). Medie- och  informationskunnighet  i nätverkssamhället Skolan och demokratin. Gøteborg: Nordicom. S 67-76. 11 s. http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:884559/FULLTEXT01 

* Malmberg, S. & Graner, T. (2014) Bibliotekarien som medpedagog. Lund, BTJ.
Pensum: Del B: Verktyg och metodik för skolbibliotekets pedagogiska verksamhet, s. 39-65

Oberg, D. (2017). Convergence of and for media- and information literacy instruction higher education. In S. Ingvaldsen & D. Oberg (Red.), Media and information literacy in higher education : educating the educators (s. 1-12). Amsterdam: Chandos Publishing.

* Rafste, E. T. (2008). Informasjonskompetanse – elevaktivitet og undersøkende arbeidsmetoder. I Hoel, T., Rafste, E. T. & Sætre, T. P. Opplevelse, oppdagelse, opplysning: Fagbok om skolebibliotek (s. 120-132). Oslo: Biblioteksentralen.

Røgler, J. & Gundersen, A. (2016). Digital deltakelse og kompetanse – utvikling av folkebibliotek gjennom et nasjonalt program. Bok og bibliotek, 83 (5), 50-53.

Søvik, M. B. (2014). Practices of ambiguity: becoming" information literate" in two Norwegian schools.  Journal of Information Literacy8 (2), 101-117. https://doi.org/10.11645/8.2.1938  

Thomas, N. P. (2011). Information Literacy and Information Skills Instruction: applying research to practice in the 21st century school library . Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited. 3. Utg. (Kap. 3. s. 33-58)

Torras i Calvo, M.-C., & Sætre, T. P. (2009). Information literacy education: a process approach. Oxford: Chandos. (s. 61-94)

* Tveiten, S. (2013). Veiledning: mer enn ord . Bergen: Fagbokforlaget. (s. 19-45)

* Tønseth, C. & Tøsse, S. (2011). Voksnes læring og kompetanse. I L. A. Aarsand, E. Håland, C. Tønseth, & S. Tøsse (Red.), Voksne, læring og kompetanse (s. 17-33). Oslo: Gyldendal akademisk.

* Wittek, L. (2014). Sosiokulturelle tilnærminger til læring. I. Stray, J. H & Wittek, L. (Red.), Pedagogikk: en grunnbok (s. 133-148). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

* Wittek, L., & Brandmo, C. (2014). Ulike tilnærminger til læring: Et historisk riss. I J. H. Stray & L. Wittek (Red.), Pedagogikk: en grunnbok (s. 113-132). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

(Pensumliste ajour: 01.12.2017)

Om emnet

Libraries and Learning Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 5 stp. Vår Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: