meny
søk
English

BIB2300 Bibliotek og læring

Innhold 

Innholdet i kurset er knyttet til temaene læring og læringsteori, undervisningsmetoder, veiledningsstrategier og veiledningsteknikker, informasjonssøkeprosessen, informasjonskompetanse, elevers og studenters informasjonssøkeatferd, utdanningsbiblioteket som pedagogisk ressurs, digitale læringsarenaer, og bibliotekaren som veileder og pedagog. 

Forkunnskapskrav 

BIB1100 Bibliotek og samfunn 

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

Studenten

  • har kunnskap om og forståelse for bibliotekets og bibliotekarens rolle i undervisning og læring. 
  • kjenner til teorier om og modeller for læring, undervisning og veiledning 
  • kjenner til noen teorier om og modeller for informasjonssøkeatferd 
  • forstår sammenhengen mellom informasjonssøking, informasjonsanvendelse og læring

Ferdigheter  

Studenten 

  • kan anvende aktuelle teorier og modeller for å forklare og reflektere over problemstillinger innen feltet. 

Arbeids- og undervisningsformer 

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, praktiske øvelser og selvstudium. 

Arbeidskrav 

Studenten må publisere et blogginnlegg og en kommentar i fagets blogg. Arbeidskrav skal være gjennomført innen fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten få anledning til å levere en omarbeidet versjon

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk 

Vurderingsformen er en skriftlig, individuell tredagers hjemmeeksamen. 

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 prosent av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor. 

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen (Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus)  

Pensumliste

Pensum er under revidering.

Litteratur merket med * finnes i artikkelsamlingen for BIB2300 Bibliotek og læring.

Bewick, L., & Corrall, S. (2010). Developing librarians as teachers: A study of their pedagogical knowledge. Journal of Librarianship and Information Science . https://doi.org/10.1177/0961000610361419 

Booth, C. (2011). Reflective teaching, effective learning: instructional literacy for library educators . Chicago: American Library Association. (s. 35-48 og 93-102)

Eckerdal, J. R. (2014). MIK och medborgarskap. I Sundin, O., & Eckerdal, J. R. (Red.). Medie-& informations-kunnighet. (s. 93-103). Stockholm, Svensk biblioteksförening .

* Hansson, B. (2009). Handledning. Ett biblioteksperspektiv. I B. Hansson & A. Lyngfelt (Red .), Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande (s. 155-176). Lund: BTJ.

Horntvedt, M.-E. T., Norsteien, A. og Holmen, N. T. (2013). Satser på kunnskapshåndtering. Tidsskriftet sykepleien, 101 (10), 60-62. Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2013/09/satser-pa-kunnskapshandtering 

* Krokan, A. (2012). Smart læring: Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring . Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørge.
Pensum: Læring og sosiale medier – konklusjon, s. 185-215 og Konnektivisme, s. 132-135

Limberg, L. (2014). Informationsaktiviteter och lärande i skola och bibliotek. I Sundin, O., & Eckerdal, J. R. (Red.). Medie-& informations-kunnighet. (s. 27-38). Stockholm, Svensk biblioteksförening .

* Malmberg, S. & Graner, T. (2014) Bibliotekarien som medpedagog. Lund, BTJ.
Pensum: Del B: Verktyg och metodik för skolbibliotekets pedagogiska verksamhet, s. 39-65

Nicholas, D. (2014). The Google generation, the mobile phone and the 'library' of the future: Implications for society, governments and libraries. ICOLIS-2014,-Kuala Lumpur:-DLIS,-FCSIT,-2014:-pp-1-8 http://ciber-research.eu/download/20141105-Malaysia_Nicholas_keynote.pdf 

Overgaard, C., & Grundsøe, M. B. (2014). Fokus på informationskompetence i et tværfagligt læringsmiljø: Et empirisk studie af læringseffekter og studenterperspektiver.  Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift9 (16), 124-143. Hentet fra http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/article/view/15862 

* Rafste, E. T. (2008). Informasjonskompetanse – elevaktivitet og undersøkende arbeidsmetoder. I Hoel, T., Rafste, E. T. & Sætre, T. P. Opplevelse, oppdagelse, opplysning: Fagbok om skolebibliotek (s. 120-132). Oslo: Biblioteksentralen.

Røgler, J. & Gundersen, A. (2016). Digital deltakelse og kompetanse – utvikling av folkebibliotek gjennom et nasjonalt program. Bok og bibliotek, 83 (5), 50-53.

Søvik, M. B. (2014). Practices of ambiguity: becoming" information literate" in two Norwegian schools.  Journal of Information Literacy8 (2), 101-117. https://doi.org/10.11645/8.2.1938 

Thomas, N. P. (2011). Information Literacy and Information Skills Instruction: applying research to practice in the 21st century school library . Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited. 3. Utg. (Kap. 3. s. 33-58)

Torras i Calvo, M.-C., & Sætre, T. P. (2009). Information literacy education: a process approach. Oxford: Chandos. (s. 9-30 og 61-94)

* Tveiten, S. (2013). Veiledning: mer enn ord . Bergen: Fagbokforlaget. (s. 19-45)

* Tønseth, C. & Tøsse, S. (2011). Voksnes læring og kompetanse. I L. A. Aarsand, E. Håland, C. Tønseth, & S. Tøsse (Red.), Voksne, læring og kompetanse (s. 17-33). Oslo: Gyldendal akademisk.

* Wittek, L. (2014). Sosiokulturelle tilnærminger til læring. I. Stray, J. H & Wittek, L. (Red.), Pedagogikk: en grunnbok (s. 133-148). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

* Wittek, L., & Brandmo, C. (2014). Ulike tilnærminger til læring: Et historisk riss. I J. H. Stray & L. Wittek (Red.), Pedagogikk: en grunnbok (s. 113-132). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

(Pensumliste ajour: 17.11.2016)

Om emnet

Libraries and Learning Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 5 stp. Vår Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: