HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BIB3000 Bibliotekutvikling

Innhald

Innhaldet i emnet er knytt til biblioteka si nye rolle i samfunnet, kva rammer som påverkar biblioteka, korleis biblioteka si rolle kan bli realisert, og korleis evaluering av bibliotekverksemda kan bli brukt i.

Forkunnskap

BIBPRAK Undersøkingsmetodar i teori og praksis og BIB2300 Bibliotek og læring.

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

Studenten

 • har innsikt i organisasjonsteori, inkludert kulturelle og strukturelle forhold
 • har innsikt i tekniske og institusjonelle omgivnader, inkludert relevant lovverk, og konsekvensar endra rammar gjer for biblioteka.
 • har kunnskap om bibliotekets rolle som offentleg stad og møteplass i samfunnet som ulike roller knytt til arrangement og debattarena
 • har innblikk i teoriar og prinsipp for utvikling av fysiske og digitale samlingar
 • har innblikk i metodar og verktøy knytt til administrasjon, bibliotekleiing og planlegging, mellom anna tema som tenesteutvikling, prosjektleiing, teamleiing, marknadsføring og strategiarbeid
 • har grunnleggande kjennskap til korleis ein kan nyttiggjere seg av styringsdata, evaluering av tenester og korleis dette kan brukast aktivt i organisasjonsutvikling
 • kjenner arbeidsformer som bygger på kunnskapsbasert praksis og metode

Ferdigheiter 

Studenten

 • kan diskutere og reflektere kritisk over biblioteket si rolle i samfunnet
 • kan identifisere og fortolke forhold i samfunnet som påverkar biblioteket sitt samfunnsoppdrag
 • kan vidareutvikle biblioteka sine tenester og samlingar med utgangspunkt i empiriske data og metodar
 • kan anvende forskingsbasert kunnskap og teoriar om organisasjonsformer
 • kan samarbeide om faglege prosjekt og gje tilbakemelding på andre sitt arbeid
 • kan formidle ein fagleg bodskap, skriftleg og munnleg
 • kan førebu prosjekt, inkludert prosjektsøknader

Arbeidsformer

Arbeidsformene vekslar mellom førelesingar, seminar, studiebesøk, diskusjonar, gruppearbeid, prosjektarbeid, presentasjon og sjølvstudium.

Arbeidskrav

Det er knytt to arbeidskrav i emnet:

 1. Skrive ein prosjektsøknad (ca. fire sider).
 2. Presentere eit pensumrelatert tema munnleg for medstudentane og faglærarane. Kvar gruppe skal gje tilbakemelding på to av presentasjonane.

Prosjektarbeid og presentasjon blir utført i grupper (tre til fem studentar). Det vert gitt noko rettleiing i samband med arbeidskrava.

Arbeidskrav skal være gjennomført innan fastlagt tid, og godkjend av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk 

Vurderingsforma ein skriftleg, individuell sekstimars eksamen.

Vurderingsuttrykket er ein gradert skala med fem trinn frå A til E for bestått og F for ikkje bestått.

Alle oppgåvene blir vurdert av intern sensor. Eit utval på 25 prosent av svara blir vald ut for vurdering av ekstern sensor.

Kandidatar som ikkje består eksamen, kan melde seg til ny utsett eksamen.

Pensumliste

Referanser merket med * finnes i kompendiet .

Aabø, S. (2009). Libraries and return on investment (ROI): A meta-analysis. New Library World , 110 (7/8), 311–324. Henta frå http://hdl.handle.net/10642/336 [14 s.]

Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010). How do public libraries function as meeting places? Library & Information Science Research , 32 (1), 16–26. Henta frå http://hdl.handle.net/10642/335 [11 s.]

Andersen, E. S. (2010). Prosjektet som en temporær organisasjon. Magma, 13 (2), 18 - 26. Henta frå: http://hdl.handle.net/11250/93387

Anderson, A. (2017). Kunnskapens hus: et antropologisk perspektiv på universitetsbiblioteket som sted. I A. Andersen, C. Fagerlid, H. Larsen & I. Straume (red.), Det åpne bibliotek. Forskningsbibliotek i endring (i trykk). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Henta 11.10.17 frå:  https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/20

Andreassen, Tor W. (2008). Fra produkter til tjenester: Historien om en revolusjon. Magma , 11 (2), [20]–29. Henta frå http://www.magma.no/fra-produkter-til-tjenester-historien-om-en-revolusjon [7 s.]

Audunson, R. (16. februar 2017). Offentlighetens akvarium, Bok og bibliotek. (6), 20-21. Hentet fra: http://www.bokogbibliotek.no/offentlighetens-akvarium

Audunson, R. (30. mai 2016). Bibliotekene som arenaer for offentlighet: tilrettelegger eller selvstendig aktør? Bok og bibliotek. (2), 30-31. Henta frå: http://www.bokogbibliotek.no/bibliotekene-som-arenaer-for-offentlighet-tilrettelegger-eller-selvstendig-aktor-2

Bergh, G. Kommunereform og organisasjonskultur. Bok og bibliotek . (3),26-31. Henta frå http://www.gretebergh.no/wp-content/uploads/2016/06/Bok-og-Bibliotek-3-2016-Endringsprosesser-og-organisasjonskultur.pdf

Bergstrøm, E. (20. september 2016). Lærdommer fra Kongsberg bibliotek. Bibliotekaren. Henta frå: http://bibforb.no/laerdommer-kongsberg-bibliotek/

Björneborn, L. (2008). Serendipitetsfaktorer og brugeradfærd på det fysiske bibliotek. Dansk biblioteksforskning , 4 (2), 43–56. Henta frå: http://www.danskbiblioteksforskning.dk/2008/nr2/bjorneborn.pdf [14 s.]

Brevik, T. (2016). Hva jeg snakker om når jeg snakker om bibliotek, Bok og bibliotek, (5), 24-25. Henta frå: http://www.bokogbibliotek.no/images/stories/pdf_2016/Bob-5-2016_web.pdf

* Byberg, L. (2006). Brukeren i sentrum?: Noen utviklingstrekk i folkebibliotekenes samlingsutvikling. I Å. K. Tveit (Red.), Velge og vrake: Samlingsutvikling i folkebibliotek (s. 12–25). [Oslo]: Biblioteksentralen. [13 s.]

Dahl, T. A., & Mangen, A. (2015). Deep reading i biblioteket: Et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 4 (1), 5–21. Henta frå http://ntik.dk/2015/Nr1/Dahl.pdf [16 s.]

Dahlkild, N. (2011). The emergence and challenge of the modern library building: Ideal types, model libraries, and guidelines, from the enlightenment to the experience economy. Library trends , 60(1), 11-42. http://dx.doi.org/10.1353/lib.2011.0027

Daland, H., & Hidle, K. M. W. (2016). New Roles for Research Librarians: Meeting the Expectations for Research Support . Chandos Publishing [Pensum: Kap 8 63-76), Kap 10 87-94]

* Enjolras, B., Karlsen, R., Steen-Johnsen, K. & Wollebæk, D. (2013). Liker - liker ikke: Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet . [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. [Pensum: Kap. 2 og 8,]

Evans, G. E., & Saponaro, M. Z. (2012). Collection management basics . Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC. [Pensum: Kap. 1, 2, 4 og 6 s. 148-159] [74 s.]

Evjen, S. (2015). The image of an institution: Politicians and the urban library project. Library & information science research , 37(1), 28-35. Henta frå: http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2014.09.004 [7 s.]

Forbrukerrådet. (2015. Har vi det bokmarkedet vi kan forvente? Rapport om det norske e-bokmarkedet, mai 2015. Henta frå http://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Har-vi-det-e-bokmarkedet-vi-kan-forvente.pdf

Helinsky, Z. (2011). En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek (Bd. 2). Lund: BTJ förlag. [88 s.]

* Hjertø, K. B. (2013). Team. I K. B. Hjertø, Team (s. 23–39). Bergen: Fagbokforlaget

Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. [Pensum: Kap. 1, 2, 3 (s. 70-94), 4, 6, 12] [213 s.]

Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C. & Skot‐Hansen, D. (2012). The four spaces – a new model for the public library. New Library World , 113(11/12), 586-597. Henta frå: dx.doi.org/10.1108/03074801211282948 [11 s.]

Johnston, J. og R. Audunsson. (2017). Supporting immigrants’ political integration through discussion and debate in public libraries. Journal of librarianship and  information Science . [i trykk]

* Landøy, A. & Zetterlund, A. (2013). Similarities and dissimilarities among Scandinavian library leaders and managers. I P. Hernon & N. O. Pors (Red.), Library leadership in the United States and Europe: A comparative study of academic and public libraries (s. 93–108). Santa Barbra, Calif.: Libraries Unlimited. [15 s.]

Maceviciute, E., Borg, M., Kuzminiene, R., & Konrad, K. (2014). The Acquisition of E-Books in the Libraries of the Swedish Higher Education Institutions. Information Research: An International Electronic Journal, 19 (2). Henta frå: http://www.informationr.net/ir/19-2/paper620.html

Nasjonalbiblioteket. (2016). Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for innkjøp og utlån av ebøker i norske folkebibliotek . Henta 20. mai 2016 frå:

https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Nasjonalbiblioteketsanbefaling02052016.pdf

* Olsen, H. K. (2013). Med brukerens blikk på bibliotekets fysiske samling. I S. V. Knudsen (Red.), Pedagogiske tekster og ressurser i praksis (s. 254–284). Oslo: Cappelen Damm akademisk. [30 s.]

Persson, S. og Svenningsson, M. (2016). Librarians as Advocates of Social Media for Researchers: A Social Media Project Initiated by Linköping University Library, Sweden. New review of academic librarianship 22(2-3), 304-314

* Poll, R. & P. Boekhorst. (2007). Measuring quality: Performance measurement in libraries (2. omarb. utg.). Berlin: De Gruyter. Henta frå  http://www.hioa.eblib.com.ezproxy.hioa.no/patron/FullRecord.aspx?p=370720. [Pensum: Kap. 1-2, s. 13-38 [25 s.]

Potter, N. (2012). The library marketing toolkit . London: Facet Publishing. Henta frå: http://www.hioa.eblib.com.ezproxy.hioa.no/patron/FullRecord.aspx?p=1167422. [Pensum: Kap. 6: Marketing with social media, s. 91-118 [26 s.]]

Ringnes, H. og Grønlund. I.L.(2017). «Biblioteket er fett» – om fagbiblioteket som sosial og emosjonell arena. I A. Andersen, C. Fagerlid, H. Larsen & I. Straume (red.), Det åpne bibliotek. Forskningsbibliotek i endring (i trykk). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. [12s] [e-bok, URL vil komme]

Røgler, J. og T. Høivik (2015). Levende bøker og død capital: Omløpstallet som styringsverktøy. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling . 4(3), s. 53-66. Henta frå: http://www.ntik.dk/2015/Nr3/Hoeivik.pdf.

Saxrud, B., & Henriksen, M. (2013, July 22–25, 2013). New statistic needs for a new era. Paper presented at the Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services , York. S. 279-284

Sentio Research. (2016). Hver er de og kva gjør de? Brukeradferd i bibliotek 2015. Rapport. https://issuu.com/bergenbibliotek/docs/brukeradferd_rapport_book_web

Skybakkmoen, M. og A. Bunes. (2015). Posisjonering eller passivitet? Bibliotekaren , (7) 6-9. http://bibforb.no/wp-content/uploads/2015/10/Bibliotekaren-2015-07.pdf

Tvedten, S., B. A. A. Solem, E. Elvestad, A. Thorkildsen. (2015). Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess: Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold 11/2015) . [Pensum: Merkevarebygging i biblioteksektoren (s. 11-15)]

Vakkari, P., Aabø, S., Audunson, R., Huysmans, F., Kwon, N., Oomes, M., & Sin, S. C. J. (2016). Patterns of perceived public library outcomes in five countries. Journal of Documentation , 72 (2), 342-361.

Wynne, B., Dixon, S., Donohue, N., & Rowlands, I. (2016). Changing the Library Brand: A Case Study. New Review of Academic Librarianship, 22(2–3) 337–349. Henta 11.10.17 frå:  dx.doi.org/10.1080/13614533.2016.1156000

Øvrebø, O. A. (2015). Oppblomstring eller massedød? Bok og bibliotek, (2), 11-15

Studentene forventes å følge med på tidsskrifta Bok og bibliotek og Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling  bibliotekpolitiske, bibliotekpolitiske blogger, følger aktuelle Twitterkontoer, samt e-postlista Biblioteknorge . Vi anbefaler også sterkt at man følger med på debatter i øvrige bibliotektidsskrift og andre medier.

Videre lesing

Andreassen, T., & Olsen, L. (2015). Service og innovasjon . Bergen: Fagbokforlaget. S. 31-38, 39-58, 79-95 [46 s.]

Arbeidsgruppen lagring og deling av forskningsdata UiO. Dataeksplosjonen - en stor utfordring, og en gedigen mulighet! Oslo: Universitetet i Oslo, 2015. Henta frå: https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/itf/saker/forskningsdata/lagring-og-deling-av-forskningsdata.pdf

Colbjørnsen, T. (2017. Åpenhet i det digitale bibliotek. I A. Andersen, C. Fagerlid, H. Larsen & I. Straume (red.), Det åpne bibliotek. Forskningsbibliotek i endring (i trykk). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. [e-bok, URL vil komme]

Engeland, S., & Vestfold. (2015). Arrangementshåndbok: Litteratur & debatt i biblioteket . Tønsberg: Vestfold fylkeskommune.

Egeland. L. (udatert). Solskinn og brød og ånd: Kunnskapsutvikling . Blogg. Henta 20. Mai 2016 frå https://larsegeland.com/kunnskapspolitikk/

Indikatorer for norske folkebibliotek . (2010). Henta frå: nb.no/content/download/1550/27243/file/Indikatorer%20for%20norske%20folkebibliotek.pdf

Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek . (2010). Henta frå: nb.no/content/download/1551/27247/file/Indikatorer%20for%20norske%20universitets-%20og%20h%C3%B8gskolebibliotek.pdf

Huseby, J. (2016). Outsourcing av bibliotekvirksomhet: «Make or buy». Bok og bibliotek (5), 71-73. Henta frå: http://www.bokogbibliotek.no/images/stories/pdf_2016/Bob-5-2016_web.pdf

Kvale, L. og Elin Stangeland (2017). Skills for Research Data Management - Developing RDM courses at the University of Oslo. ASIS&T . Washington 2017

Larson, J. (2011). CREW: Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek . Buskerud: Buskerud fylkesbibliotek. 

Lassi, M., Johnsson, M., Smith, C. & Eriksson, J. (2016). Stödtjänster för hantering av forskningsdata–möjligheter för forskningsbiblioteken. INFOtrend, 69 (1/2), 30-40.

Nissen, M. & Furbo Carlsen, T. (2014). 4-rumsmodellen som idégenereringsverktøj. En analyse av 4-rumsmodellens styrker og svagheder ved anvendelse i praksis. Nordisk tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling. 3(1), 33. Henta frå: http://www.ntik.dk/2014/Nr1/Nissen.pdf

Murphy, S. (2014). The quality infrastructure: Measuring, analyzing, and improving library services . American Library Association.

Rambøll. (2015). Utredning om e-bøker og utlån i bibliotek. Rapport til Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/0d8914e29293412dbea9d976bde28732/rapport-om-utlan-av-e-boker-i-folkebibliotek.pdf

Røgler, Jannicke (2016). Veiledende normer for omløpstall . Henta frå: https://sites.google.com/site/normerforomlop/

Røgler, J. (2014). The Case for Weeding: The Buskerud Bandits’ Contribution to a Knowledge-Based Discarding Practice in Norwegian Public Libraries. Journal of Library Administration, 54 (5), 382-402. dx.doi.org/10.1080/01930826.2014.946752

Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet. (2010). Folkebibliotekerne i vidensamfunnet: Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet . København: Styrelsen for bibliotek og medier. Henta frå: bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/folkebib_i_vidensamfundet/pdf/Folkebib__i_videnssamf.pdf.

Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk (u.å.) https://samstat.wordpress.com/

Skagen, T. (2015). Lagring av forskningsdata i Norge Hva tilbyr de største arkivene? Rapport . Handelshøyskolen BI.

Aktuelle lover

Arbeidsmiljøloven (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) . Hentet fra http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html Kap. 1-3, 7.

Forvaltningsloven (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) . Hentet fra http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html

Kommuneloven (1992). Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) . Hentet fra http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html

Offentleglova (2006). Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) . Hentet fra http://www.lovdata.no/all/nl-20060519-016.html

Kommunereform. (Prop. 95 S.). (2014). Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 . Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/Meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf

(Pensumliste ajour: Juni 2017)

Om emnet

Library Development Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 15 stp. Haust Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: