HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BIB3900 Bacheloroppgave

Forkunnskapskrav

Første og andre studieår.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • har oversikt over aktuell teori og forskning på det området som oppgaven omhandler og kan anvende dette på eget materiale.

Ferdigheter

Studenten

  • er i stand til å utarbeide en presis og avgrenset problemstilling. 
  • er i stand til å innhente, analysere, vurdere og organisere relevant materiale.
  • kan anvende relevant teori på eget materiale. 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan drøfte egne valg av metode og teoretisk grunnlag i forhold til alternative løsninger.
  • er i stand til å gjennomføre og formidle et selvstendig arbeid. 

Innhold

I bacheloroppgaven anvender studenten teorier og metoder fra studiets fagområder på en selvstendig valgt problemstilling. Studentene velger selv tema for oppgaven.   

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsform for emnet er veiledning og ev. oppgaveseminar.

Arbeidskrav

Tema for oppgaven skal godkjennes av instituttet. Forslag til emne for oppgaven samt opplysninger om kontaktet veileder meldes til administrasjonen innen en fastsatt frist. Veiledning under skriveprosessen er obligatorisk.  For å velge tema innenfor emnegruppen Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning og Litteratur og bruker, må man ha det respektive emnet som 3. års fordypningsemne. Arbeidskrav skal være gjennomført innen fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er en bacheloroppgave.  

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle oppgavene blir vurdert av to interne sensorer. 

Studenter som ikke består ordinær eksamen, må ved ny/utsatt eksamen levere en omarbeidet besvarelse. Studenten har krav på begrunnelse og én times ekstra veiledning. Hvis besvarelsen fortsatt ikke er bestått etter ny/utsatt eksamen, må det leveres en helt ny besvarelse med ny problemstilling ved neste ordinære eksamen. Studenten har da ikke krav på veiledning. 

Studenter som ønsker å forbedre karakteren, må levere en helt ny besvarelse basert på en ny problemstilling ved neste eksamen. Det gis ingen veiledning ved forbedring av karakteren.

Om emnet

Bachelor Thesis Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 15 stp. Høst og vår Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: