meny
søk
English

BIBPRAK2 Undersøkelsesmetoder i teori og praksis

Innhold

Emnet gir studentene en introduksjon til profesjonsforskning og bibliotek- og informasjonsvitenskapen. Gjennom forelesninger og øvingstimer får studentene innsikt i forskningsetikk, metoder for innsamling av kvantitative og kvalitative data, kvalitativ tekstanalyse og statistiske beregninger.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha avlagt 90 studiepoeng av studiet før de kan gjennomføre feltarbeidet og avlegge eksamen i emnet. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten 

  • har innsikt i typiske trekk ved profesjonsforskningen
  • har innsikt i bibliotek- og informasjonsvitenskapen som forskningsfelt
  • har innsikt i hva en forskningsprosess krever av planlegging, gjennomføring og rapportering
  • har innsikt i kvantitative og kvalitative samfunnsfaglige metoder
  • har, gjennom et feltarbeid, opparbeidet seg kjennskap til hvilke formål slike metoder kan tjene i profesjonsfeltet

Ferdigheter 

Studenten 

  • kan gjennomføre enklere undersøkelser og analyser innenfor praksisfeltet
  • kan anvende samfunnsfaglige metoder og teori i arbeid med oppgaveløsning i sitt videre studieforløp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, øvinger og selvstudium. 

Arbeidskrav

Fem ukers feltarbeid.

Feltarbeid skal i denne sammenhengen forstås som arbeid gjort for å innhente kunnskap gjennom erfaring. Feltarbeidet er delt i to likeverdige deler. I 50 prosent av tiden skal studentene utføre bibliotekfaglige oppgaver i regi av praksisstedet. I resten av tiden skal de innhente og analysere empiriske data for å belyse en problemstilling av faglig interesse for praksisstedet. Bibliotekarutdanningen er behjelpelig med forslag til undersøkelser og gir studentene individuell veiledning i problemformulering og valg av metode. Datainnsamling, analyse og rapportskriving utgjør studentenes eksamen og skjer på selvstendig grunnlag.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er en feltrapport, som innleveres umiddelbart etter avsluttet feltarbeid og til oppgitt frist.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle rapportene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 prosent av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.

Pensumliste

Pensum er under revidering.

A) Audunson, R. (2007). Library and information science education - discipline, profession, vocation. Journal of Education for Library and Information Science , 48 (2), 94-108.

B) Fauske, H. (2008). Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 31-53). Oslo: Universitetsforlaget.

C) Høivik, T. (2014). Tracking the traffic in modern libraries. Journal of Library Administration , 54 (6), 529-541. http://dx.doi.org/10.1080/01930826.2014.953396

D) Johannessen, A., Tufte P. A., & Kristoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (4. utg.). Oslo: Abstrakt.  

E) Ross, C. (2006). What role does reading play in the life of the reader. I C. Ross, L. McKechnie & P. M. Rothbauer (Red.), Reading Matters (s. 160 - 172). London: Libraries Unlimited

F) Tveit, Å. K. (2012). Reading habits and library use among young adults. New Review of Children's Literature and Librarianship, 18 (2), 85-104. http://dx.doi.org/10.1080/13614541.2012.714341

Koordinator:   Anita Sandberg.

(Pensumliste ajour: 06.12.2016)

Om emnet

Research Methods – Theory and Practice Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 10 stp. Vår Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: