HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BIBPRAK2 Undersøkelsesmetoder i teori og praksis

Innhold

Emnet gir studentene en introduksjon til profesjonsforskning og bibliotek- og informasjonsvitenskapen. Gjennom forelesninger og øvingstimer får studentene innsikt i forskningsetikk, metoder for innsamling av kvantitative og kvalitative data, kvalitativ tekstanalyse og statistiske beregninger.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha avlagt 90 studiepoeng av studiet før de kan gjennomføre feltarbeidet og avlegge eksamen i emnet. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten 

  • har innsikt i typiske trekk ved profesjonsforskningen
  • har innsikt i bibliotek- og informasjonsvitenskapen som forskningsfelt
  • har innsikt i hva en forskningsprosess krever av planlegging, gjennomføring og rapportering
  • har innsikt i kvantitative og kvalitative samfunnsfaglige metoder
  • har, gjennom et feltarbeid, opparbeidet seg kjennskap til hvilke formål slike metoder kan tjene i profesjonsfeltet

Ferdigheter 

Studenten 

  • kan gjennomføre enklere undersøkelser og analyser innenfor praksisfeltet
  • kan anvende samfunnsfaglige metoder og teori i arbeid med oppgaveløsning i sitt videre studieforløp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, øvinger og selvstudium. 

Arbeidskrav

Fem ukers feltarbeid.

Feltarbeid skal i denne sammenhengen forstås som arbeid gjort for å innhente kunnskap gjennom erfaring. Feltarbeidet er delt i to likeverdige deler. I 50 prosent av tiden skal studentene utføre bibliotekfaglige oppgaver i regi av praksisstedet. I resten av tiden skal de innhente og analysere empiriske data for å belyse en problemstilling av faglig interesse for praksisstedet. Bibliotekarutdanningen er behjelpelig med forslag til undersøkelser og gir studentene individuell veiledning i problemformulering og valg av metode. Datainnsamling, analyse og rapportskriving utgjør studentenes eksamen og skjer på selvstendig grunnlag.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er en feltrapport, som innleveres umiddelbart etter avsluttet feltarbeid og til oppgitt frist.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle rapportene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 prosent av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.

Pensumliste

Audunson, R. (2007). Library and information science education - discipline, profession, vocation. Journal of Education for Library and Information Science , 48 (2) (s. 94-108)

Bratberg, Ø. (2017). Tekstanalyse: hvorfor og hvordan. I: Tekstanalyse for samfunnsvitere (s. 11-28). Oslo: Cappelen

Fauske, H. (2008). Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 31-53). Oslo: Universitetsforlaget

Johannessen, A., Tufte P. A. & Kristoffersen, L. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (5. utg.). Oslo: Abstrakt.    

Malliari, A. & Togia, A. (2016). An analysis of research strategies of articles published in Library Science journals: the example of Library and Information Science Research.

Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 5 (s. 805-818). Hentet fra

http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/6

Molander, A. & Terum, L. I. (2008). Profesjonsstudier – en introduksjon. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 13-27). Oslo: Universitetsforlaget

Ross, C. (2006). What role does reading play in the life of the reader. I C. Ross, L. McKechnie & P. M. Rothbauer (Red.), Reading Matters (s. 160 - 172). London: Libraries Unlimited

Tveit, Å. K. (2012). Å lese for å fortelle: Performativ litteraturformidling. Nordisk tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling 1(3), s. 41-50. Hentet fra

https://tidsskrift.dk/ntik/article/view/26075

(Pensumliste ajour: 01.12.2017)

Om emnet

Research Methods – Theory and Practice Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 10 stp. Vår Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: