HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FM3200 Anskaffelser, forhandlinger og kontraktsledelse

Kunnskaper om anskaffelser, forhandlinger og kontraktsledelse er kjernekompetanse for en Facility Manager, og for andre som har lederansvar i servicevirksomheter i privat-, offentlig eller ideell sektor som kjøper eller selger FM-tjenester.

Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre fag

FM2000 Facility Management (FM) og serviceledelse, FM2100 Buildings, Infrastructure and FM (Hard FM) og ØAJUR2000 Rettslære, eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • kjennskap til markedsføring og salg på bedriftsmarkedet (B2B)
 • kunnskap om sentrale lover og forskrifter vedrørende anskaffelser og kontrakter, herunder regelverket for offentlige anskaffelser
 • kunnskap om informasjonsasymmetri ved anskaffelser (kjøp og salg), forhandlinger og kontrakter
 • kunnskap om teorier om forhandlinger og metoder for løsning av tvister og konflikter som kan oppstå ved gjennomføring av kontrakter

Ferdigheter

Studentene kan

 • anvende faglig kunnskap for å utarbeide en anskaffelsesstrategi og gjennomføre anskaffelser av varer, tjenester og eiendom
 • anvende faglig kunnskap for å forhandle frem tjenestenivåavtaler (SLA)
 • planlegge og gjennomføre kontraktsforhandlinger i rollene som henholdsvis kjøper og selger
 • lede gjennomføringen av kontrakter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle juridiske-, økonomiske og markedsføringsmessige tenkemåter vedrørende anskaffelser (kjøp og salg), forhandlinger og kontraktsledelse
 • reflektere kritisk om hvordan organisere og gjennomføre forhandlinger i rollene som henholdsvis kjøper og selger
 • reflektere kritisk om hvordan løse tvister og konflikter i forbindelse med anskaffelser, forhandlinger og gjennomføring av kontrakter
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til utvikling av god praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, forhandlingsspill og selvstudier. I løpet av emnet vil det bli gitt oppgaver som skal løses individuelt eller i grupper. Disse oppgavene vil enten bli gjennomgått eller så vil det bli utdelt løsningsforslag.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • Delta i et forhandlingsspill.

Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, må det leveres et alternativt arbeidskrav (skriftlig individuell oppgave på åtte til ti sider) innen en frist som fastsettes av faglærer.

Vurdering

Skriftlig skoleeksamen på 4 timer avholdes i slutten av semesteret. 

Hjelpemidler

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, en ekstern og en intern.

Pensumliste

Biong, H., Nes, E. B. & Sande, J. B. (2016). Markedsføring på bedriftsmarkedet   (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. [Kap. 1–3, 6–7, 10–11 og 13]

Langfeldt, S. F. (2016). Næringslivets lovsamling 1687-2016   (23. utg.). Oslo: Gyldendal Focus.
(Denne eller annen lovsamling er lovlig hjelpemiddel på eksamen. Det er også Norges Lover og særtrykk av enkeltlover. Regler for innarbeidelse av lovsamlingen kunngjøres ved begynnelsen av semesteret, i forbindelse med undervisningsstart.)

Lewicki, R. J., Barry, B. & Saunders, D. M. (2015). Essentials of negotiation   (6. utg.). New York: McGraw-Hill/Irwin. [Kap. 1–9, 11 og 12]

Støttelitteratur

Atkin, B. & Brooks, A. (2015). Total facility management   (4. utg.). Chichester: Wiley-Blackwell.

Barrett, P. & Baldry, D. (2003). Facilities management: Towards best practice   (2. utg.). Oxford: Blackwell Science. [Kap. 1, 2 og 4]

Bergan, C. (2009). SLA-veileder for innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning . Oslo: Multiconsult. Hentet fra http://www.dibk.no/Documents/Eksisterende%20bygg/Veiledningsstoff/SLA_Veileder.pdf?epslanguage=no

Booty, F. (2009). Facilities management handbook   (4. utg.). Oxon: Routledge. [Kap. 7]
Elektronisk versjon (Booty, 2009)

Brynhildsvoll, I. (2011). Prinsipper for bedre innkjøp   (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. [Kap. 1–13]

NS-EN 15221-1:2006. (2006). Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-2:2006. (2007). Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-3:2011. (2012). Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-4:2011. (2012). Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-5:2011. (2012). Fasilitetsstyring (FM) - Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser . Oslo: Standard Norge.

Similä, J. O. (2006). Kontraktsledelse: Et skritt på veien mot bedre konkurranseevne . Bergen: Fagbokforlaget.

Wiggins, J. M. (2014). Facilities Manager's Desk Reference   (2. utg.). Hoboken: Wiley. [Kap. 1-5]
Elektronisk versjon (Wiggins, 2014)

 

Det kan bli foretatt endringer i pensum, og det anbefales ikke at man kjøper bøker før undervisningen har startet og faglærer har bekreftet pensum.

(Pensumliste ajour: 30.06.2017. Biblioteket P35/bmn)

Om emnet

Procurement, Negotiations and Contract Management Bachelorstudium i Facility Management 7,5 stp. 5. Norsk og engelsk 2017-2018

Søk på enkeltemne

Emnet inngår i bachelorstudium i Facility Management, men tilbys som enkeltemne dersom ledige plasser.

Ytterligere informasjon om enkeltemner finner du her.

Søk opptak 17. august 2017

Generell studiekompetanse.

I tillegg anbefales det Facility Management (FM) og serviceledelse, Buildings, Infrastructure and FM (Hard FM) og Rettslære, eller tilsvarende.

Medio august 2017 Pilestredet Semesteravgift: Kr. 600,00
Kopiavgift: Kr. 220,00
Publisert: Oppdatert: