HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FM2000 Facility Management (FM) og serviceledelse

Dette emnet er en introduksjon til Facility Management (FM) og serviceledelse (Service Management) og gir en forståelsesramme og et kunnskapsgrunnlag for de kommende fordypningsemnene. Emnet introduserer sentrale problemstillinger, begrepsapparat, perspektiver, og ulike modeller for organisering av produksjon og levering av tjenester innen FM slik at disse dekker de ulike kundene og brukernes behov. Emnet gir også et innblikk i en Facility Managers ansvarsområder og arbeidsoppgaver, og hvordan ulike tjenesteleverandører driver sin virksomhet.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om Facility Management (FM) og serviceledelse som perspektiver på analyse av behov, og utvikling av strategi for organisering, ledelse, produksjon og leveranser av tjenester
 • kjennskap til standarder om Facility Management
 • kjennskap til en Facility Managers ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 • kunnskap om hvordan Facility Management kan bidra til en organisasjon blir mer formåls- og kostnadseffektiv
 • kjennskap til de ulike markedene for tjenester innen FM
 • kjennskap til ulike modeller for organisering, produksjon og leveranser av tjenester innen FM
 • kjennskap til tjenestekjøpernes og tjenesteleverandørenes verdikjeder
 • kjennskap til salg av FM-tjenester
 • kjennskap til internasjonale trender innen FM og serviceledelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre enkle behovs- og kjøpe-/lage analyser
 • anvende faglig kunnskap om Facility Management og serviceledelse om hvordan bidra til formåls- og kostnadseffektiv drift

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere kritisk om hvordan Facility Management og serviceledelse kan fremme en organisasjons formåls-, kostnadseffektivitet og verdiskaping
 • reflektere over hvordan organisasjonens kjernevirksomhet og strategier for kjernevirksomheten legger premissene for gjennomføringen av tjeneste innen FM
 • reflektere over en Facility Managers roller og arbeidsoppgaver og hvordan ulike typer organisasjoner driver deres virksomhet

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, diskusjoner i plenum, utdelte øvingsoppgaver, gruppearbeid og studiebesøk. Studentene forventes å arbeide med utdelte øvingsoppgaver, bidra i diskusjonene og delta på studiebesøk.

Arbeidskrav

Studentene må ha godkjent opp til fire innleveringsoppgaver på tilsammen 20 sider for å gå opp til eksamen. Oppgavene utføres som gruppearbeid i grupper med tre til fem studenter. Dersom oppgavene ikke blir godkjent, gis det mulighet for å levere forbedret versjon én gang. Faglærer informerer om innleveringsfrister.

Vurdering

Skriftlig skoleeksamen på 4 timer avholdes i slutten av semesteret. 

Hjelpemidler ved eksamen

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern sensor vurderer besvarelsene sammen med intern sensor. 

Pensumliste

Atkin, B. & Brooks, A. (2015). Total facility management   (4. utg.). Chichester: Wiley-Blackwell.

Kunøe, G. (2005). Salgsledelse: Et konsept for forretningsutvikling. Magma, 8 (1), 62–70. Hentet fra https://www.magma.no/salgsledelse-et-konsept-for-forretningsutvikling.

Normann, R. (2002). Service management: Strategy and leadership in service business   (3. utg.). Chichester, NY: Wiley. [Kap. 1–9 og 14–15]

Sæbøe, O. E. & Blakstad, S. H. (2009). Fasilitetsstyring: Verdiskaping, verdiøking, verdibevaring (NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst. Temahefte 2). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Støttelitteratur

Barrett, P. & Baldry, D. (2003). Facilities management: Towards best practice   (2. utg.). Oxford: Blackwell Science. [Kap. 1, 2 og 4]

Mørk, M. I., Bjørberg, S., Sæbøe, O. E. A. & Weisæth, O. (2008). Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning - fasilitetsstyring (facilities management) . Trondheim: NTNU. Hentet fra http://www.nbef.no/images/nbef/fileadmin/Dokumenter/ordutrykkef.pdf

NS-EN 15221-1:2006. (2006). Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-2:2006. (2007). Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring . Oslo: Standard Norge.

Roper, K. O. & Payant, R. (2014). The Facility Management Handbook   (4. utg.). New York: AMACOM. [Section I]
Elektronisk versjon (Roper & Payant, 2014)

Wiggins, J. M. (2014). Facilities Manager's Desk Reference   (2. utg.). Hoboken: Wiley. [Kap. 1-5]
Elektronisk versjon (Wiggins, 2014)

Det kan bli foretatt endringer i pensum, og det anbefales ikke at man kjøper bøker før undervisningen har startet og faglærer har bekreftet pensum.

(Pensumliste ajour: 28.06.2017. Biblioteket P35/bmn)

Om emnet

Facility Management (FM) and Service Management Bachelorstudium i Facility Management 7,5 stp. 3. Norsk 2017-2018

Søk på enkeltemne

Emnet inngår i bachelorstudium i Facility Management, men tilbys som enkeltemne dersom ledige plasser.

Les mer om søknadsfrist og opptaksprosess til enkeltemner her.

Søk opptak

Generell studiekompetanse

Medio august Pilestredet Semesteravgift: Kr. 600,00
Kopiavgift: Kr. 220,00
Publisert: Oppdatert: