HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FM3000 Mennesker, organisasjon og FM (Soft FM)

Dette emnet omhandler organisering og ledelse av tjenester innen FM som direkte påvirker brukernes helse, miljø, sikkerhet, trivsel og produktivitet. Noen av disse tjenestene er lovpålagte, andre er økonomisk og/eller rasjonelt begrunnet. Mange tjenester innen FM er arbeidsintensive. LEAN, servicedesign og servicelogistikk er derfor viktige perspektiver og metoder for å sikre formåls-, kostnadseffektive, hygienisk forsvarlige og bærekraftige tjenesteleveranser tilpasset de ulike kunde- og brukergruppenes behov. Et utvalg sentrale tjenester innen soft FM studeres fra henholdsvis sluttbruker, bestiller-, utfører-, leverandør-, selger-, inspektør- og rådgiverperspektivet, med vekt på sentrale utviklingstrekk og megatrender.

Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre fag

FM2000 Facility Management (FM) og serviceledelse og FM2100 Buildings, Infrastructures and FM (Hard FM) eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • kjennskap til hva som definerer mennesker og organisasjoners behov for ulike tjenester innen soft FM
 • kjennskap til relevante standarder for tjenester innen soft FM
 • kunnskap om kjøp, salg, organisering, ledelse og leveranser av tjenester innen soft FM
 • kunnskap om hva som er relevante ytelses-/leveransekrav til sentrale tjenester innen soft FM og hvordan disse kan beskrives i servicenivåavtaler (SLA)
 • kunnskap om hva som er kritiske suksessfaktorer for henholdsvis egen drift og kjøp og salg av sentrale tjenester innen soft FM og hvordan disse kan beskrives i hovedindikatorer for ytelser (KPI)
 • kjennskap til programvare for kundefront (helpdesk)
 • kjennskap til LEAN-filosofien, servicedesign og servicelogistikk.

Ferdigheter

Studentene kan

 • anvende faglig kunnskap for å analysere organisasjonens behov for tjenester innen soft FM
 • anvende faglig kunnskap for sourcingbeslutninger  om tjenester innen soft FM
 • anvende faglig kunnskap for å beskrive de mest relevant ytelses-/leveransekrav til sentrale tjenester innen soft FM
 • anvende faglig kunnskap om LEAN-filosofien, servicedesign og servicelogistikk for leveranser av formåls-, kostnadseffektive, hygienisk forsvarlige og bærekraftige tjenester innen soft FM.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle sentralt fagstoff vedrørende ytelseskrav til ulike tjenester innen soft FM
 • formidle økonomiske og miljømessige konsekvenser av ulike løsninger for organisering og leveranser av tjenester innen soft FM
 • formidle relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger for tjenester innen soft FM
 • utveksle synspunkter på og erfaringer med soft FM med andre fagpersoner og har evnen til kritisk refleksjon og kan dermed bidra til utvikling av god praksis.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, diskusjoner i plenum, utdelte øvingsoppgaver, gruppearbeid og studiebesøk. Studentene forventes å arbeide med utdelte øvingsoppgaver, bidra i diskusjonene og delta på studiebesøk.

Arbeidskrav

Et utkast til den gruppevise mappeoppgaven skal presenteres og drøftes i plenum. Det er obligatorisk deltagelse på medstudentenes presentasjoner. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, må det leveres en ny og forbedret besvarelse innen en frist som fastsettes av faglærer.

Vurdering

Mappeeksamen med en individuell, skriftlig oppgave, omfang 8-10 sider/3200-4000 ord som vektes 60 %, og en skriftlig oppgave i gruppe på 3-5 studenter, omfang 12-15 sider/4800-6000 ord som vektes 40 %.

Begge delene av mappa må hver for seg være vurdert til A-E for at studenten skal bestå eksamen. Dersom studenten får F i en av eksamensdelene, må denne eksamensdelen tas på nytt. Det kan være inntil 5 studenter i gruppen.

Hjelpemidler ved eksamen

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en ekstern og en intern sensor.

Pensumliste

Atkin, B. & Brooks, A. (2015). Total facility management   (4. utg.). Chichester: Wiley-Blackwell. [Kap. 15, 16 og 20]

Eaton, M. (2008). Lean for practitioners: An introduction to Lean for healthcare organisations . Penryn, UK: Ecademy Press.

Nilsen, S. K. (2012). Alt om renhold   (SINTEF byggforsk håndbok 4). Oslo: SINTEF byggforsk. [Kap. 11, 20, 21, 22, 24, 33 og 34]

Stickdorn, M. & Schneider, J. (2010). This is service design thinking: Basics – tools – cases . Amsterdam: BIS Publishers. [Kap. 2, 4, 6 og 7]

Wiggins, J. M. (2014). Facilities Manager's Desk Reference   (2. utg.). Hoboken: Wiley. [Kap. 12, 27 og 31-38]
Elektronisk versjon (Wiggins, 2014)

Støttelitteratur

Barrett, P. & Baldry, D. (2003). Facilities management: Towards best practice   (2. utg.). Oxford: Blackwell Science. [Kap. 2 og 6]

Booty, F. (2009). Facilities management handbook   (4. utg.). Oxon: Routledge. [Kap. 1, 2, 8, 9 og 12]
Elektronisk versjon (Booty, 2009)

Cotts, D. G., Roper, K. O. & Payant, R. P. (2010). The facility management handbook (3. utg.). New York: AMACOM. [Section VII, kap. 24 og 25]

ISO 41012:2017. (2017). Facility management - Guidance on strategic sourcing and the development of agreements . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-1:2006. (2006). Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-2:2006. (2007). Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-3:2011. (2012). Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring . Oslo: Standard Norge.

Smolan, G. & Vaksvik, S. (2014). HACCP: Arbeid med mattrygghet . Oslo: Yrkeslitteratur AS. [Del II og III]

Det kan bli foretatt endringer i pensum , og det anbefales ikke at man kjøper bøker før undervisningen har startet og faglærer har bekreftet pensum.

(Pensumliste ajour: 18.08.2017. Biblioteket P35/bmn)

Om emnet

People, Organization and FM (Soft FM) Bachelorstudium i Facility Management 7,5 stp. 5. Norsk og engelsk 2017-2018

Søk på enkeltemne

Emnet inngår i bachelorstudium i Facility Management, men tilbys som enkeltemne dersom ledige plasser.

Les mer om søknadsfrist og opptaksprosess til enkeltemner her.

Søk opptak

Generell studiekompetanse.
I tillegg anbefales det Facility Management og serviceledelse, og Buildings, Infrastructures and FM (Hard FM) eller tilsvarende.

Medio august Pilestredet Semesteravgift: Kr. 600,00
Kopiavgift: Kr. 220,00
Publisert: Oppdatert: