HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FM3200 Anskaffelser, forhandlinger og kontraktsledelse

Kunnskaper om anskaffelser, forhandlinger og kontraktsledelse er kjernekompetanse for en Facility Manager, og for andre som har lederansvar i servicevirksomheter i privat-, offentlig eller ideell sektor som kjøper eller selger FM-tjenester.

Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre fag

FM2000 Facility Management (FM) og serviceledelse, FM2100 Buildings, Infrastructure and FM (Hard FM) og ØAJUR2000 Rettslære, eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • kjennskap til markedsføring og salg på bedriftsmarkedet (B2B)
 • kunnskap om sentrale lover og forskrifter vedrørende anskaffelser og kontrakter, herunder regelverket for offentlige anskaffelser
 • kunnskap om informasjonsasymmetri ved anskaffelser (kjøp og salg), forhandlinger og kontrakter
 • kunnskap om teorier om forhandlinger og metoder for løsning av tvister og konflikter som kan oppstå ved gjennomføring av kontrakter

Ferdigheter

Studentene kan

 • anvende faglig kunnskap for å utarbeide en anskaffelsesstrategi og gjennomføre anskaffelser av varer, tjenester og eiendom
 • anvende faglig kunnskap for å forhandle frem tjenestenivåavtaler (SLA)
 • planlegge og gjennomføre kontraktsforhandlinger i rollene som henholdsvis kjøper og selger
 • lede gjennomføringen av kontrakter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle juridiske-, økonomiske og markedsføringsmessige tenkemåter vedrørende anskaffelser (kjøp og salg), forhandlinger og kontraktsledelse
 • reflektere kritisk om hvordan organisere og gjennomføre forhandlinger i rollene som henholdsvis kjøper og selger
 • reflektere kritisk om hvordan løse tvister og konflikter i forbindelse med anskaffelser, forhandlinger og gjennomføring av kontrakter
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til utvikling av god praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, forhandlingsspill og selvstudier. I løpet av emnet vil det bli gitt oppgaver som skal løses individuelt eller i grupper. Disse oppgavene vil enten bli gjennomgått eller så vil det bli utdelt løsningsforslag.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • Delta i et forhandlingsspill.

Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, må det leveres et alternativt arbeidskrav (skriftlig individuell oppgave på åtte til ti sider) innen en frist som fastsettes av faglærer.

Vurdering

Skriftlig skoleeksamen på fire timer avholdes i slutten av semesteret. 

Hjelpemidler

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, en ekstern og en intern.

Pensumliste

Biong, H., Nes, E. B. & Sande, J. B. (2016). Markedsføring på bedriftsmarkedet   (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. [Kap. 1–3, 6–7, 10–11 og 13]

Langfeldt, S. F. (2016). Næringslivets lovsamling 1687-2016   (23. utg.). Oslo: Gyldendal Focus.
(Denne eller annen lovsamling er lovlig hjelpemiddel på eksamen. Det er også Norges Lover og særtrykk av enkeltlover. Regler for innarbeidelse av lovsamlingen kunngjøres ved begynnelsen av semesteret, i forbindelse med undervisningsstart.)

Lewicki, R. J., Barry, B. & Saunders, D. M. (2015). Essentials of negotiation   (6. utg.). New York: McGraw-Hill/Irwin. [Kap. 1–9, 11 og 12]

Støttelitteratur

Atkin, B. & Brooks, A. (2015). Total facility management   (4. utg.). Chichester: Wiley-Blackwell.

Barrett, P. & Baldry, D. (2003). Facilities management: Towards best practice   (2. utg.). Oxford: Blackwell Science. [Kap. 1, 2 og 4]

Bergan, C. (2009). SLA-veileder for innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning . Oslo: Multiconsult. Hentet fra dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/sla_veileder.pdf

Booty, F. (2009). Facilities management handbook   (4. utg.). Oxon: Routledge. [Kap. 7]
Elektronisk versjon (Booty, 2009)

Brynhildsvoll, I. (2011). Prinsipper for bedre innkjøp   (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. [Kap. 1–13]

NS-EN 15221-1:2006. (2006). Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-2:2006. (2007). Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-3:2011. (2012). Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-4:2011. (2012). Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring . Oslo: Standard Norge.

NS-EN 15221-5:2011. (2012). Fasilitetsstyring (FM) - Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser . Oslo: Standard Norge.

Similä, J. O. (2006). Kontraktsledelse: Et skritt på veien mot bedre konkurranseevne . Bergen: Fagbokforlaget.

Wiggins, J. M. (2014). Facilities Manager's Desk Reference   (2. utg.). Hoboken: Wiley. [Kap. 1-5]
Elektronisk versjon (Wiggins, 2014)

Det kan bli foretatt endringer i pensum , og det anbefales ikke at man kjøper bøker før undervisningen har startet og faglærer har bekreftet pensum.

(Pensumliste ajour: 30.06.2017. Biblioteket P35/bmn)

Om emnet

Procurement, Negotiations and Contract Management Bachelorstudium i Facility Management 7,5 stp. 5. Norsk og engelsk 2017-2018

Søk på enkeltemne

Emnet inngår i bachelorstudium i Facility Management, men tilbys som enkeltemne dersom ledige plasser.

Les mer om søknadsfrist og opptaksprosess her

Søk opptak

Generell studiekompetanse.

I tillegg anbefales det Facility Management (FM) og serviceledelse, Buildings, Infrastructure and FM (Hard FM) og Rettslære, eller tilsvarende.

Medio august Pilestredet Semesteravgift: Kr. 600,00
Kopiavgift: Kr. 220,00
Publisert: Oppdatert: