HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FM3300 Personaladministrasjon og samfunnsansvar i praksis

Dette emnet knytter personaladministrasjon (også kalt Human Resources (HR)), ledelse av flerkulturelle arbeidsplasser, og bedriftens samfunnsansvar (også kalt Corporate Social Responsibility (CSR)) til lederes konkrete arbeidsoppgaver. Målet med dette emnet er at studentene skal være i stand til utføre disse lederoppgavene på en god måte i det praktiske liv.

Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre fag

ØAADM1100 Organisasjonspsykologi, ØAADM2100 Organisasjonsteori, FM2000 Facility Management (FM) og serviceledelse og FM3000 Mennesker, organisasjon og FM-tjenester (Soft FM) eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om faktorer som har betydning for organisasjonens personalansvar ved rekruttering, ansettelser, introduksjon av nyansatte, opplæring, medarbeidersamtaler og opphør av arbeidsforholdet (HR)
 • kjenner til Avtalen om et inkluderende arbeidsliv
 • kjenner til betydningen av å utvikle et godt samarbeid med, og involvere og ansvarliggjøre medarbeiderne
 • har kunnskap om flerkulturelle arbeidsplasser
 • har kunnskap om organisasjonens samfunnsansvar (CSR)

Ferdigheter

Studentene kan

 • utarbeide en personalpolitikk
 • gjennomføre ansettelsesintervju og medarbeidersamtaler
 • utarbeide et introduksjonsprogram for nyansatte
 • avslutte en medarbeiders arbeidsforhold på verdig måte ved oppsigelse, avskjed eller pensjonering
 • anvende teori for å utvikle en velfungerende flerkulturell arbeidsplass
 • anvende teori om samfunnsansvar forankret i etiske begreper, teorier og modeller for å identifisere og foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i hvordan møte medarbeiderne med empati og respekt og hvordan lede en flerkulturell arbeidsplass
 • har innsikt i teori om samfunnsansvar forankret i etiske begreper, teorier og modeller for å identifisere og foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger
 • har innsikt i hvordan selvstendig kritisk refleksjon om valg av teoretisk perspektiv kan påvirke håndteringen av etiske dilemmaer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til utvikling av god praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, oppgaveløsning individuelt og i gruppe, rapportskriving og selvstudier.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • Én skriftlig rapport i grupper med tre til fem studenter. Omfang fem sider/ 2000 ord.

Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, må det leveres en ny og forbedret besvarelse innen en frist som fastsettes av faglærer.

Vurdering

Skriftlig skoleeksamen på fire timer avholdes i slutten av semesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, en ekstern og en intern.

Pensumliste

Egerdal, Å. G. (2017). HR-boka . Oslo: Gyldendal akademisk.

Utvalgte artikler og bokutdrag (150 s.)

Støttelitteratur

Dahl, Ø., Dybvig, P. & Keeping, D. (2013). Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon   (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Kuvaas, B. & Dysvik, A. (2016). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM   (3. utg.). Bergen: Fagbokforl.

Kvalnes, Ø. (2012). Etikk og samfunnsansvar . Oslo: Universitetsforl.

Spurkeland, J. (2015). Tilpasset ledelse: Kunsten å lede et mangfold av individer . Oslo: Universitetsforl.

Storeng, N. H., Beck, T. H. & Lund, A. D. (2017). Arbeidsrett   (10. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Ørjasæter, E., Larsen, B. S. & Stang, T. (2013). Bedre ledelse: Kommunikasjon, styring, arbeidsrett . Oslo: Cappelen Damm.

Det kan bli foretatt endringer i pensum , og det anbefales ikke at man kjøper bøker før undervisningen har startet og faglærer har bekreftet pensum.

(Pensumliste ajour: 22.11.2017. Biblioteket P35/bmn)

Om emnet

HR and CSR in Practice Bachelorstudium i Facility Management 7,5 stp. 6. Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: