HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FM3600 FM og folkehelse

For mange brukere av bygg er renhold en «usynlig tjeneste». I Norge utgjør renhold mer enn 25 prosent av driftskostnadene i bygg. Lønn representerer om lag 85 prosent av de totale renholdskostnadene. Renhold har stor betydning for helsen til alle brukergrupper i bygg. Emnet gir kunnskap om metoder, utstyr, rengjøringskjemikalier, arbeidsgang og ledelsesverktøy som er avgjørende for effektivitet og lønnsomhet i en bransje med høye krav til produktivitet. Emnet gir også kunnskap om lover og forskrifter vedrørende innemiljøkvalitet, og forsvarlig hygiene, ergonomi og arbeidsmiljø for renholderne. Det undervises i tjenestenivåavtaler (SLA), hvor «rett kvalitet» forankres mot systematikken i standarden NS-INSTA 800. Emnet gir grunnkompetanse for å kunne fylle en lederrolle som bestiller eller leverandør av renhold.

Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre fag

FM2000 Facility Management (FM) og serviceledelse, FM2100 Buildings, Infrastructure and FM (Hard FM) og FM3000 Mennesker, organisasjon og FM (Soft FM) eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • kjennskap til mikroorganismer, deres levevilkår og smitteveier
 • kunnskap om nyere forskning på innemiljø og arbeidsmiljø og bruk av instrumenter og andre systemer for å kunne kontrollere innemiljøkvalitet, forsvarlig hygiene og at utført renhold er i henhold til avtalt kvalitet
 • kunnskap om metoder, utstyr, rengjøringskjemi, rasjonell og hygienisk forsvarlig arbeidsgang samt standarder og IKT-verktøy til bruk i planlegging, produksjon og oppfølgning av profesjonelt renhold
 • kunnskap om renholdsøkonomi og de faktorene som ligger til grunn for nøkkeltallene 
 • kunnskap om lover, forskrifter og standarder vedrørende innemiljø, hygiene, renholdernes arbeidsmiljø og opplevd kvalitet for brukere i bygg

Ferdigheter

Studentene kan

 • anvende kunnskap for å identifisere smittestoffer, smitteveier og tilrettelegge for et hygienisk forsvarlig smittevernarbeid overfor brukere i bygg og i arbeidet med mattrygghet
 • anvende kunnskap i planlegging, produksjon og oppfølgning av renhold for å sikre godt innemiljø, forsvarlig hygiene og avtalt kvalitet i tråd med gjeldende SLA
 • anvende kunnskap i planleggingen, produksjonen og oppfølgningen av renhold for å sikre en rasjonell og kostnadseffektiv tjenesteproduksjonen
 • anvende kunnskap for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) hos mottakere og utførere av renholdstjenester
 • anvende kunnskap og måleinstrumenter for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet i lokaler i henhold til NS-INSTA 800
 • anvende kunnskap for å utarbeide renholdsplaner, prosedyrer og arbeidsgang og avtaler slik at krav i lover og forskrifter oppfylles

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle sentralt fagstoff vedrørende ytelseskrav til renhold
 • formidle økonomiske konsekvenser av ulike løsninger for organisering og leveranser av renhold
 • formidle relevante fag-  og yrkesetiske problemstillinger vedrørende renhold
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og har evnen til kritisk refleksjon og kan dermed bidra til utvikling av god praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, diskusjoner i plenum, utdelte øvingsoppgaver, gruppearbeid og studiebesøk. Studentene forventes å arbeide med utdelte øvingsoppgaver, bidra i diskusjonene og delta på studiebesøk.

Arbeidskrav

Et utkast til den gruppevise mappeoppgaven skal presenteres og drøftes i plenum. Det er obligatorisk deltagelse på medstudentenes presentasjoner. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, må det leveres en ny og forbedret besvarelse innen en frist som fastsettes av faglærer.

Vurdering

Mappeeksamen med en individuell, skriftlig oppgave, omfang åtte til ti sider / 3200 til 4000 ord som vektes 60 prosent, og en skriftlig oppgave i gruppe på tre til fem studenter, omfang 12 til 15 sider / 4800 til 6000 ord som vektes 40 prosent.

Begge delene av mappa må hver for seg være vurdert til A-E for at studenten skal bestå eksamen. Dersom studenten får F i en av eksamensdelene, må denne eksamensdelen tas på nytt.

Det kan være inntil fem studenter i gruppen.

Hjelpemidler ved eksamen

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en ekstern og en intern sensor.

Pensumliste

Akselsen, P. E. & Elstrøm, P. (2012). Smittevern i helsetjenesten   (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Deler av kap. 1, kap. 2-10, deler av kap. 12, kap. 16 og kap. 20]

Kvalvaag, G., Steen, T. W. & Elstrøm, P. (2001). Infeksjonskontrollprogrammet for sykehjem og langtidsinstitusjoner . Oslo: Oslo kommune, Helsevernetaten.
Elektronisk versjon (Kvalvaag, Steen & Ekstrøm, 2001)

Nilsen, S. K. (2017). Alt om renhold   (SINTEF byggforsk håndbok 4). Oslo: SINTEF akademisk forl. [Kap. 1–2, 5–11, deler av kap. 12, 13–15, 20–24 og 31–33]

NS-INSTA 800:2010. (2011). Rengjøringskvalitet: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet . Oslo: Standard Norge.

NS-INSTA 810:2011. (2011). Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester . Oslo: Standard Norge.

Rosef, O. & Rosef, L. (2005). Helse- og miljø-mikrobiologi . Rådal: Fenris. [Kap. 1, 2, 3, 5, 8, 11, 14 og 16]

I tillegg forutsettes det at studentene setter seg inn i dokumentasjonen fra timeplanlagt undervisning.

Støttelitteratur

Klungseth, N. J. (2015). Cleaning services in local authorities . (Doktorgradsavhandling, NTNU). Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2364934

SINTEF Byggforsk. Kunnskapssystemer: Byggforskserien. Oslo: SINTEF Byggforsk. Hentet fra https://www.byggforsk.no/side/2

Smolan, G. & Vaksvik, S. (2014). HACCP: Arbeid med mattrygghet . Oslo: Yrkeslitteratur AS. [Del I, II og III] (178 s.)

Ulvestad, I.-J. (2006). Historien om husøkonomutdanningen og kostøkonomutdanningen: Revidert utgave   (HiOA småskrift nr 2/2015). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

(Pensumliste ajour: 27.11.2017. Biblioteket P35/bmn)

Om emnet

FM and Public Health Bachelorstudium i Facility Management 7,5 stp. 6. Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: