HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FOTO2100 Bildeteori for fotojournalister

Innledning

Studentene skal gjennom dette emnet etablere en forståelse for bilders egenskaper som medium. Emnet belyser forholdet mellom bilders egenskaper og menneskets visuelle persepsjon og kultur. I tillegg ser emnet på hvilke krav som stilles til journalistiske bilder utfra journalistikkens krav om sannferdighet. Studentene lærer å analysere mediebilder med et begrepsapparat som gir mening i en arbeidssituasjon.

Opptakskrav for eksterne søkere

Ved ledig plass, er emnet åpent for eksterne søkere. Opptakskravet er to års høyere utdanning i journalistikk eller mediefag, eller generell studiekompetanse og to års dokumentert redaksjonelt journalistisk arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har grunnleggende kunnskaper om

 • visuell persepsjon
 • bildeform og komposisjon
 • teoretiske modeller for bilder
 • menneskelig visuell adferd
 • sannhetsbegrepet og fotografiers relasjon til virkelighet
 • analytisk metode for bilder i samtidskontekst
 • yrkesetiske normer for sannferdig visuell rapportering og grensene for iscenesettelse og digital manipulasjon av bilder

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere bilders form og innhold i en journalistisk kontekst
 • orientere seg selvstendig i relevante kilder og teori
 • drøfte konkrete problemstillinger knyttet til bilder i relasjon til relevant teori
 • skrive faglige analyser og drøftingsoppgaver med relevante begreper og kilder
 • utøve faglig fundert kritikk av andres teoriarbeider

Generell kompetanse

Studenten har

 • utviklet forståelse av menneskets visuelle persepsjon og for konsekvenser dette har for bilders form
 • etablert en oversikt over aktuelle teorier for bilder
 • utviklet sin forståelse for journalistisk yrkesetikk
 • utviklet en kunnskapssøkende nysgjerrighet om spørsmål knyttet til samtidsbilder og hvordan de kan tolkes

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er inndelt i fire delemner:

 1. Persepsjon og bildeform.
 2. Kommunikasjonsteori og semiotikk. Bildeanalyse.
 3. Perspektiv, lys og kroppsspråk.
 4. Bilde, virkelighet og fotografisk journalistikk.

Til hvert delemne hører en skriftlig oppgave og to samlingsdager. Oppgaven leveres før de tilhørende samlingsdagene. Studentene skal også evaluere to medstudenters oppgaver både muntlig og skriftlig. Samlingsdagene inneholder gruppeoppgaver, forelesninger, plenumsoppgaver og evaluering av medstudenters oppgaver. Det blir også formidlet viktig erfaringskunnskap som ikke finnes i bokform.

Arbeidskrav

Til hvert av de fire delemnene er det to arbeidskrav:

 • Delemneoppgave, inkludert evaluering av to medstudenters delemneoppgaver.
 • Deltakelse i to samlingsdager.

Deltakelse på samlingsdagene er obligatorisk. Det er mulig å ha to fraværsdager i løpet av emnet som helhet og likevel kunne ta eksamen. Fraværet kompenseres med tilleggsoppgaver uansett grunnen til fraværet.

Faglærer vurderer hver emnedel for seg. Vurderingsuttrykket er godkjent/ ikke godkjent. Alle de totalt åtte arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform, vurderingsuttrykk og sensorordning

Til eksamen vil studentene kunne bli prøvd i alt stoff som er gjennomgått i undervisningen. Dette gjelder også stoff som ikke er dekket spesielt i pensum.

Eksamen er en tre dagers hjemmeeksamen. Omfang: Ca. ti sider.

Ekstern og intern sensor vurderer alle eksamensbesvarelsene. Vurderingsuttrykket er en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved skriftlig eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt  eksamen.

Pensumliste

Under oppdatering!

Richmond, V. P., McCroskey, J. C. og Hickson III, M. L. (2011). Nonverbal Behavior in Interpersonal Relations (7. utgave). Nedham Heigths: Allyn & Bacon. Kapittel 1-10. 206 sider.

Zakia, R. D. (2013).  Perception and imaging: photography - a way of seeing . Oxford: Focal Press. Kap. 1-9. 274 sider.

Artikkelsamling for bildeteori (PDF)

Emnedel 1

Enns, J. T. (2004). The thinking eye, the seeing brain: explorations in visual cognition . New York: W.W. Norton. Utdrag 13 sider fra innledningen.

Barry, A. M. S. (2005). “Perception Theory”, i Smith, K. Handbook of visual communication: theory, methods, and media. Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum (utdrag på 5 sider).

Barry, A. M. S. (1997). Visual Intelligence. Albany: State University of New York. Utdrag av kapittelet Perception and Visual "Common Sense" (4 sider).

Bergström, B. (2007). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur . Stockholm: Carlsson. Utdrag 33 sider om komposisjon.

Helgesen, L. A. (2011). Menneskets dimensjoner - Lærebok i psykologi. Høyskoleforlaget, Kristiansand. Utdrag 21 sider, s. 47-67.

Hoel, A. S. (1998). Det fikserte blikk . Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Utdrag 3 sider.

Emnedel 2

Gripsrud, J. (2015). Mediekultur, mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget. Utdrag om semiotikk, 26 sider.

Fiske, J. (1997). Kommunikationsteorier . Stockholm: Wahlström & Widstrand. 23 sider om Prosessmodellen.

Kjeldsen, J. (2009). Billeders retorik. i H. Roer & M. L. Klujeff (Red.), Retorikkens aktualitet: grundbog i retorisk analyse . København: Hans Reitzl. Utdrag 24 sider.

Kobre, K. (1999). Editing for intimacy . Visual Communication Quarterly, 6, 12-13. 3 sider.

Emnedel 3

Gotfredsen, L. (1987). Billedets formspråk . Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 5: Lyset (27 sider).

Emnedel 4

Lester, P. (2003). Visual Communication . Belmont: Wadsworth. 18 sider om stereotypier og etikk.

Bech-Karlsen, J. (2002). Reportasjen. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittelet, Å rapportere frå virkeligheten, 18 sider. Kapittelet Reportasjefotografiet, 16 sider.

Hariman, Robert, & Lucaites, John Louis. (2016). The public image : photography and civic spectatorship. Chicago: The University Of Chicago Press. s. 67-96, 30 sider.

Ingemann, B. (1996). Fotografiet under pres . Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. Avslutningsavsnittet Tilbake til Pandoras æske, 9 sider.

Sontag, S. (2004). Å betrakte andres lidelse . Oslo: Pax Forlag. Kapittel 2, 18 sider.

Sontag, S. (2004). Om fotografi . Oslo: Pax Forlag. (Kom på engelsk i 1973.) Kapittel 1, I Platons hule, 29 sider.

Frederiksen, K. (2009). Alene med kamera: Videojournalistens virkelighed . Århus: Center for journalistik og efteruddannelse. Utdrag fra kapittelet, Kampen mod den iscenesatte virkelighed, 6 sider.

Eide, Bernt (2010) Sammendrag om framing, 2 sider.

Andre pensumdeler lagt ut som PDF

Eide, B. (2005). Oppdiktede elementer i avisbilder . Oslo: Høgskolen i Oslo. (55 sider.)

Eide, B. (2012). Bilder i samfunnsfag . Oslo: Masteroppgave UiO. Kap. 6 og 7. 52 sider.

Hustad, K. (2013) Narrative og lyriske strukturer i moderne norsk dokumentarfotografi . Oslo: Fordypningsoppgave Fotojournalistutdanningen, HiOA. 29 sider.

På nett

Eide: Punkter til en bildeanalyse (1 side).

Til sammen: 957 sider.

(Pensumliste ajour: Mai 2017)

Om emnet

Image Studies for Photojournalists Bachelorstudium i fotojournalistikk 15 stp. 3. Norsk 2017

Søk på enkeltemne

Bildeteori for fotojournalister er et emne som inngår i bachelorutdanningen i fotojournalistikk. Emnet er også en del av tilbudet til tredjeårsstudentene på bachelorutdanningen i journalistikk. Ledige plasser tilbys eksterne søkere som frittstående kursenhet.

Bildeteori 2018 

Introduksjon tirsdag 23. oktober kl 09-12: Oversikt, litt forelesning og tips for den første oppgaven.

Kjernen i kurset er skriftlige oppgaver og samlingsdager. Samlingsdagene varer fra kl. 09 til 15. (Deltakelse på samlingene er obligatorisk.)

Dette er samlingsdagene:
1. - 2. november
12. - 13. november
21. - 22. november
3. - 4. desember

Søk opptak 20. juli

Opptakskravet er to års høyere utdanning i journalistikk eller mediefag, eller generell studiekompetanse og to års dokumentert redaksjonelt journalistisk arbeid.

Vær oppmerksom på at all dokumentasjon må lastes opp i søknadsweb innen søknadsfristens utløp.

23. oktober Pilestredet Semesteravgift: 600 kr.
Kopiavgift: 220 kr.
Publisert: Oppdatert: