HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

JBV3300 Kulturjournalistikk

Emnet kulturjournalistikk har et kunstfilosofisk, kulturpolitisk og journalistisk aspekt. Det omfatter også underholdnings- og trendjournalistikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • kunstfilosofi og kulturpolitikk
 • makt, organisering og økonomi i kultursektoren
 • det kunstneriske uttrykkets hovedformer og sosiologi

Ferdigheter

Studenten kan

 • noen av kulturjournalistikkens sentrale uttrykksformer:, kulturnyheten, kulturkommentaren/anmeldelsen og dybdeintervju/portrett
 • dekke kulturbegivenheter både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå

Generell kompetanse

Studenten forstår

 • kulturens hovedformer
 • populærkulturens ulike særpreg
 • forholdet mellom elitekultur og populærkultur
 • anmeldelse/kritikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis som forelesninger og individuell oppgaveløsning. Studentene får tilbakemelding underveis fra lærer og medstudenter ved å delta i obligatoriske gruppegjennomganger.

Arbeidskrav

Emnet har tre arbeidskrav:

 • To obligatoriske produksjonsoppgaver: Kulturnyhet og kulturkommentar/anmeldelse.
 •  En obligatorisk, muntlig pensumgjennomgang.

Alle tre arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurderingsform, sensorordning og vurderingsuttrykk

Eksamensoppgaven består av to deler:

 • Et dybdeintervju/utvidet portrett av en kulturpersonlighet eller –utøver. Studenten bruker ca. 250 siders selvvalgt pensum som forberedelse til intervjuet. I tillegg kommer et refleksjonsnotat der studenten redegjør for bruken av det selvvalgte pensum innenfor feltet intervjuobjektet representerer.
 • Studenten skal legge frem én av de to produksjonsoppgavene til vurdering. Hvilken oppgave som skal leveres inn som eksamensarbeid, avgjøres av kandidaten selv.

Eksamensbesvarelsen bedømmes samlet, og av to sensorer. For minst 25 prosent av besvarelsene skal den ene sensoren være ekstern.

For detaljert informasjon om bruk av ekstern sensor, se avsnittet om vurdering i programplanens generelle del. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Studenter som ikke består ordinær eksamen, kan ved ny/utsatt eksamen levere en omarbeidet besvarelse. Hvis besvarelsen fortsatt ikke er bestått etter ny/utsatt eksamen, må det leveres en helt ny besvarelse med ny problemstilling ved neste ordinære eksamen. Studenter med gyldig fravær ved ordinær eksamen kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Pensumliste

Under revisjon.

Til eksamen vil studentene kunne bli prøvd i alt stoff som er gjennomgått i undervisningen. Dette gjelder også stoff som ikke er dekket spesielt i pensum.

Bøker:

Olsen, T. A. (2014). Kritisk kulturjournalistikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (172 sider)

 

Kompendium:

Bech-Karlsen, J. (1991). Kulturjournalistikk – avkobling eller tilkobling. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel. 1, 3 og 5. (57 sider)

Bjerkeland, I. (2015). The Rise of the regions. Norwegian film policy and the new regional cinema. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, vol.18, nr. 1. (17 sider)

Bjerkeseth, S., Aspen, J. (2015). Gaven til byen – Tjuvholmen og offentlige byrom. Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 4. Oslo: Universitetsforlaget. (10 sider)

Bjørneboe, T. (2013). Er teaterkritikken i krise? Scenekunst.no . 30.01. (5 sider)

Bourdieu, P. (1979). Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo: Pax Forlag. Forordet. (14 sider)

Bulie, K., Gjestvang, A. (2015). En skandinavisk kunsthistorie. Samtiden, no. 2. (17 sider)

Christensen, A. M. (2012). Beigeijstring & Brutalitet. København: Information Forlag. Kap. 2: Anmelderinstruktion. (22 sider)

Enerhaug, M. F., Larsen, H. (2013). Norsk filmpolitikk 2000-talet. Omstrukturering av ein bransje i vekst. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift , vol.16, Nr. 01. (18 sider)

Hagerup, H. et al (2015). Turistens klage. Vagant , 11. april. (16 sider)

Hawkins, S. (2016). Setting the Stage. Queerness in Pop Music. Aestetics, Gender Norms, and Temporality. London: Routledge, London. (30 sider).

Hebdige, D. (2003). The function of Subculture. I Simon During (ed.), The Cultural Studies Reader. London: Routledge.(9 sider)

Henningsen, E. (2015). Kulturpolitikkens sedimentering. Kulturløftet som kulturpolitisk vekstperiode. I Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, vol. 18, Nr. 1. (12 sider)

Hovden, J. F, Knapskog, K. (2015). Doubly Dominated. Cultural journalists in the fields of journalism and culture. Journalism Practise, vol.9, no. 6. (19 sider)

Hovden, J. F., Knapskog, K. (2014). Høgt og lågt i Stortinget og departementa. Kulturbruk og kulturorientering hjå dei norske politisk-administrative elitane. I Sosiologisk Tidsskrift nr. 3. Oslo: Universitetsforlaget. (25 sider)

Hovden, J. F., Knapskog, K. (2014). Tastekeepers. Taste structures and aesthetic-political positions in the elites of the Norwegian cultural field. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, vol. 17, Nr. 1 . (21 sider)

Hylland, O. M: (2014). #Mangletre. Om makt og ideologi i den digitale kulturarvens politikk.  Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, vol.17, nr. 2. Oslo: Universitetsforlaget. (21 sider)

Kristensen, N. N., From, U. (2011). Kulturjournalistik – Journalistik om kultur. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Kap. 1: Forskning i kulturjournalistik, s. 21-43.  (22 sider)

Nilsen, A. C. E., Lind, E. (2013). Barns kulturbruk. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, vol.16, nr. 02. Høgskolan i Borås. (20 sider)

Norheim, M. (2007). Røff guide til samtidslitteraturen. Oslo: Samlaget. Kapittel. 7. (80 sider)

Nyberg, S. (2016). Sjuk førvaltning. Scenekunst.no . 20.05. (3 sider)

Rem, T. (2007). Sakprosakritikk på norsk. En tabloid anmelders bekjennelser. I Prosa, 0407.

(7 sider)

Riegert, K., Roosvall, A., Widholm A. (2025). The Political in Cultural Journalism. Fragmented interpretative communities in the digital age. Journalism Practise, vol. 9, no.6 . (17 sider)

Simon, N. (2010). Principles of Participation. I The Participatory Museum . Museum, Santa Cruz, California. (30 sider)

Sohi Ghaderi, B. (2004). Frå Persia til Peers rike. I Syn og Segn nr. 2. ( 9 sider)

Solomon, T. (2012). Theory and Method in Popular Music Analysis: Text and Meaning. Studia Musicologica Norvegica, vol. 38, s. 86-108. (22 sider)

Volgsten, U. (2014). Music, Culture, Politics. Communicating Identity, Authenticity and Quality in the 21th century. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, vol.17, nr. 1. Oslo: Universitetsforlaget. (17 sider)

 

Til sammen ca. 700  sider + selvvalgt pensum på 250-300 sider.

(Pensumliste ajour: Mai 2017)

Om emnet

Arts and Culture Journalism Bachelorstudium i journalistikk 15 stp. Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: