HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ØABED2000 Investering og finansiering

Emnet gir innsikt i problemstillinger og metoder knyttet til bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger. Studentene lærer seg å sette opp de relevante kontantstrømmene og hvordan disse håndteres og verdsettes på en konsistent måte. Emnet gir videre et innblikk i kapitalmarkedene og markeder for ulike verdipapirer. Studentene får innsikt i verdsetting av ulike aktiva og håndtering av risiko. Studentene utvikler også sine ferdigheter i bruk av regneark med fokus på økonomiske modeller og analyser.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Bedriftsøkonomi. Det er også en ubetinget fordel om studenten har fullført Matematikk og Statistikk tilsvarende emnene i vårt 1. studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for grunnleggende teorier relevante for å forstå finansmarkedenes oppgaver i en moderne markedsøkonomi
 • kan gjøre rede for sentrale økonomiske begreper relevante for å forstå og beskrive investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter som økonomisk aktivitet
 • kan beskrive det teoretiske grunnlaget bak metoder som brukes for å lønnsomhetsberegne investeringsprosjekter
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom metoder for å analysere lønnsomhetsberegning og eiernes økonomiske interesser
 • kan beskrive ulike finansieringskilder og hvordan finansieringsstruktur påvirker avkastning og risiko
 • kan gjøre rede for sentrale teorier og kontroverser innen finansiell økonomi
 • har kjennskap til aktuell empiri innen finansmarkedene i Norge

Ferdigheter

Studenten kan

 • budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm til totalkapitalen og egenkapitalen i investeringsprosjekter
 • bruke finansmatematikk for å diskontere kontantstrømmer
 • beregne risikojustert avkastningskrav ved hjelp av kapitalverdimodellen
 • gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringsprosjekter basert på nåverdi, internrente, modifisert internrente og tilbakebetalingsmetoden
 • utføre sensitivitetsanalyser for å belyse risiko i investeringsprosjekter
 • beregne økonomisk levetid for investeringsprosjekter
 • beregne effektiv rente og kan anvende den i ulike finansieringsbeslutninger
 • ta hensyn til skatt og inflasjon ved investerings- og finansieringsbeslutninger
 • beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for risikoutsatte prosjekter
 • beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for porteføljer, og kan finne minimum-varians porteføljen
 • beregne Value-at-Risk for risikoutsatte prosjekter og porteføljer
 • bruke regresjonsanalyse for å avdekke kredittrisiko
 • bruke IKT-verktøy for å analysere lønnsomhet og risiko i investerings- og finansieringsprosjekter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere kritisk rundt etiske problemstillinger knyttet til investerings- og finansieringsprosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav

Ingen

Vurdering

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn over 4 timer avholdes i slutten av semesteret. 

Hjelpemidler ved eksamen

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, en ekstern og en intern.

Pensumliste

Bredesen, Ivar. 2015. Investering og finansiering . 5. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.

 

Det kan bli foretatt endringer i pensum, og det anbefales ikke at man kjøper bøker før undervisningen har startet og faglærer har bekreftet pensum.

(Pensumliste ajour: 28.06.2017. Biblioteket P35/bmn)

Om emnet

Investment and Finance Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / regnskap og revisjon / Facility Management 7,5 stp. 3. semester Norsk 2017-2018

Søk på enkeltemne

Emnet inngår i bachelorstudium i økonomi og administrasjon, men tilbys som enkeltemne dersom ledige plasser.

Les mer om søknadsfrist og opptaksprosess her

Søk opptak

Generell studiekompetanse.

I tillegg anbefales det at bedriftsøkonomi eller tilsvarende er fullført. Det er også en fordel om studenten har fullført Matematikk og Statistikk (1. studieår).

medio august Pilestredet Semesteravgift: Kr. 600,00
Kopiavgift: Kr. 220,00
Publisert: Oppdatert: