HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

REREG3000 Årsregnskap og god regnskapsskikk

Emnet bygger på studentenes kunnskaper fra videregående regnskapsfaglige emner og verdsettelse.  Emnet gir studenten ytterligere dybdekunnskap i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapsspråk, herunder IFRS.

Forkunnskapskrav

Eksamen i Videregående finansregnskap og regnskapsteori må være bestått før eksamen kan avlegges.

Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre emner

Undervisningen bygger på økonomisk-administrative emner i studiet. Det er spesielt viktig at studentene er fortrolige med regnskap, regnskapsteori og årsavslutning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene

 • har kunnskap om sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap
 • har kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar
 • har kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot regnskapsmanipulasjon. 
 • kan beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen
 • kjenner til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø

Ferdigheter

Studentene kan

 • innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og spesifikasjonen i årsregnskapet
 • anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse
 • utarbeide et regnskaps for virksomhetskjøp med skatt og minoriteter,
 • utarbeide konsernregnskap
 • utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

Generell kompetanse

Studentene kan

 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • bidra og støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises ca. 35 timer i høst- og vårsemesteret., hovedsakelig i plenumsforelesninger. Arbeid med oppgaver og case er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget.

Arbeidskrav

Ingen.

Vurdering

Individuell skriftlig eksamen på 6 timer i slutten av semesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Besvarelsene sensureres av intern og ekstern sensor.

Pensumliste

Kvifte, Steinar Sars. 2011. Finansregnskap: God regnskapsskikk og IFRS: Oppgaver og løsninger . 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Kvifte, Steinar Sars, André Tofteland og Anne-Cathrine Bernhoft. 2011. Finansregnskap: God regnskapsskikk og IFRS . 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Schwencke, Hans R., Dag Olav Haugen, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim og Erik Avlesen-Østli. 2017. Årsregnskapet i teori og praksis 2016 . 18. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.

Diverse artikler fra  Revisjon og Regnskap.

Støttelitteratur

Den norske revisorforening. 2017. Revisors håndbok 2017 . 38. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Langli, John Christian. 2016. Årsregnskapet . 10. utg. Oslo: Gyldendal. [Kap. 6-8, 10-20 og 23]

 

Det kan bli foretatt endringer i pensum, og det anbefales ikke at man kjøper bøker før undervisningen har startet og faglærer har bekreftet pensum.

(Pensumliste ajour: 28.06.2017. Biblioteket P35/bmn)

Om emnet

Annual Report and Accounts. GAAP Bachelorstudium i regnskap og revisjon 15 stp. 5. og 6. semester Norsk 2017-2018

Søk på enkeltemne

Emnet inngår i bachelorstudium i regnskap og revisjon, men tilbys som enkeltemne dersom ledige plasser.

Les mer om søknadsfrist og opptaksprosess her

Søk opptak

Generell studiekompetanse. Videregående finansregnskap og regnskapsteori må være bestått før eksamen kan avlegges.

medio august Pilestredet Semesteravgift: Kr. 600,00
Kopiavgift: Kr. 220,00
Publisert: Oppdatert: