HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

REREG3101 Kommunalt og statlig regnskap

Emnet gir en innføring i regnskap- og budsjettbestemmelser for kommuner og stat.

Anbefalt forkunnskap/Sammenheng med andre fag

Faget bygger på emner i regnskap, bedriftsøkonomi, investering og finansiering og økonomisk styring fra 1. og 2. år. I 3. året har faget sammenheng med Revisjon, spesielt den delen som behandler offentlig revisjon.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kommuner og fylkeskommuner:

Studenten

 • Kjenner til de sentrale bestemmelsene i kommuneloven og i forskriftene som regulerer utarbeidelse av budsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner
 • Forstår betydningen av kommunale regnskapsprinsipper, herunder arbeidskapital i et kommunalt regnskap
 • Kan forklare forskjellen mellom driftsregnskap og investeringsregnskap
 • Kjenner til fond som brukes i et kommunalt regnskap og hvilke formål de har
 • Kan reglene som gjelder for avslutning av et kommunalt regnskap, herunder reglene om strykninger
 • Kjenner til ulike metoder for analyse av kommunale regnskaper

Staten:

Studenten

 • Har kunnskap om ulike typer av virksomheter som hører inn under begrepet staten
 • Kjenner til de sentrale budsjettbestemmelser, herunder statsbudsjettet, bevilgningsreglementet og fullmaktene
 • Kjenner til de sentrale regnskapsbestemmelsene, herunder statsregnskapet, periodisert regnskap og økonomiregelverket
 • Forstår betydningen av statlige regnskapsprinsipper, herunder kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet i statlig regnskap
 • Kan forklare forskjellen mellom statlig kontantregnskap og periodisert statlig virksomhetsregnskap
 • Kan koble regnskapsdata opp mot tildelte bevilgninger og beregne overføringer til neste år
 • Kjenner til ulike metoder for analyse av statlige virksomheter

Ferdigheter

Studentene kan bokføre transaksjoner og avslutte et kommuneregnskap og et statlig virksomhetsregnskap. Studenten kan også analysere et kommunalt og statlig regnskap.

Generell kompetanse

Studenten har innsikt i regnskapsregler som gjelder for offentlige virksomheter og kan gjøre rede for på hvilken måte de atskiller seg fra reglene i privat sektor.

Studentene kan bruke en standard for referanser.

Organisering og arbeidsmåter

Forelesningene fokuserer på teori, praksis og oppgavegjennomgang. I tillegg legges det opp til individuell og gruppebasert løsning av oppgaver.

Arbeidskrav

Det er et arbeidskrav som skal løses i grupper med 2-3 personer. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne levere eksamen i form av individuell prosjektoppgave. Ved ikke godkjent arbeidskrav er det anledning til å forsøke en gang til. Faglærer opplyser om innleveringsfrister.

Vurdering

Studentene skal skrive en individuell prosjektoppgave. Omfanget er 8-10 sider eksklusiv forside, litteraturliste og vedlegg, Times New Roman 12 pkt., 1 ½ linjeavstand og 2,5 cm venstre marg.

Hjelpemidler ved eksamen

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Besvarelsene sensureres av intern og ekstern sensor.

Pensumliste

Gårseth-Nesbakk, Levi. 2015. Regnskap og budsjett i offentlig sektor: En oppgavesamling . Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Mellemvik, Frode, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland. 2010. Regnskap og budsjett i staten: En innføring. Oslo: Cappelen akademisk.

- - -. 2012. Regnskap og budsjett i kommunesektoren: En innføring . Oslo: Cappelen Damm akademisk.

 

Kompendium med utvalgte artikler/bokutdrag/materiell lagt ut på Fronter.

 

Det kan bli foretatt endringer i pensum, og det anbefales ikke at man kjøper bøker før undervisningen har startet og faglærer har bekreftet pensum.

(Pensumliste ajour: 28.06.2017. Biblioteket P35/bmn)

Om emnet

Municipal and Governmental Accounting principles Bachelorstudium i regnskap og revisjon 7,5 stp. 5. semester Norsk 2017-2018

Søk på enkeltemne

Emnet inngår i bachelorstudium i regnskap og revisjon, men tilbys som enkeltemne dersom ledige plasser.

Les mer om søknadsfrist og opptaksprosess her

Søk opptak

Generell studiekompetanse.

Det anbefales forkunnskaper i emner faget bygger på: regnskap, bedriftsøkonomi, investering og finansiering og økonomisk styring.

medio august Pilestredet Semesteravgift: Kr. 600,00
Kopiavgift: Kr. 220,00
Publisert: Oppdatert: