meny
søk
English

Motiverende intervju for arbeids- og inkluderingsfeltet

Innledning

Motivational Interviewing (MI) er en internasjonalt anerkjent metodikk som opprinnelig ble utviklet for klinisk arbeid innen rusfeltet, men som nå anvendes på tvers av fagdisipliner innen områder som arbeider med motivasjon og endring av livsstil, ulike typer avhengighet, kriminalitet og aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess. MI tilhører en humanistisk tradisjon, og har forankring i sosialpsykologi, kognitiv teori og humanistisk psykologi. MI henter elementer fra kommunikasjonsteori, løsningsorientert metodikk og fra rogeriansk klientsentrert tilnærming.

Formålet med emnet er å styrke samtalekompetansen i motivasjons- og endringsarbeid, og fremme brukernes aktive og konstruktive deltakelse i eget endringsprosjekt Emnet bygger på en mestrings- og ressursorientert tilnærming, hvor den profesjonelle utforsker og forsterker brukerens iboende motivasjon, mestringsevne og forpliktelse til endring. Pedagogikken er basert på studentaktive læringsformer, erfarings- og oppdagelseslæring. Det legges vekt på øvelser og ferdighetstrening med feedback både på samlingene og i gruppetrening mellom samlingene. Emnet bygger videre på kunnskaper og erfaringer studentene har tilegnet seg gjennom tidligere utdanning og praksis.

Tematisk innhold:

1. Grunnleggende prinsipper og et brukerorientert perspektiv

 • Lytte, anerkjenne og respektere den andres ståsted
 • Styrke den andres autonomi og selvstendighet
 • Fremme ressurser og mestring

2. Kommunikasjonsferdigheter

 • Åpne og lukkete spørsmål
 • Reflekterende lytting
 • Bekreftelser
 • Oppsummeringer

3. Samtalene forløp

4. Betydningen av mål

5. Endring og endringsprosesser

6. Endringsprat og status-quo prat

7. Motivasjon for endring

8. Ambivalens og ambivalensutforskning

9. Parathet for endring

10. Informasjon i dialog

Målgruppe

Målgruppen er ansatte innen arbeids- og inkluderingsfeltet i offentlig og privat sektor som arbeider med profesjonelle samtaler og brukermedvirkning.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må søkerne dokumentere arbeidsforhold innen arbeids- og inkluderingsfeltet. For opptak vises det til forskrift om opptak ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ved vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • kunnskapsgrunnlaget for motiverende intervju
 • motivasjons- og læringsteorier som støtter et brukerorientert perspektiv
 • anvendbarheten av MI

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre enkle samtaler med bruk av grunnleggende samtaleferdigheter i MI
 • gjenkjenne og forsterke motivasjon og mestring
 • reflektere over egne samtaleferdigheter og egen holdning

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å oppdage og fremme den andres motivasjon og mestring
 • kan vise respekt for den andres autonomi
 • kan reflektere over egne intensjoner og egen praksisutøvelse

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet legges opp med forelesninger, demonstrasjoner, øvelser, refleksjonsoppgaver og etterlesninger. Studentene må være innstilt på å jobbe med egne utviklings- og endringsprosesser. For å utvikle studentens bevissthet om egen samtalekompetanse, vil det bli øvelser hvor de selv kan oppdage og erfare, og samtidig trene på anvendelse av motiverende samtaleferdigheter. Aktiv deltakelse med egentrening og refleksjon over egne og andres samtaler er en forutsetning for å kunne gjennomføre emnet.

Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende fire arbeidskrav være godkjent:

1. Tilstedeværelse

Samlingene er nærværspliktige, og det kreves 80 % tilstedeværelse. Ved fravær utover 20 % må studenten levere inn et alternativt arbeidskrav. Ved fravær utover 25 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen. Begrunnelsen for krav om tilstedeværelse er at studenten ved dette får mulighet til å tilegne seg en kompetanse som både er en del av formålet med emnet, og som studenten ikke kan tilegne seg ved kun å lese pensum og/ eller ta eksamen.

2. Det kreves minst 15 timer MI-trening i smågrupper mellom samlingene i løpet av emnet.

3. To transkriberte samtaler på to-tre sider med egenrefleksjon. Dersom de transkriberte samtalene ikke blir godkjent, gis studenten anledning til å levere forbedret versjon. Studentene får individuell tilbakemelding på transkriberte samtaler.

4. Skriftlig tilbakemelding på to medstudenters samtaler.

 

Siden dette er et ferdighetsstudium, er det lagt inn flere arbeidskrav knyttet til trening på metodikken som alternativ til pensumlitteratur. Begrunnelsen for treningen mellom samlingene er at motiverende intervju er et ferdighetsfag som ikke kan læres gjennom å høre eller lese om, det må innøves og praktiseres. Forskning viser at den mest effektive innlæringen av denne metodikken skjer ved å få feedback og veiledning på egne reelle samtaler.

Alle arbeidskrav må oppfylles og gjennomføres innen angitte frister og være godkjent av emneansvarlig. Dersom arbeidskravene ikke oppfylles, mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Eksamen i emnet er en individuell skriftlig fordypningsoppgave som knyttes til egen erfaring med bruk av motiverende intervju. Oppgavens tema tar utgangspunkt i lydopptak av en samtale som transkriberes og analyseres i relasjon til teori. Studentene arbeider med oppgaven gjennom hele semesteret. Oppgavens omfang skal være på 8-10 sider.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en omarbeidet versjon av fordypningsoppgaven til sensur èn gang. En eventuell ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av påfølgende semester.

Vurdering og sensur skal foregå i samsvar med bestemmelsene om vurdering i lov av 1. april 2005 nr. 5 om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentene plikter å sette seg inn i gjeldende regler.

Hjelpemidler til vurdering

Alle hjelpemidler er tillatt. Fakultet SAM sin mal for oppgaveskriving skal følges.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn gra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf lov om universiteter og høgskoler § 3-9 (6).

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse.

Begrunnelse og klage på sensur

Studenten har rett til begrunnelse og rett til å klage på karakterfastsetting og/eller formelle feil ved eksamen, i samsvar med lov om universiteter og høgskoler §§ 5-2 og 5-3.

Pensumliste

(Det tas forbehold om mindre endringer i pensum.)

Antall sider: ca. 650.

Barth, T., Børtveit, T. og Prescott, P. 2013: Motiverende intervju – samtaler om endring. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo (200 sider)

Børtveit, T og Prescott, P. 2004: Helse og atferdsendring, Gyldendal akademisk, Oslo (207 sider)

Rosdahl, Gregers 2013. Motiverende samtale i teori og praksis. Munksgaard. (250 sider)

(Pensumliste ajour: 28.3.2017)

Om emnet

Motivational Interviewing for Rehabilitation Service Providers Field Videreutdanning 10 stp. 1, høst Norsk Kull 2017 Høst Samlingsbasert
Publisert: Oppdatert: