HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Programplan for

LeA - Organisasjon og ledelse

   Innledning

   Studiet er etablert i samarbeid mellom Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening og Høgskolen i Oslo og Akershus for å styrke og profesjonalisere lederskap og personalledelse i virksomheter tilknyttet Arbeidsbevegelsen. Studiet er et deltidsstudium som går over to år.

   Gjennom studiet skal deltakerne oppnå en relevant kompetanseheving i sine stillinger på de fagområdene som studiet omfatter. Studiet skal utnytte deltakernes erfaringer og praksis og skape nettverk.

   Målgruppe

   Målgruppe for studiet er valgt ledelse, ansatt ledelse og personalansvarlige i arbeiderbevegelsen. Det gis imidlertid anledning for personer med planlagt overgang til lederstillinger i AAFs medlemsforetak å melde seg på studiet.

   Opptakskrav

   Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere uten studiekompetanse/realkompetanse kan delta på enkeltemner ved ledige plasser, men ikke levere arbeidskrav eller avlegge eksamen.

   Læringsutbytte

   Kunnskap

   Kandidaten har

   • kjennskap til sentrale organisasjons- og ledelsesteorier og -tradisjoner
   • kunnskap om fagområdets rolle i arbeids- og organisasjonsliv
   • kunnskap om prosesser, strategier og metoder i organisasjon og ledelse
   • kunnskap om rettslige rammer, rettigheter og plikter i arbeidslivet
   • forståelse for etiske dilemmaer i praktisk organisasjon og ledelse
   • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid, nytenkning, innovasjon på feltet

   Ferdigheter

   Kandidaten kan

   • finne fram til og vurdere relevant fagstoff i forhold til organisasjons- og ledelsesutfordringer
   • reflektere over egen evne til å organisere og til å utøve ledelse som grunnlag for å forbedre egen praksis
   • presentere problemstillinger og delta i diskusjoner om organisasjonsendring og ledelsesutfordringer
   • vurdere endrings- og utviklingsbehov for å møte framtidige organisasjons og ledelsesutfordringer
   • vurdere forutsetninger for ulike organisasjons- og arbeidsformer og ta i bruk fleksible arbeidsformer (prosjektorganisering) i egen virksomhet
   • identifisere og analysere juridiske problemstillinger i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

   Generell kompetanse

   Kandidaten kan

   • bidra til medvirkning og et aktivt organisasjonsdemokrati
   • bidra til refleksjon og diskusjon om forholdet mellom organisasjon og samfunn
   • identifisere egne kompetansebehov som ledere

   Oversiktstabell - studiets oppbygging

   Studiet består av fire emner á 15 studiepoeng som vist i oversikten nedenfor:

   Studiets arbeids- og undervisningsformer

   Emnet gjennomføres som tre samlinger á to (tre) dager. Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. I det første emnet gis det innføring i studiets arbeidsformer og veiledning i oppgaveskriving knyttet til arbeidskrav i emnet.

   Studentene vil ha variert bakgrunn og erfaring. De skal dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre slik at mangfold og variasjon i bakgrunn utnyttes som ressurser for gjensidig læring. Det forventes at studentene er aktive gjennom hele studieløpet. Mellom samlingene forutsettes det at studentene arbeider med studielitteratur og oppgaver, og at de relaterer studiearbeidet til egen arbeidssituasjon. Samlingene er obligatoriske. Ved fravær utover tre dager i et emne mister studenten eksamensretten i vedkommende emne.

   Vurderingsform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

   Vurdering og sensur skal foregå i samsvar med bestemmelsene om vurdering i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentene plikter å sette seg inn i gjeldende regler.

   Vurderingsform og arbeidskrav er nærmere beskrevet under det enkelte emne. En forutsetning for å kunne framstille seg til eksamen er at studenten har fått godkjent arbeidskrav.

   Som vurderingsuttrykk brukes en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9 (6). Det benyttes intern og ekstern sensor på hver eksamen. Studenter som har gyldig fravær eller ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen.

   Studenten har rett til begrunnelse og rett til å klage på karakterfastsetting og/eller formelle feil ved eksamen, i samsvar med lov om universiteter og høyskoler §§ 5-2 og 5-3.

   Emnetabell

   Vurdering.
   Sem. Emnekode
   og -navn
   Tilbys Vurderings-/
   eksamensform
   Vurderings-
   uttrykk
   1. LEA6000
   Organisasjon og ledelse
   Høst
   2016
   Skoleeksamen A-F
   2. LEA6100
   Personalledelse
   Vår
   2017
   Skoleeksamen A-F
   3. LEA6200
   Arbeidsrett
   Høst
   2017
   Skoleeksamen A-F
   4. LEA6300
   Organisasjonsendring,
   prosjekt og
   prosjektledelse
   Vår
   2018
   Skoleeksamen A-F

   Om programmet

   LeA - Organization and management 60 studiepoeng, deltid 2016-2018
   • Vedtatt opprettet av fakultetsstyret ved tidligere Høgskolen i Oslo 1. juni 2010
    Sist godkjent av Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag 18. april 2016
   Publisert: Oppdatert: