HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MBIB4000 Vitenskapsteori og metode

Innledning

Emnet er obligatorisk for alle studenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • har inngående kunnskap om de ulike vitenskapsteoretiske syn på hva som konstituerer kunnskap
  • har avansert kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlag for bibliotek- og informasjonsvitenskap som fagfelt
  • har spesialisert innsikt i kriterier for forskningskvalitet og for etisk forsvarlig forskning
  • har spesialisert kunnskap om vesentlige kvantitative og kvalitative metoder for innsamling, bearbeiding og analyse av forskningsdata
  • har praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt, fra problemutforming til rapportering og publisering

Ferdigheter

Studenten

  • kan vurdere kvaliteten i eksisterende forskning og relatere den til det bibliotek- og informasjonsvitenskapelige fagfeltets vitenskapsteoretiske grunnlag
  • kan formulere forskningsproblemer og forskningsspørsmål og relatere dem til aktuelle metodevalg
  • kan planlegge og utforme et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i form av en masteroppgave

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres som en serie av fire samlinger over tre dager.

Arbeidskrav

Det gis to arbeidskrav. Studentene skal gjennomføre et gruppearbeid knyttet til en kvalitetsmessig vurdering av bibliotek- og informasjonsfaglige forskningsprosjekter. Gruppearbeidet skal presenteres muntlig på 3. samling, der det gis veiledning av faglærer. I etterkant leverer gruppene et skriftlig arbeid på 6-7 sider. Arbeidskravet blir nærmere presentert på 1. samling.

Det er ellers et arbeidskrav at studentene presenterer sitt selvstendige forskningsprosjekt (se vurderingsform) muntlig på 4. samling og at de er opponenter for hverandre. I tillegg gis det veiledning av en faglærer 

Arbeidskravene skal være gjennomførte og godkjente av faglærer innen fastlagt tid, før studenten kan gå opp til eksamen. Ved sykdomsfravær godkjennes det første arbeidskravet så sant studenten er delaktig i den skriftlige innleveringen. Ved sykdomsfravær på 4. samling, må opponentansvaret ivaretas ved at de berørte studentene kommuniserer direkte med hverandre utenom samlingen og bekrefter kommunikasjonen overfor faglærer. Det tilbys ikke veiledning fra faglærere utenom samlingene.

Vurderingsform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er en individuell skriftlig oppgave (10-15 sider), der studenten skal utforme et selvstendig forskningsprosjekt. Oppgaven er å betrakte som en forberedelse til masteroppgaven, og vil bli nærmere presentert på 1. samling

Vurderingsuttrykket er bestått/ ikke bestått.

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene.

Studenter som ikke består ordinær eksamen, kan ved ny/utsatt eksamen levere en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang. 

Pensumliste

Vitenskapsteori og metode 2017

Bates, M. J. (2005). Information and knowledge: An evolutionary framework for information science. Information Research , 10 (4). Hentet fra http://www.informationr.net/ir/10-4/paper239.html

Byström, K. & Järvelin, K. (1995). Task complexity affects information seeking and use. Information Processing & Management , 31(2), 191–213. Hentet fra https://doi.org/10.1016/0306-4573(95)80035-R 

Byström, K. (2007). Approaches to «task» in contemporary information studies. Information Research , 12 (Supplement), 1–12. Hentet fra http://www.informationr.net/ir/12-4/colis/colis26.html

Capurro, R. & Hjørland, B. (2003). The concept of information. Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) , 38, 343–411.

Crotty, M. (1998). The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process . London: Sage. [Pensum: s. 1-65]

Egeberg, O. & Skjerdingstad, K. I. (2011). Tanken sitter i øyet: Kreativ teori og praktisk vitenskapelig tenkning . Oslo: Novus. [172 s.]

Gilje, N. & Grimen, H. (1995). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. [280 s.]

Hjørland, B. (2005). Empiricism, rationalism and positivism in library and information science.  Journal of Documentation, 61(1), 130–155. Hentet fra  https://doi.org/10.1108/00220410510578050 

Nilsson, S.K. (2012). What can be explored in readers´ reactions to emotionally evocative and morally provocative fiction? A study of young adults’ readings of two short stories. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling (NTIK). (2012) 1/2, s. 55-65. Hentet fra http://www.ntik.dk/2012/nr1-2/Nilsson.pdf

Ricoeur, P. (2001). Hva er en tekst?: Å forstå og forklare. I S. Lægreid & T. Skorgen (Red.), Hermeneutisk lesebok (s. 59–79). Oslo: Spartacus.

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (3. utg.). Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-16]

Strauss, A. L. & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, Calif.: Sage. [Pensum: s. 3-14]

Sundin, O. & Johannisson, J. (2005). Pragmatism, neo-pragmatism and sociocultural theory: Communicative participation as a perspective in LIS. Journal of Documentation , 61(1), 23–43. Hentet fra https://doi.org/10.1108/00220410510578050

Talja, S. (1999). Analyzing qualitative interview data: The discourse analytic method. Library & Information Science Research , 21(4), 459–477. http://dx.doi.org/10.1016/S0740-8188(99)00024-9

Tuomaala, O., Järvelin, K. & Vakkari, P. (2014). Evolution of Library and Information Science 1965-2005:A content analysis of journal articles. JASIST , 65(7), 1446-1462 Hentet fra http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23034/full

Wersig, G. (2003). Information theory. I International encyclopedia of information and library science (s. 310–319). London: Routledge.

Wildemuth, B. M. (2009). Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science. Westport: Libraries Unlimited. 403 s.

Noen tekster kommer i tillegg i forbindelse med øvingsoppgaver under samlingene og arbeidskrav.

For noen kan det være en idé å repetere kapitlene om kvalitativ metode i: Johannessen, A., Tufte, P. A. & Christoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (4. utg.). Oslo: Abstrakt.

(Pensumliste ajour: Juni 2017)

Om emnet

Research methods and theory of science Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 15 stp. Høst Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: