HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MBIB5900 Masteroppgave

Innhold

Emnet er obligatorisk for alle studenter.

Forkunnskapskrav

Se under overskriften  Studieprogresjon  i programplanen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • har spesialisert kunnskap om aktuell teori og forskning på det området som oppgaven omhandler

Ferdigheter

Studenten

  • kan ta i bruk relevante metoder i utredningsarbeid og evalueringer
  • kan vurdere metodebruk i, og resultater fra, undersøkelser og evalueringer

Generell kompetanse

Studenten

  • kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning og i samsvar med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både skriftlig og muntlig

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med masteroppgaven innledes ved et seminar sent i vårsemesteret 1. studieår der faglærere tilknyttet studiet presenterer sine forskningsfelt, og mulige temaer for masteroppgaver. Neste seminar arrangeres like etter studiestart og her skal studentene fastlegge emne for oppgaven, samt ønske om veileder drøftes. I tillegg arrangeres det tre temaspesifikke avhandlingsseminarer der studentene legger frem deler av oppgaven, og får kommentarer og tilbakemeldinger fra lærere og opponenter (to i høstsemesteret og ett i vårsemesteret). Det tilbys veiledning under arbeidet med masteroppgaven, og en veiledningsavtale mellom student og veileder skal senest være inngått før første avhandlingsseminar.

Et informasjonsskriv med detaljert oversikt over avhandlingsseminarene og dato for disse samt prosedyre for innlevering, utleveres ved innledningsseminaret 1. studieår.

Masteroppgaver kan utarbeides individuelt eller som et samarbeid mellom flere. I sistnevnte tilfelle må hver enkeltes ansvar tydelig fremgå av forordet.

Arbeidskrav

Tilstedeværelse samt fremlegg av eget arbeid ved de tre temaspesifikke avhandlingsseminarene. I tilknytning til innlevering vil det arrangeres et offentlig sluttseminar hvor kandidatene presenterer sine masteroppgaver.

Arbeidskrav skal være gjennomført innen fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsform er en masteroppgave (80-130 sider). Masteroppgaven leveres inn i digital form (PDF-format).

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene.

En student kan levere ny eller revidert masteroppgave én gang dersom masteroppgaven ikke er bestått. Der flere skriver sammen må hele gruppa levere ny eller revidert oppgave.  Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus § 5-6 (1. og 2. ledd).

Om emnet

Master Thesis Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 45 stp. Høst/vår Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: