meny
søk
English

BSL4400 Kunnskapsforvaltning og informasjonsadferd

Innhold

Dette kurset fokuserer på individers behov for informasjon og deres informasjonssøkeadferd.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • har avansert kunnskap om menneskers informasjonsbehov, og bruk av informasjon og kunnskap i ulike kontekster som for eksempel hverdagsliv, arbeidsliv, forskning og utdanning mv.
  • har god oversikt over og spesialisert kunnskap om de ulike kanalers rolle med hensyn til å fylle informasjonsbehov og betydningen i menneskers informasjonssøkeadferd og informasjons- og kunnskapsdeling
  • har avansert kunnskap om de teoretiske modellene for å forstå informasjonssøkeadferd og informasjons- og kunnskapsdeling
  • har avansert forståelse av sammenhengen mellom kunnskap om menneskers informasjonsadferd og metoder for praktisk informasjons- og kunnskapsforvaltning

Ferdigheter

Studenten

  • kan bruke empiriske og teoretiske modeller til å designe forskningsprosjekter og informasjonssøkadferd og informasjonsformidlende institusjoners rolle i informasjonssøkeprosessen
  • kan reflektere over hvordan informasjonsbehov og informasjonsbruk påvirkes og endres av politiske, demografiske, kulturelle, teknologiske endringer, framveksten av nye former for læring og opplevelse mv
  • kan planlegge, utvikle og lede praktisk informasjons- og kunnskapsforvaltning med utgangspunkt i dyptgående kunnskap om informasjonsbehov og informasjonssøkeadferd

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres som en serie av tre/fire samlinger over tre dager.

Undervisningsspråkene vil i hovedsak være skandinaviske, men engelsk språk kan også forekomme.

Vurderingsform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er todelt, en semesteroppgave og en individuell skriftlig firetimers eksamen under tilsyn. Semesteroppgaven kan skrives individuelt, omfang skal da være på ca. 15 sider, eller den kan skrives i gruppe av to til tre studenter, omfanget skal da være på ca. 20 sider.

De to delene karaktersettes hver for seg. Begge eksamensdelene må være vurdert til bestått for at emnet skal være bestått. Semesteroppgaven teller 75 prosent og eksamensbesvarelsen 25 prosent av den samlede og avsluttende vurdering av emnet. Delkarakterer oppgis på vitnemålet.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen i de(n) delene som ikke er bestått. Dersom semesteroppgaven gjøres som gruppe, må alle i gruppa framstille seg til ny/utsatt eksamen ved ikke bestått.

Hjelpemidler til eksamen under tilsyn

Til skoleeksamen er pensumlitteratur og egne notater tillatt.

Pensumliste

Pensum vår 2017

Adler, Paul S (2002). Market, Hierarchy and Trust: The Knowledge Economy and the Future of Capitalism. Chun Wei Choo and Nick Bontis (eds). The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge , Oxford University Press, S.23-46 (24 s.)

Amin, A., & Roberts, J. (2008). Knowing in action: Beyond communities of practice. Research Policy , 37(2), 353–369. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.11.003

Andresen, H. Norwegian Health Care Professionals' Attitudes towards eHealth. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference, Proceedings . Högskolan i Kalmar, eHälsoinstitutet, 2008. https://www.duo.uio.no/handle/10852/22652 (5 s.)

Andersen, J. (2008) The concept of genre in information studies. Annual Review of Information Science and Technology , Vol. 42. Medford, NJ: Information Today. (27 s.) https://doi.org/10.1002/aris.2008.1440420115

Brown, J. S., & Duguid, P. (2001). Knowledge and Organization: A Social–Practice Perspective. Organization Science , 12(2), 198–213. Retrieved from https://doi.org/10.1287/orsc.12.2.198.10116

Byström, K. (2007). "Approaches to "task" in contemporary information studies" Information Research, 12(4) paper colis26. (ca. 15 s.) http://www.informationr.net/ir/12-4/colis/colis26.html

Byström, K. & Hansen, P. (2005). Conceptual Framework for Tasks in Information Studies. Journal of the American Society for Information Science and Technology , 56(10), 1050-1061. (11 s.) https://doi.org/10.1002/asi.20197

Bonner, A. & Lloyd A. (2011). What information counts in the moment of practice: Information practices of Renal Nurses. Journal of Advanced Nursing , 67(6):1213-21. (8 s.) https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05613.x

Case, D. O. & Given, L. M. (2016). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior . 4.uppl. Amsterdam: Elsevier/Academic Press. Kap 1-7, 10, 11.13 (238 s.)

Choo, C. W. (2013). Information culture and organizational effectiveness. International Journal of Information Management, 33(5), 775–779. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.05.009

Choo, C. W. (2007). The Knowing Organization . Oxford University Press. Pensum er:

Chapter 1. Tilgjengelig som e-bok fra Høgskolens bibliotek

Choo, C. W. (2007). Information seeking in organizations: epistemic contexts and contests. Information Research ,12(2) http://www.informationr.net/ir/12-2/paper298.html

Cyr, S., & Choo, C. W. (2010). The individual and social dynamics of knowledge sharing: an exploratory study . Journal of Documentation , 66(6), 824–846. https://doi.org/10.1108/00220411011087832

Davies, E. & McKenzie, P.J. (2004). Preparing for the opening night: temporal boundary objects in textually-mediated professional practice. Information Research , 10(1) paper 211. (ca. 15 s.) http://www.informationr.net/ir/10-1/paper211.html

Duguid, P. (2008). Prologue: Community of Practice Then and Now. In A. Amin & J. Roberts (Eds.), Community, economic creativity, and organization (pp. 1–9). Oxford; New York: Oxford University Press.

Duguid, P. (2005). "The Art of Knowing": Social and Tacit Dimensions of Knowledge and the Limits of the Community of Practice. The Information Society , 21(2), 109–118. https://doi.org/10.1080/01972240590925311

Erden, Z., von Krogh, G., & Nonaka, I. (2008). The quality of group tacit knowledge. The Journal of Strategic Information Systems , 17(1), 4–18. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2008.02.002

Isah, E. E. & Byström, K.  (2016). Physicians' learning at work through everyday access to information. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 67 (2), 318-332. (ca. 14 s.) https://doi.org/10.1002/asi.23378

Jones, W. (2007). Personal information management. In B. Cronin (Ed.), Annual Review of Information Science and Technology , Vol. 41. Medford, NJ: Information Today. (32 s.) https://doi.org/10.1002/aris.2007.1440410117

Lykke, M., Price, S. & Delcambre, L. (2012). How doctors search: A student of query behavior and the impact on search results. Inf. Process Management , 48(6), 1151-1170. (19 s.) https://doi.org/10.1016/j.ipm.2012.02.006

McDermott, R., & Douglas, A. (2010). Harnessing Your Staff’s Informal Networks. Harvard Business Review, 88(3), 82–89. https://fisher.osu.edu/supplements/10/5481/Harnessing%20Your%20Staff's%20Informal%20Networks%20-%20HBR%20-%20February%2020

Miller, K. D. (2008). Simon and Polanyi on Rationality and Knowledge. Organization Studies, 29 (7), 933–955. https://doi.org/10.1177/0170840608090532

Nonaka, I., Kodama, M., Hirose, A., & Kohlbacher, F. (2014). Dynamic fractal organizations for promoting knowledge–based transformation – A new paradigm for organizational theory. European Management Journal, 32 (1), 137–146. https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.02.003

Nonaka, I., & von Krogh, G. (2009). Perspective –Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory. Organization Science , 20(3), 635–652. https://doi.org/10.1287/orsc.1080.0412

O’Creevy, F, Wenger-Trayner, M, Wenger-Trayner, E, Kubiak, B & Hutchinson, S. (2014) Learning in Landscapes of Practice . London, Taylor and Francis. Pensum er Part 1 - Theory

Oliver, G. (2004). Investigating information culture: A comparative case study research design and methods. Archival Science , 4(3-4), 287-314. (21 s.) https://doi.org/10.1007/s10502-005-2596-6

Pilerot, O. (2012). LIS research on information sharing activities – people, places, or information. Journal of Documentation , 68(4), 559–581. https://doi.org/10.1108/00220411211239110

Rasmussen, P., & Nielsen, P. (2011). Knowledge management in the firm: concepts and issues. International Journal of Manpower , 32(5/6), 479–493. https://doi.org/10.1108/01437721111158161

Taylor, R.S. (1991). Information use environments. Progress in Communication Sciences , 10 , 217-255. (38 s.)

Verburg, R. M., & Andriessen, E. J. H. (2011). A typology of knowledge sharing networks in practise. Knowledge and Process Management , 18(1), 34–44. https://doi.org/10.1002/kpm.368

Wallace, D.P. (2007). Knowledge Management: Historical and Cross-Disciplinary Themes .

Westport, Libraries Unlimited. Pensum er: Kapittel 1 – 7

Yakel, E., & Torres, D. A. (2003). AI: archival intelligence and user expertise. American Archivist, 66 (1), 51-78. (27 s.) https://doi.org/10.17723/aarc.66.1.q022h85pn51n5800

 

Til eksamen vil studentene kunne bli prøvd i alt stoff som er gjennomgått i undervisningen. Dette gjelder også stoff som ikke er dekket spesielt i pensum.

(Pensumliste ajour: 01.12.2016)

Om emnet

Knowledge management and information behavior Masterstudium i bibliotek, styring og ledelse 10 stp. 2. 4. Norsk og engelsk 2017
Publisert: Oppdatert: