HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BSL5900 Masteroppgave

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid knyttet til et selvvalgt tema innenfor fagområdet styring og ledelse av bibliotek. Forskningsarbeidet kan utføres individuelt eller i gruppe på to.

Emnet er obligatorisk for alle studenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • har spesialisert kunnskap om aktuell teori og forskning på det området oppgaven omhandler

Ferdigheter

Studenten

  • kan ta i bruk relevante metoder i utredningsarbeid og evalueringer
  • kan vurdere metodebruk i, og resultater fra, undersøkelser og evalueringer

Generell kompetanse

Studenten

  • kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning og i samsvar med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både skriftlig og muntlig

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med mastergradsoppgaven innledes med et første avhandlingsseminar som gir grunnlag for fastleggelse av emne for oppgaven. Det arrangeres to temaspesifikke avhandlingsseminarer der studentene legger frem deler av oppgaven, og får kommentarer og tilbakemeldinger fra lærere og opponenter.

Veiledning under arbeidet med masteroppgaven er obligatorisk, og en veiledningsavtale mellom student og veileder skal senest inngås ved første avhandlingsseminar. Det gis ca. ti timer individuell veiledning samt to ganger seks timers avhandlingsseminar.

Mastergradsoppgaver kan utarbeides individuelt eller som et samarbeid mellom flere. I sistnevnte tilfelle må hver enkeltes ansvar tydelig fremgå av forordet.

Arbeidskrav

Tilstedeværelse samt fremlegg av eget arbeid ved to avhandlingsseminarer. Arbeidskrav skal være gjennomført innen fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform og sensorordning – vurderingsuttrykk

Studenten vil bli vurdert i henhold til oppgaven (50-90 sider). Hvis to studenter skriver masteroppgave sammen, kan omfanget økes med ca. 20 prosent. I tilknytning til innlevering vil det arrangeres et obligatorisk offentlig sluttseminar hvor kandidatene legger fram sine mastergradsoppgaver.

Oppgaven leveres inn i digital form (PDF-format).

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. (jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-9, 6. ledd)

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene.

En student kan levere ny eller revidert masteroppgave en gang dersom masteroppgaven ikke er bestått. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus § 5-6 (1. og 2. ledd).

Om emnet

Master Thesis Masterstudium i bibliotek - styring og ledelse 30 stp. 5. og 6. Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: