HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SFF4000 Sosialfaglige teorier I

Innledning

Dette emnet tar utgangspunkt i sosiale teorier som utfordrer de umiddelbare og gjengse måtene å forstå menneskers handlinger og sosiale situasjoner på. Studentene skal i løpet av emnet tilegne seg kunnskap om og forståelse av ulike bidrag fra klassisk og moderne samfunnsvitenskapelig teori som har særlig relevans for de ulike studieretningene i masterprogrammet i sosialfag.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har

  • inngående kunnskap om ulike bidrag til klassisk og moderne samfunnsvitenskapelig teori
  • kunnskap om hvordan ulike teoretiske perspektiver gir ulik forståelse av sosiale fenomener
  • fordypet innsikt i teoretiske begreper som samfunn, individ, makt og stat

Ferdigheter

Studentene kan

  • analysere og drøfte sosiale fenomener i lys av samfunnsvitenskapelige begreper og teorier
  • anvende perspektiver og teoretiske begreper om samfunnet i egne faglige arbeider
  • anvende både primær- og sekundærlitteratur innen emnet

Generell kompetanse

Studentene kan

  • tenke kritisk på kunnskap som produseres
  • forstå hvilken rolle ulike ideologier kan ha på spesifikke kunnskapsfelt
  • gjenkjenne ulike samfunnsteorier og forstå hvordan de problematiserer sosiale fenomener på ulike måter

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er obligatorisk og går over ett semester. Undervisningen veksler mellom forelesninger og seminarer. Det anbefales studenter å delta i kollokvium.

Vurderingsform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Studentene skal ha en seks timers skriftlig eksamen under tilsyn.

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på 20 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.

Pensumliste

*Baumann, Zygmunt (2002) Arbejde, forbrukerisme og de nye fattige. Kap. 5. Fremtidsudsigterne for de nye fattige. Hans Reitzels forlag (23 sider) 23
*Douglas, Mary (1987) How Institutions Think. Routledge Revivals. Kap. 1 og 8 18
*Elster, Jon. (2009) Norms. Oxford Handbook of Analytical Sociology . Oxford: Oxford University Press 22
*Fjeldheim, Siri, Irene Levin og Eivind Engebretsen. (2015) The theoretical foundation of social case work. Nordic Social Work Research. Vol. 5, Suppl 1. 42-55 13
*Hennum, Nicole (2016) Kunnskapens makt i beslutninger. I Ø. Christiansen og B. Heggem Kojan (red.). Beslutninger i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget. 13
*Mortensen, Ellen et al. (red.) Kjønnsteori. Kapitlene til Sampson, Kristin om Fenomenologi og Simone de Beauvoir , Holst, Chatrine om Vitenskapsteori og Sandra Harding og Hamm, Christine om Sosiologi og Susan Bordo 38
*Marx, Karl. 1992 [1848] Hovedbegreper i Kapitalen. I: Karl Marx. Arbeid, Kapital, Fremmedgjøring. Sentrale tekster red. Birkeland, Åsmund. Oslo: Falken forlag. (99-119). 20
*Mauss, Marcel (1995) Gaven. Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn. Introduksjon (10s.); Kap 1 (8s.); Kap. 4 (19 s.). Cappelen Akademisk Forlag 37
*Mead, George Herbert (1964) Time. I George Herbert Mead on Social Psychology , red. Anselm Strauss. Chicago: Phoenix books. 328-341. 13
*Nissen, Maria. A. (2008) Hvordan bliver det praktisk med en teori? - et sociologisk grundlag for refleksjon i socialt arbejde. I M. H. Jacobsen og K. Pringle (red.). At forstå det sociale. - sociologi og socialt arbejde. København. Akademisk Forlag, Side 56-81  
*Pahuus, A. M. (2006) Hannah Arendt. Kapittel IV. Tænkning og dømmekraft. Frederiksberg: Forlaget Anis, Side 121-144.  
*Sayer, Andrew (2007) Ethics Unbound: For a Normative Turn in Social Theory. I: Realism and Social Science. London: SAGE Publications. Ltd. Kap. 8 (172-188) 17
*Weber, Max (2000) Makt og byråkrati. Oslo: Gyldendal Akademisk. (IX-XXIII, 107-157). 50
*Østerberg, Dag (1978) Emile Durkheim: Selvmordet. Oslo: Gyldendal ((7-21) og 23-43). 34
*Åkerstrøm Andersen, Niels (2017) Hvem er borgeren i centrum. Link til artikkel :  http://vpt.dk/kerneopgaven/hvem-er-borgeren-i-centrum 15
Aakvaag, Gunnar C.(2008) Moderne sosiologisk teori . Abstrakt forl. (kap. 2-11) 290
Til sammen: 603

Titler merket med * = i kompendium.

(Pensumliste ajour: Mai 2017.)

Om emnet

Theories of Social Sciences I Master i sosialfag - Studieretning barnevern, familiebehandling og sosialt arbeid 10 stp. 1. Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: