HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MSLV4200 Samhandlingsledelse

Innledning 

Emnet gir innsikt i relevante temaer for ledere av samhandling i offentlig sektor. Samhandlingsledelse blir satt inn i en teoretisk og kontekstuell sammenheng. Studentene skal lære om de utfordringene iverksetting av offentlig politikk møter og se når det er nødvendig med ulike typer samarbeid for å realisere ønskede mål. De skal få innsikt i organisasjonsteoretiske begreper som spesialisering og koordinering, og se sammenhengen mellom koordineringsmekanismer og styringsform - herunder hierarki, nettverk og marked. Det blir lagt vekt på teorier om ledelse og styring i en samhandlingskontekst, der forskjellene mellom hierarkiske og mer likeverdige relasjoner mellom aktørene blir tydeliggjort.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

  • inngående kunnskap om samhandlingsledelse i offentlig sektor
  • inngående kunnskap om samordning, samhandling og samarbeid
  • inngående kunnskap om forutsetninger for iverksetting av offentlig politikk gjennom samhandling
  • inngående kunnskap om koordinering gjennom hierarki, nettverk og marked
  • inngående innsikt i hvordan organisatoriske,og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse på ulike      forvaltningsnivå

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere utfordringer for iverksetting av offentlig politikk
  • vurdere hvordan samordnings- og samarbeidsutfordringer kan møtes gjennom samhandlingsledelse
  • vurdere ulike styringsformer og samordningsmekanismer

Generell kompetanse

Studenten kan

  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres som samlinger med forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og seminarer. Oppgaveskriving legges mellom samlingene. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføring. Undervisningen tar utgangspunkt i eksempler og case hentet fra deltakernes praksiserfaring.

Vurderingsform og sensorordning

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 5000 ord (+/- ti prosent). Den skriftlige oppgaven kan skrives alene eller i gruppe på to studenter, etter avtale med emneansvarlig.

Alle besvarelser vurderes av intern sensor. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelsen er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlaget for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Kandidater som har dokumentert gyldig fravær, eller som ikke har bestått ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.  Hvis man får ikke bestått på semesteroppgaven, må man skrive en ny oppgave med ny problemstilling.

Pensumliste

Med forbehold om mindre endringer . Ca. 900 sider.

Huxham, Chris and Siv Vangen. 2005. Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage. Abingdon, Oxon: Routledge. (271 sider.)

Williams, Paul. 2012. Collaboration in public policy and practice. Perspectives on boundary spanners. Bristol: The Policy Press. (180 sider)

Artikler og kapitler (blir trykket opp i egen artikkelsamling (370 sider)

Alm Andreassen, Tone og Knut Fossestøl. 2014. “Utfordrende inkluderingspolitikk. Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV». Tidsskrift for samfunnsforskning, Vol. 55 (2): 173-202 (30 sider). 

Ansell, Chris and Alison Gash. 2007. “Collaborative Governance in Theory and Practice”. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 18: 543-571 (28 sider)

Ansell, Chris and Alison Gash. 2012. “Stewards, Mediators, and Catalysts: Toward a Model of Collaborative Leadership”. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal , 17 (1), article 7. (20 sider).

Bouckaert, Geert, B. Guy Peters and Koen Verhoest. 2010. “Resources, mechanisms and instruments for coordination”. Kapittel 3 i: The Coordination of Public Sector Organizations: Shifting Patterns of Public Management. Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan. (32 sider.)

Crosby, Barbara C., Paul ‘t Hart and Jacob Torfing. 2017. “Public value creation through collaborative innovation”. Public Management Review 19 (5): 655-669 (15 sider)

Hill, M. og P. Hupe. 2009. «The Top-Down/Bottum-Up Debate”. Kapittel 3 i: Implementing public policy. London: Sage. (15 sider)

Holmen, Ann Karin Tennås. 2011. “Governance Networks in City-regions: In the Spirit of Democratic Accountability?” Public Policy and Administration, Vol. 26 (4): 399-418 (20 sider)

Holmen, Ann Karin Tennås.2013. “Management «In-between»: The Operative Manager in Governance Networks». Public Administration Research, Vol. 2 (2).  (12 sider)

Hovik, Sissel and Gro Sandkjær Hanssen. 2015. «The impact of network management and complexity on multi-level coordination». Public Administration Vol. 93 (2): 506-523. doi: 10.1111/padm.12135 (18 sider)

McNamara, Madeleine. 2012. “Starting to Untangle the Web of Cooperation, Coordination, and Collaboration: A Framework for Public Managers”. International Journal of Public Management, Vol. 35: 389-401. (12 sider)

Peters, B. Guy. 2013. “Toward policy coordination: alternatives to hierarchy”. Policy & Politics, Vol. 41 (4) 569-584 (16 sider).

Provan, Keith and Patrick Kenis. 2007. “Model of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness”. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 18: 229-252. (24 sider)

Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo. 2016. «Ledelse i samarbeid», Kapittel 3 i: Styring og samstyring – governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget. (30 sider).

Scott, Tyler A. and Craig W. Thomas. 2017. “Unpacking the Collaborative Toolbox: Why and When Do Public Managers Choose Collaborative Governance Strategies?” Policy Studies Journal 45 (1): 191-214. (24 sider).

Stone, Bruce. 1995. “Administrative accountability in the ‘Westminster’ democracies: Towards a new conceptual framework”. Governance , 8 (4): 505–526. (22 sider)

Torjesen, D. O. og S. I. Vabo. 2014. «Samhandlingsreformen – virkemidler og koordinering». Kapittel 9 i: Vabø, M. og S. I. Vabø (red.) Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforlaget. (20 sider).

Selvvalgt pensum (100 sider)

Studentene skal i tillegg velge pensum (ca. 100 sider) fra et av de følgende temaene:

Samhandling i helsesektoren

Hanssen, G. S., M. K. Helgesen og A. K. T. Holmen, 2014. «Den forhandlende kommunen i samhandlingsreformen - forhandlingspraksis og lederegenskaper». Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Vol. 30: 108-130 (22 sider)

Tjora, Aksel og Line Melby (red.) 2013. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal. (337 sider.)

Nettverksstyring og – ledelse i lokalforvaltningen

Holmen, Ann Karin Tennås og Gro Sandkjær Hanssen. 2013. Styring av og ledelse i kommunal nettverk/partnerskap. Rapport IRIS 2013/215. IRIS: Stavanger (88 sider)

Jacobsen, Dag Ingvar. (2014). Interkommunalt samarbeid i Norge. Former, funksjoner og effekter. Bergen: Fagbokforlaget (216 sider)

Profesjoner og samhandling

Svensson, Lennart G. 2008. «Profesjon og organisasjon». Kapittel 7 i: Molander, Anders og Lars Inge Terum (red.), Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. (13 sider.)

Eriksen, Erik Oddvar og Anders Molander. 2008. «Profesjon, rett og politikk». Kapittel 9 i: Molander, Anders og Lars Inge Terum (red.), Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. (18 sider.)

Grimen, Harald. 2008. «Profesjon og tillit». Kapittel 11 i: Molander, Anders og Lars Inge Terum (red.), Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. (20 sider.)

Svensson, Lennart og Anette Karlson. 2008. «Profesjon, kontroll og ansvar». Kapittel 15 i: Molander, Anders og Lars Inge Terum (red.), Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. (15 sider.)

Mastekaasa, Arne. 2008. «Profesjon og motivasjon». Kapittel 18 i: Molander, Anders og Lars Inge Terum (red.), Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. (15 sider.)

Samfunnssikkerhet og beredskap

Romzek, Barbara S. and Melvin J. Dubnick. 1987. «Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy”. Public Administration Review , 47 (3): 227-238. (11 sider.)

Lango, Peter, Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja. 2013. «Samordning for samfunnssikkerhet: Utviklingen av Justisdepartementets ansvar». Nordiske Organisasjonsstudier , 15 (3): 7–33. (26 sider.)

Andersson, Annika, Eric Carlström og Johan Berlin. 2013. «Organisering av en fingerad verklighet – Om övningar mellan blåljusorganisationer». Nordiske Organisasjonsstudier , 15 (3): 34–64. (30 sider.)

Martinussen, Berit. 2013. «Norsk samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid – analyser fra ulike kulturperspektiver». Nordiske Organisasjonsstudier , 15 (3): 65–89. (24 sider.)

Utdypende litteratur

Agranoff, Robert. 2012. Collaborating to Manage: A Primer for the Public Sector. Washington, DC: Georgetown University Press.

Bogdanor, Vernon (eds.) 2005. Joined-Up Government. Oxford: Oxford University Press.

Difi. 2014. Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014: 07. Oslo: Direktoratet for forvalting og IKT

Hill, Michael and Peter Hupe. 2009. Implementing Public Policy. 2nd edition. London: Sage.

Mintzberg, Henry. 1983. Structures in Fives: Designing Effective Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Ospina, Sonia M. 2016. “Collective Leadership and Context in Public Administration: Bridging Public Leadership Research and Leadership Studies”. Public Administration Review, 77 (2): 275-287.

Pollitt, Christopher. 2003. The Essential Public Manager. Buckingham: Open University Press.

(Pensumliste ajour: 20.11.2017)

Om emnet

Collaborative management Masterstudiet i styring og ledelse 10 stp. Vår Norsk 2017-2018

Søk på enkeltemne

Du søker opptak til enkeltemner på master her. Når du får opptak melder du deg til det aktuelle enkeltemnet på studentweb.
For mer informasjon se her.

Søk opptak Senest innen 14. februar

Samme opptakskrav som til master i Styring og ledelse, samt gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden.

Pilestredet 35, Oslo Semesteravgift: 860 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.
Publisert: Oppdatert: