HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MSLV4300 Økonomi, budsjett og resultatstyring i offentlig sektor,

Innledning

Økonomistyring og -rapportering er viktig for rådgivere og ledere i offentlig sektor. Emnet gir en innføring i grunnleggende begreper, teorier og modeller i kostnads- og produksjonsteori i mikroøkonomien for deretter å anvende dette på sentrale tema som regnskap, budsjettering og mål- og resultatstyring i offentlig sektor. Emnet omfatter regnskapsteori med relevans for offentlig sektor; teorier og modeller for rasjonell planlegging, inkrementalisme, nullbasebudsjettering, rammebudsjettering og tradisjonell budsjettering; ulike former for resultatstyring som målstyring og selvledelse, balansert målstyring og sammenligninger; og evaluering og kontroll som risikoanalyser, intern kontroll og forvaltningsrevisjon. Emnet legger vekt på ferdighetstrening i å utvikle og tilpasse økonomistyringsmodeller og rapportering, og trening i å analysere bruk og virkninger av slike modeller.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

  • avansert kunnskap innenfor økonomistyring og spesialisert innsikt i økonomistyring i offentlig sektor
  • kunnskap om budsjettering og mål- og resultatstyring og kan anvende dette på nye områder innenfor offentlig virksomhet
  • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i økonomistyringsfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor økonomistyringsfaget og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning med relevans for offentlig sektor
  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i økonomistyring i offentlig sektor

Generell kompetanse

Studenten kan

  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • benytte regneark

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres som forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid, seminarer og oppgaveskriving mellom samlingene. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføring. Undervisningen vil i stor grad være knyttet til analyser av praktiske styringsproblemer og case hentet fra deltakernes praksiserfaring. I denne sammenhengen benyttes offentlige veiledere for eksempel om balansert målstyring i kommunene, risikostyring og mål- og resultatstyring i staten.

Arbeidskrav

Deltakerne skal i grupper på inntil tre personer levere to skriftlig arbeidskrav – hver på fem til ti sider. Dersom arbeidskravet ikke er tilfredsstillende, må besvarelsen forbedres innen en kort frist fastsatt av faglærer. Begge arbeidskrav må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Vi viser til det som står om gruppearbeid i innledende del av programplanen under overskriften Arbeidskrav og obligatorisk deltagelse.

Vurderingsform og sensorordning

Studentene skal avlegge en tre timers en skriftlig eksamen under tilsyn. Alle besvarelser vurderes av intern sensor. Ekstern sensor benyttes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver av ca. 25 prosent av besvarelsene. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert sammen med ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Kandidater som har dokumentert gyldig fravær eller som ikke har bestått ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. Ny/utsatt eksamen har samme form som ordinær eksamen.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det er  ikke tillatt med hjelpemidler på skoleeksamen.

Pensumliste

Med forbehold om mindre endringer. Ca. 900 sider.

Bøker

Busch, Tor, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo. 2009. Økonomistyring i det offentlige. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Johnsen, Åge. 2007. Resultatstyring i offentlig sektor: Konkurranse uten marked . Bergen: Fagbokforlaget.

Artikler i elektronisk kompendium på Fronter

Askim, Jostein, Tage Båtsvik og Christian Skattum. 2007. Fører benchmarking til forbedringer i kommunene? Erfaringer fra effektiviseringsnettverkene, 2002–2005. Kommunal Ekonomi och Politik , 11(1): 7–36. 30 sider.

Drucker, Peter F. 1976. What results should you expect? A user’s guide to MBO. Public Administration Review 36(1): 12–19. 7 sider.

Greve, Henrich R. 2007. Hvordan lærer organisasjoner av resultatmåling? Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse , 10(1): 20–29. 10 sider.

Irwin, David. 2002. Strategy mapping in the public sector. Long Range Planning, 35(6): 637–647. 11 sider.

Jackson, Peter. 1988. The management of performance in the public sector. Public Money & Management , 8(1): 11–16. 6 sider.

Jackson, Peter M. 2011. Governance by numbers: what have we learned over the past 30 years?. Public Money & Management , 31(1):13–26. 13 sider.

Johnsen, Åge (2015). Tildelingsbrevene: For mye detaljstyring og for lite målstyring? Stat og Styring , 25(2): 36–40. 5 sider.

Johnsen, Åge og Anna Charlotte Larsen (2015). Mål- og resultatstyring i kommunene: Virkninger for produktivitet og effektivitet? Nordiske Organisasjonsstudier , 17(1): 31–61. 30 sider.

Kaplan, Robert S. and David P. Norton. 2008. Mastering the management system. Harvard Business Review , 86(1): 63-77. 15 sider.

Kerpershoek, Emiel, Martijn Groenleer and Hans de Bruijn. 2016. Unintended responses to performance management in Dutch hospital care: Bringing together the managerial and professional perspectives. Public Management Review . 18(3): 419-36 17 sider.

Kuvaas, Bård (2005). Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse , 8(3): 20–33. 24 sider.

Syvertsen, K. H. 2015. Periodisert regnskap for statlige virksomheter – en overordnet innføring. Praktisk økonomi og finans. 31 (4): 289-299. 10 sider

Wildavsky, Aaron. 1978. A budget for all seasons? Why the traditional budget lasts. Public Administration Review 38(6): 501–509. 8 sider.

I tillegg kan det komme lenker og artikler/bokkapitler i pdf på Fronter

(Pensumliste ajour: 20.02.2018)

Om emnet

Management Control, Budgeting and Performance Management in the Public Sector Masterstudiet i styring og ledelse 10 stp. Vår Norsk 2017-2018

Søk på enkeltemne

Du søker opptak til enkeltemner på master her. Når du får opptak melder du deg til det aktuelle enkeltemnet på studentweb.
For mer informasjon se her.

Søk opptak 14. februar

Samme opptakskrav som for Masterstudiet i styring og ledelse.

Pilestredet 35, Oslo Semesteravgift: 860 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.
Publisert: Oppdatert: