HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MSLV4500 Ledelse i Praksis

Innledning

Emnet forutsetter ledererfaring. Studentene skal øve opp forståelse og ferdigheter som gjør dem bedre i stand til å ivareta rollen som leder. Ledelse i praksis omfatter ledertrekk, -ferdigheter og -atferd, kommunikasjon, samarbeid og konflikthåndtering, lederrollen og ledelse som samspill og teambygging, og dessuten tema om kvinner og ledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • inngående innsikt i ledelsesteorier med særlig relevans for utøvelsen av ledelse
 • inngående kunnskap om etiske utfordringer i lederrollen
 • inngående kunnskap om konflikt og konflikthåndtering

Ferdigheter

Studenten kan

 • arbeide systematisk med egne lederutfordringer
 • kommunisere og samarbeide i utøvelsen av lederrollen
 • analysere konflikter og håndtere ulike typer av konflikter
 • legge til rette for læring og teamutvikling

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende kunnskaper og ferdigheter til å forbedre samhandlingsprosesser med medarbeidere og andre ledere.
 • kommunisere om faglige problemstillinger og analyser innenfor fagfeltet ledelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Det er lagt til rette for at en vesentlig del av læringen skjer gjennom deltakernes egne opplevelser og arbeidserfaringer. Dette blir gjort gjennom gruppearbeid, øvelser og jobbrelaterte oppgaver. Mellom samlingene får deltakerne arbeidsoppgaver som er knyttet til undervisningsopplegget.

Emnet består av tre ulike komponenter

 • Utvikling av kunnskap om ledelse.
 • Bevisstgjøring på egen atferd som leder.
 • Skriftlig oppgave om ledelsesutfordringer i egen arbeidssituasjon.

Kunnskapsdelen omfatter en kritisk gjennomgang og drøfting av sentrale temaer fra pensumlitteraturen, anvendt på studentenes egen yrkessektor.

I atferdsdelen av studiet skal hver student, og et utvalg av deres medarbeidere, vurdere studentens lederatferd i egen stilling. Deretter skal studenten prioritere å arbeide med konkrete forbedringsønsker. Studentene vil her til dels arbeide i grupper på ca. seks medlemmer og med eksterne prosessveiledere. Studentene skal ta del i drøftingene av hverandres lederutfordringer.

Arbeidskrav

Arbeidsmåten i deler av emnet forutsetter aktiv deltakelse. I disse delene vil det derfor være obligatorisk oppmøte. Obligatorisk oppmøte regnes som et arbeidskrav, som må være innfridd for å få avlegge eksamen. Obligatorisk oppmøte blir nærmere angitt ved semesterstart.

For å kunne fremstille seg til eksamen må studentene også levere en individuell skriftlig oppgave på 10 til 15 sider knyttet til egne ledelsesutfordringer (jf. ovenfor). Arbeidskravet må være godkjent før man kan avlegge eksamen. Dersom arbeidskravet ikke er tilfredsstillende, må det leveres en forbedret utgave innen en gitt frist som er fastsatt av faglærer.

Vurderingsform og sensorordning

Studentene skal avlegge en tre timers skriftlig eksamen under tilsyn. Ekstern sensor benyttes ved tvil om bestått eksamen og til stikkprøver av ca. 25 prosent av besvarelsene. Det kan brukes ekstern og intern sensor på alle besvarelser hvis spesielle faglige hensyn tilsier det.

Kandidater som har dokumentert gyldig fravær eller som ikke har bestått ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. Ny/utsatt eksamen har samme form som ordinær eksamen.

Pensumliste

Med forbehold om mindre endringer. Totalt ca. 814 sider.

Birkinshaw, J. 2014. Bli en bedre sjef. Oslo: Cappelen Dam akademiske 150 sider.

*Dyrkorn, R. 1992. Selverkjennelse som styringsfaktor i ledelse. I Ledelse kan læres , red. T. Strand. Oslo: Bedriftsøkonomenes Forlag. 18 sider.

*Gibb, J. R. 1961. Kommunikasjon og forsvarsholdning. Journal of Communication . 7 sider.

Glasø, L. og Thompson, G. (red.). 2013. Transformasjonsledelse . Oslo: Gyldendal akademiske 148 sider.

*Hjertø. K. B. 2004. Teamledelse. I Perspektiver på ledelse . 2. utgave. Ø. L. Martinsen. Oslo: Gyldendal Akademisk. 20 sider.

Hotvedt, T. 2000. Konflikt og konflikthåndtering i arbeidslivet. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Innledning + Kap. 1, 2, 6, 1114. 130 sider.

*Høst, T. 2014. Ledelse i helse- og sosialsektoren . Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 8. 21 sider.

Høst, T. 2009. Ledelse – en helhetlig modell . Oslo: Universitetsforlaget. 102 sider.

*Rynning, H. 2002. Etikk og lojalitet i organisasjoner. I Strategisk personalledelse (2. utgave), red. O. Nordhaug. Oslo: Universitetsforlaget. 15 sider. 

*Sandal, G. M. og Matthiesen, S. B. 2013. Kvinner og menn i lederposisjoner: Spiller det noen rolle? I Rønning, R. m.fl. Livet som leder. Bergen: Fagbokforlaget. 16 sider.

*Yukl, G. 2013. Power and influence. I Leadership in Organizations , Eight edition Essex: Pearson Education Limited. Kap. 8. 33 sider.

Ørsted, C. 2015. Livsfarlig ledelse. Oslo: Cappelen Damm as. 160 sider.

150 sider er selvvalgt litteratur og knyttet til den individuelle oppgaven, og skal godkjennes av faglærer.

*Tekster merket med stjerne samles i et elektronisk kompendium.

(Pensumliste ajour: 07.09.2016)

Om emnet

Leadership in practice Masterstudiet i styring og ledelse 10 stp. vinter-vår Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: