HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MSLV4800 Juridiske perspektiver på markedseksponering av offentlig virksomhet vårsemesteret 2019

Innledning

Emnet omfatter regler som skal sikre at offentlig virksomhet drives og offentlige midler forvaltes på en mest mulig effektiv måte. Hovedvekten i emnet er lagt på reglene om offentlige anskaffelser, dette er regler som har som formål å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved inngåelse av offentlige kontrakter. En annen måte å effektivisere offentlig virksomhet på er å skille den ut i egne selskaper.  Rettslige kjennetegn ved slike organisasjonsformer og konsekvenser av slik organisering behandles også. I tillegg omfatter emnet regler som legger særlige begrensninger på det offentlige som aktør på markedet (regelverket om offentlig støtte).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

  • evne til å forholdes seg kritisk til ulike måter å organisere og markedseksponere offentlig virksomhet på
  • innsikt i hva som ligger i forbudet mot offentlig støtte med særlig vekt på hva som menes med økonomisk aktivitet i EØS-regelverkets forstand
  • inngående kunnskap om virkeområdet til anskaffelsesregelverket og om reglene om valg av konkurranseform, gjennomføring av konkurranser og avslutning av konkurranser, herunder kunnskap om hvilke følger feil kan få

Ferdigheter

Studenten kan

  • identifisere og analysere  rettslige problemstillinger og konsekvenser av omorganiserings- eller markedseksponeringsprosesser
  • identifisere når ulike deler av reglene om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse
  • analysere og håndtere juridiske problemstillinger ved utlysning av konkurranser om anskaffelser, gjennomføring av slike, vurdering av innkomne tilbud og tildeling av kontrakt

Generell kunnskap

Studenten kan

  • arbeide selvstendig med praktiske, juridiske problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsopplegget er basert på individuelt studiearbeid, gruppearbeid og plenumssamlinger. For å oppnå målsettingene i emnet, vil et viktig element være løsning av ulike caseoppgaver. Det forventes at studentene arbeider aktivt med disse casene og det rettskildematerialet som finnes på området. Litteraturstudier vil være viktig i den forbindelse.

Vurderingsform og sensorordning 

Studentene skal levere en individuell hjemmeeksamen, som går over 48 timer. En sentral del av oppgaven vil være en case.

Alle besvarelser vurderes av intern sensor. Ekstern sensor benyttes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver av ca. 25 prosent av besvarelsene. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert sammen med ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Kandidater som har dokumentert gyldig fravær eller som ikke har bestått ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. Ny/utsatt eksamen har samme form som ordinær eksamen.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått .

Pensumliste

ALT advokatfirma. 2013. Kommunal virksomhet i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler Aktiviteter som er omfattet av statsstøttereglene, sentrale problemsstillinger og forebyggende tiltak kapittel 1-3, kapittel 5 med unntak av punkt 5.5 og kapitlene 6-8, se https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/rapporter/rapport_kommunal_virksomhet_statsstottereglene.pdf ca. 85 sider.

*Bernt, Jan Fridthjof. 2016. Selskapsorganisering og helsepolitikk I Cand. Mag, cand. Med, cand. Jur, cand. Alt Festskrift til Aslak Syse, s. 79-87, Oslo: Gyldendal juridisk 9 sider.

*Dragsten, Marianne. 2013. Gjennomføring av forhandlinger (kapittel 73) i Offentlige anskaffelser Regelverk, praksis og løsninger. Oslo: Universitetsforlaget. 13 sider

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (2010). EØS-avtalens regler om offentlig støtte kapittel 1-5 ca. 60 sider (på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider) samt oppdatert informasjon om regelverket på de samme nettsidene, se https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/id2001705/

Goller, Morten mfl. 2014. Anskaffelsesrett i et nøtteskall, Gyldendal juridisk, 243 sider

*Hermansen, Tormod. 2011. Staten som forretningsdrivende og eier av forretningsdrivende virksomhet i Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011. 13 sider.

*Lunde, Tore 2014, Konkurransebegrensningsrett i Knophs oversikt over Norges rett. § 93. Oslo: Universitetsforlaget. 5 sider.

Resch-Knudsen, Vibeke. 2011. Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi, Oslo Kommuneforlaget. 150 sider.

Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, alle kapitlene med unntak av kapittel 9 (ca. 80 sider), se https://www.regjeringen.no/contentassets/899ac257df2648d788942b78c6d59787/no/pdfs/stm201320140027000dddpdfs.pdf

NOU 2016: 4 Ny Kommunelov kap. 22 Kommunene som markedsaktør, Forholdet til statsstøtteregelverket (6 sider), se https://www.regjeringen.no/contentassets/9da72a7f8f38486e81509be0b2f4818b/no/pdfs/nou201620160004000dddpdfs.pdf .

Nærings- og fiskeridepartementet (2017) Veiledninger til nytt anskaffelsesregelverk mv. https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/id2511781/  (ca. 200 sider)

Pensum ca. 900 sider. Lovtekster og forskrifter samt avgjørelser av KOFA, dommer etc. kommer i tillegg

*Tekster merket med stjerne samles i elektronisk kompendium. 

Emnet tilbys annet hvert år, neste gang våren 2019.

(Pensumliste ajour: 15.02.2017)

Om emnet

Legal Perspectives on Market Contracting in the Public Sector Masterstudiet i styring og ledelse 10 stp. Vår 2019 Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: