HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PBIB9210 Litteratursosiologi – empiri og grunnlagsproblemer

Innledning

Valgfritt fordypningsemne.

Kurset diskuterer problemstillinger knyttet til forholdene mellom litteratur, lesing og formidling på den ene siden, og demokrati, deltagelse og ytringskulturer på den andre. Kurset vil dekke empiriske og teoretiske problemfelter i historiske så vel som samtidige sammenhenger.

Aktuelle områder kan være: Demokrati og medborgerskap, lesing og myndiggjøring, Digitalisering og nye medier, Globalisering og verdenslitteratur, Litteratur og politikk, Litteratur og hverdagsliv, Kritikk og vurdering, Lesesosiologi, Det litterære feltet og den litterære institusjonen, Formidlingspraksiser i bibliotek, Litteraturen som kulturelt og sosialt prisme.

Målgruppe

Målgruppen for emnet er kandidater ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjons­vitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet, samt andre som ønsker å kvalifi­sere seg til forskning innen feltet, undervisningsstillinger ved universiteter og høgskoler og andre typer stillinger som stiller høye krav til vitenskapelig kompetanse.

Opptakskrav til enkeltemner

Emnet tilbys primært ph.d.-kandidater. Forutsatt ledig plass kan også andre med fullført hoved­fag, mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen bibliotek- og informasjonsvitenskap,  eller tilsvarende grad innen fag som  informatikk, mediefag, dokumentasjons­vitenskap, kulturfag eller litteratursosiologi, gis opptak til enkeltemner. 

Søkere til enkeltemner må sende inn et sammendrag på om lag én side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde, med beskrivelse av tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, samt hvorfor dette emnet anses som relevant for eget prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kandidaten er i kunnskapsfronten innen litteratursosiologiens problemområder, dens metodiske praksiser og vitenskapsteoretiske grunnlagsspørsmål.
  • Kandidaten kan diskutere ulike perspektiver innenfor litteratursosiologien og deres forhold til bibliotek- og informasjonsvitenskapen. 

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • planlegge og gjennomføre litteratursosiologisk forskning på høyt nivå
  • håndtere og vurdere komplekse litteratursosiologiske problemstillinger av metodisk og teoretisk art
  • diskutere, begrunne og legitimere relevansen av litteratursosiologiske problemstillinger og litteratursosiologisk forskning
  • formidle egen forskning i faglige så vel som andre allmenne fora

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som seminar med innslag av forelesninger i to samlinger à fire dager. Seminaret gir en løpende gjennomgang av forskningsprosjekter presentert av kandidatene og erfarne forskere. Prosjektene leses dels i forhold til faglige grunnlagsproblemer, dels i forhold til den internasjonale forskningsfronten på området. Deltakelse er obligatorisk og forventet alle undervisningsdager.  Kun i spesielle tilfeller kan fravær fra undervisning kunne godtas etter søknad. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert.

Vurderingsform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Kandidatene skal skrive et essay på ca. 15 sider. Essayet presenteres og diskuteres i en av samlingene. Essayet skal leveres senest to måneder etter at emnet er avsluttet og skal god­kjennes av emneansvarlig. Dersom et essay ikke vurderes  som bestått, kan kandidaten levere inn et bearbeidet essay én gang innen et nærmere angitt tidspunkt.

Pensumliste

Forløp og pensum defineres ut i fra emnedeltakernes egne prosjekter. Med utgangspunkt i de forskningsprosjektene som emnet undersøker legges det dels opp et felles pensum for emnet, dels velger kandidatene selv tekster. Pensum skal utgjøre til sammen ca. 1500 sider og hentes fra utdrag fra oversikten under.

The Globalization of Literature

Alvstad’s lecture

Alvstad, C. 2009. “A Poetics of Omissions, or Omission of the Poetic? Gabrielle Roy’s Bonheur d’occasion in Swedish.” I A. Whitfield (red.), L’écho de nos classiques: Bonheur d’occasion et Two Solitudes en traduction. Ottawa: Éditions David, 87–122.

Alvstad, C. 2012. “Strategic Moves in Paratexts of Translated World Literature: Literature from Africa, Asia and Latin America Through Swedish Eyes”. Translation Studies 5, 78–94.

Alvstad, C. 2014. “The Translation Pact”. Language and Literature 23, 270–284.

Alvstad, C. & Lundahl, M. 2010. “Den mörke brodern: Svensk negrifiering av svart poesi, 1957”  TFL Tidsskrift för litteraturvetenskap 40, 39–53. Finns i fulltext på http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/493

Alvstad, C. 2011. “Är det bara vita, heterosexuella män som skriver skönlitteratur i Latinamerika? Om att undersöka skandinaviska konstruktioner av en fjärran kontinents litteratur” Falun: Högskolan Dalarna, 159–173. Attached

Alvstad, C. 2015 “The Translator’s Voice in Norwegian Upper Secondary Education: How Subject Curriculum, Teacher Training, Textbooks and National Examinations Prepare the Reception of Translated Literary Texts at School”. In E. Skibińska & M. Heydel (eds), La voix du traducteur à l'école/The Translator’s Voice at School [Vita Traductiva]. Montreal: Les éditions québécoises de l’œuvre. Pre-proof version available at http://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/discover.

Alvstad, C. 2012. “Anthologizing Latin-American Literature: Swedish Translative Reimaginings of Latin America 1954–1998 and Links to Travel Writing”. Anglo-Saxónica 3, 39–68. Attached.

( http://cw.routledge.com/textbooks/translationstudies/journals.asp). 

Reading and Empowerment

Naper’s lecture

Bourdieu, P. (1996). The rules of art: Genesis and structure of the literary field . Cambridge: Polity Press. Excerpts, ps. 214 - 256

Felski, R. (2008). Uses of literature . Malden, Mass.: Blackwell Pub. Excerpts, s. 1- 22 and 132 - 135

Hall, S. (1996). Cultural studies and its theoretical legacies. In S. During (red.), The cultural studies reader (s. 263–275). London: Routledge. Retrieved April 13, 2015, from https://www.amherst.edu/media/view/91999/original/Hall%2B-%2BCultural%2BStudies%2Band%2BIts%2BTheoretical%2BLegacies.pdf

Huyssen, A. (1986). After the great divide: Modernism, mass culture, postmodernism . Bloomington, Ind.: Indiana University Press. Excerpts, s. 44 - 63

Jauss, H. R. (1982). Aesthetic experience and literary hermeneutics . Minneapolis: University of Minnesota Press. Excerpts, s. 1652 - 158

Mukařovský, J. (1970). Aesthetic function, norm and value as social facts . Ann Arbor, Mich.: University of Michigan. Excerpts, 1-23. Retrieved April 13, 2015, from monoskop.org/images/6/67/Mukarovsky_Jan_Aesthetic_Function_Norm_and_Value_as_Social_Facts_1936.pdf

Spivak, G. C. (2001). Scattered speculations on the question of cultural studies. I S. During (red.), The cultural studies reader (2. utg., s. 169–188). London: Routledge. Retrieved April 14, 2015, from von der Fehr’s lecture

Fehr, von der Drude 2008. Når kroppen tenker. Universitetsforlaget: Oslo. Kapittel 7: Når kvalitetsopplevelse blir en opplevelse av omsorg (s. 123-133)

Littau, Karin 2006. Theories of Reading. Books, Bodies and Bibliomania. Polity Press: Cambridge, UK. Introduction, A History of Reading, The Physiology of Consumption, The Reader in Fiction, The Role of Affect in Literary Criticism, (ca. 90 sider)

Ngai, Sianne 2005. Ugly feelings. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts. London, England. introduction, tone (s. 1- 49)

Andre referanser:

Fehr, von der Drude 2015 (kommer). Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av forholdet mellom menneske og natur. Vidarforlaget: Oslo

Lygre, Arne 2011. Jeg forsvinner . Aschehoug: Oslo 

The Digitization and Remediation of Literature

Ridderstrøm’s lecture

Piper, Andrew 2012. Book was there: Reading in electronic times . Chicago: Chicago University Press

Historical Perspectives

Nøding’s lecture

Ellen Krefting et al. En pokkers skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet . SAP, Oslo 2014 - kapitler: «Innledning», kap. 1-3, 4 (s. 97-104), 10 og 11 (ca. 90 sider totalt)

Ole Deberg, Tobaks-Discourserne , nr. 1, s. 1-8. http://www.ub.uib.no/asp/elpub.asp?PublName=Discourserne&aar=1&?sp=1&ep=200&pn=2

Peter F. Suhm, «Samtale imellem Christian og Eberhard», Tronhiemske Samlinger , 1763, s. 139–149; http://www.nb.no/nbsok/nb/dd72d53c24e363541d530758eb35904f.nbdigital?lang=no#814  

Grøtta’s lecture

Walter Benjamin. "The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility". The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on the Media. Red. Michael W. Jennings, Brigid Doherty, and Thomas Y. Levin (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008), s. 19-55.

Jonathan Crary. "Modernity and the Problem of the Observer". Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century (Cambridge, Mass: MIT Press, 1992), s. 1-24.

Jonathan Crary. "Modernity and the Problem of Attention". Suspensions of perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture (Cambridge, Mass: MIT Press, 2001), s. 11-79.

Marit Grøtta. "Introduction". Baudelaire's Media Aesthetics: The Gaze of the Flâneur and 19th-Century Media (New York: Bloomsbury, 2015), s. 1-21

Democracy and citizenship: Reading list for the joint day

Gripsrud, J., Moe, H., Molander, A. and Murdock, G. (red.) (2010). The Idea of the Public Sphere. A Reader . Lamham, Lexington.

Braman, S. (2006). Change of state: information, policy, and power. Cambridge, MIT Press.

Castells, M. (2009). Communication power . Oxford, Oxford University Press. Kapittel 1, 4 og 5.

Dahlgren, P. (2006). Doing citizenship: The cultural origin of civic agency in the public sphere. European Journal of Cultural Studies 9 (3), 267-286.

Tranvik, T. & Selle, P. (2007). The rise and fall of popular mass movements: Organizational change and globalization: The Norwegian case. Acta Sociologica 50 (1), 57-70.

Geir Vestheim (2012) "Cultural policy and democracy: an introduction". International Journal of Cultural Policy, vol. 18, issue 5, Nov. 2012, s. 493-504.

Geir Vestheim (2012) "Cultural policy-making: negotiations in an overlapping zone between culture, politics and money". International Journal of Cultural Policy, vol. 18, issue 5, Nov. 2012, s. 530-544.

Bergersen's lecture

Garver, E. (1994). Aristotle's Rhetoric: an art of character . Chicago: University of Chicago Press. (s. 18-51 og 139-171)

Garver, E. (2006). Confronting Aristotle's Ethics: ancient and modern morality . Chicago: University of Chicago Press. (s. 15-31)

1. Sandgate Brighton Childcare and Kindergarten Association

http://sandgatekids.com.au/wp-content/uploads/2014/07/Kindy-Prospectus-20151.pdf

Se også:

http://sandgatekids.com.au

http://sandgatekids.com.au/community/

2. Ubuweb

http://ubu.com/sound/fylkingen.html

Besøk forsiden: http://ubu.com

(Pensumliste ajour: Pensumliste sist godkjent av instituttleder 16.04.15)

Om emnet

The Sociology of Literature – Basic Research Questions and Empirical Studies Ph.d. i bibliotek- og informasjonsvitenskap 10 stp. Ved behov Engelsk/norsk/svensk/dansk 2018/19
Publisert: Oppdatert: