HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PBIB9220 Bibliotek og samfunn: Mellom forandring og forankring: Bibliotek som arenaer for offentlighet

Innledning

Valgfritt fordypningsemne.

Bibliotek sammen med samfunnets øvrige hukommelsesinstitusjoner – arkiv og museer – har vært institusjoner for offentlighet. Kursets mål er å analysere institusjonaliseringen av denne delen av bibliotekenes rolle, hvordan den eventuelt varierer mellom de ulike bibliotektyper og hvordan den påvirkes og endres av politiske, sosiale og teknologiske utviklingstrekk.

Målet er å gi kursdeltakerne en solid teoretisk plattform for studier av offentlighetens utvikling, de utfordringene man i det globaliserte og digitale samfunnet står overfor med hensyn til å utvikle en bærekraftig offentlig sfære, og bibliotekenes rolle i så måte.

Målgruppe

Målgruppen for emnet er kandidater ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjons­vitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet, samt andre som ønsker å kvalifi­sere seg til forskning innen feltet, undervisningsstillinger ved universiteter og høgskoler og andre typer stillinger som stiller høye krav til vitenskapelig kompetanse.

Opptakskrav til enkeltemner

Emnet tilbys primært ph.d.-kandidater. Forutsatt ledig plass kan også andre med fullført hoved­fag, mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen bibliotek- og informasjonsvitenskap,  eller tilsvarende grad innen fag som  informatikk, mediefag, dokumentasjons­vitenskap, kulturfag eller litteratursosiologi, gis opptak til enkeltemner. 

Søkere til enkeltemner må sende inn et sammendrag på om lag én side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde, med beskrivelse av tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, samt hvorfor dette emnet anses som relevant for eget prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har omfattende og dype kunnskaper om

  • institusjonell teori og bruk av institusjonell teori i bibliotek og informasjonsvitenskapelig forskning
  • framveksten og institusjonaliseringen av det moderne bibliotekfeltets verdi- og teorigrunnlag
  • forskningen som studerer hvordan bibliotekenes rolle og verdigrunnlag påvirkes av sosiale, demografiske og teknologiske endringer

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • reflektere over hvordan feltets institusjonaliserte norm- og verdigrunnlag påvirkes og utfordres av digitalisering, globalisering og framveksten av det flerkulturelle samfunnet
  • reflektere over samspillet og gjensidige påvirkningen mellom et institusjonalisert praksisfelt som bibliotekfeltet og forhold og endringsprosesser i det samfunnet som dette praksisfeltet er en del av
  • bruke institusjonell teori i bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskning
  • utvikle forskningsprosjekter som er relevante i forhold til de utfordringene som det flerkulturelle og digitale samfunnet stiller

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet gjennomføres i form av to samlinger som hver går over fire dager. Undervisningen er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og studentframlegg. Deltakelse er obligatorisk og forventet alle undervisningsdager. Kun i spesielle tilfeller kan fravær fra undervisning kunne godtas etter søknad. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert.

Vurderingsform

Kandidatene skal skrive et essay på ca. 15 sider. Essayet skal leveres senest to måneder etter at emnet er avsluttet og skal godkjennes av emneansvarlig. Dersom et essay ikke vurderes som bestått, kan kandidaten levere inn et bearbeidet essay én gang innen et nærmere angitt tidspunkt.

Pensumliste

Democracy and citizenship: Reading list for the joint day

Gripsrud, J., Moe, H., Molander, A. and Murdock, G. (red.) (2010). The Idea of the Public Sphere. A Reader . Lamham, Lexington.

Braman, S. (2006). Change of state: information, policy, and power. Cambridge, MIT Press.

Castells, M. (2009). Communication power . Oxford, Oxford University Press. Kapittel 1, 4 og 5.

Dahlgren, P. (2006). Doing citizenship: The cultural origin of civic agency in the public sphere. European Journal of Cultural Studies 9 (3), 267-286.

Tranvik, T. & Selle, P. (2007). The rise and fall of popular mass movements: Organizational change and globalization: The Norwegian case. Acta Sociologica 50 (1), 57-70.

Geir Vestheim (2012) "Cultural policy and democracy: an introduction". International Journal of Cultural Policy, vol. 18, issue 5, Nov. 2012, s. 493-504.

Geir Vestheim (2012) "Cultural policy-making: negotiations in an overlapping zone between culture, politics and money". International Journal of Cultural Policy, vol. 18, issue 5, Nov. 2012, s. 530-544.

Information and society

Aabø, S. & Audunson, R. (2012). Use of library space and the library as place. Library & Information Science Research 34 (2), 138-149.

Aabø, S,. Audunson, R. & Vårheim, A. (2010). How do public libraries function as meeting places? Library & Information Science Research 32 (1), 16-26.

Audunson, R. A. (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The necessity of low-intensive meeting-places. Journal of Documentation, 61 (3), 429-441.

Buschman, J.E. (2003). Dismantling the Public Sphere. Situating and Sustaining Librarianship in the Age of the New Public Philosophy , Westport, Libraries Unlimited.

Johansson, V. (2004). Public libraries as democratic intermediaries: Some examples from Sweden. New Library World, 105 (1), 47-59.

Newman, J. (2007). Remapping the public: Public libraries and the public sphere. Cultural Studies , 21 (6), 887-909

Widdersheim, M. M. & Koizumi, M. (2015). Conceptual Modelling of the Public Sphere in Public Libraries. https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/73675. Paper iSchool conference March 2015 

Building communities through informational and cultural participatory practices

Beaudoin, J. (2007). Folksonomies: Flickr image tagging: Patterns made visible. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology , 34 (1), 26-29.

Cook, T. (2001). Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts. Archival Science, 1(1), 3-24.

Doan, A., Ramakrishnan, R., & Halevy, A. Y. (2011). Crowdsourcing systems on the world-wide web. Communications of the ACM, 54 (4), 86-96.

Huvila, I. (2008). Participatory archive: towards decentralised curation, radical user orientation, and broader contextualisation of records management. Archival Science, 8(1), 15-36.

Ivey, B. (2009). Expressive life and the public interest. In S. Jones (red.), Expressive Lives, 23-33. London: Demos.

Kipp, M. E. I., & Campbell, D. G. (2006). Patterns and Inconsistencies in Collaborative Tagging Systems: An Examination of Tagging Practices. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology , 43 (1).

Mika, P. (2007). Ontologies are us: A unified model of social networks and semantics. Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web , 5 (1), 5-15.

Tyckoson & J. G. Dove. West Lafayette, Purdue University Press: Charleston Insights in Library, Archival, and Information Sciences.

Active mediation, e-book and the public sphere in here?

(Pensumliste ajour: Siste oppdatering godkjent av instituttleder 16.04.15)

Om emnet

Libraries in Society: Between Trend and Tradition: Libraries as Arenas for the Public Sphere Ph.d. i bibliotek- og informasjonsvitenskap 10 stp. Ved behov Engelsk/norsk/svensk/dansk
Publisert: Oppdatert: