HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SP9100 Kvalitativ metode

Innledning

Emnet vil gi en solid orientering om noen tradisjoner og tilnærminger som betegnes som kvalitativ forskning og deres epistemologiske basis. Det vil være ulike metodiske tilnærminger man fordyper seg i hver gang emnet går.

Nyere kvalitativ samfunnsforskning henter også inspirasjon fra filosofi og humaniora, noe som avspeiles i emnet. Det gis en presentasjon av ulike måter å produsere et empirisk materiale på. Kvalitativ analyse har en bred plass i emnet; dialogen mellom teori og empiri, utforming av analytiske redskaper og utvikling av empiribaserte og teoriinspirerte analysemodeller, og generering av teori på grunnlag av empiri. Videre vil emnet ta opp hva kontekstualiserte analyser kan innebære i feltet sosialt arbeid og sosialpolitikk. Ulike sett av kvalitetskriterier for kvalitative kunnskapsprosjekter presenteres, og emnet gir en orientering om diskusjonen innenfor feltet.

Innretning for våren 2018

Ideologianalyse i egen hverdagskultur.

Målgruppe

Målgruppen for emnet er kandidater tatt opp i doktorgradsprogrammet sosialt arbeid og sosialpolitikk, men vil være åpent for andre som ønsker å fordype seg innen feltet sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Opptakskrav til enkeltemner for eksterne søkere

Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. Søkere som ikke er tatt opp til ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, hvor de eventuelt er i ph.d.-løpet og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt.

Maks antall deltakere er ti.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har

  • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoders bruksområde, muligheter og begrensninger
  • inngående og reflektert innsikt i en til to spesifikke metodiske tilnærminger og kan plassere dem i forhold til eget forskningsfelt

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • anvende kvalitative forskningsmetoder og gjennomføre kvalitative analyser på høyt nivå
  • ta metodisk reflekterte valg som står til eget ph.d.-prosjekt og tilhørende problemstilling

Generell kompetanse

Kandidaten kan

  • med faglig integritet vurdere ulike typer etiske problemstillinger
  • delta i relevante internasjonale debatter innen fagområde
  • identifisere og utarbeide nye forskbare problemstillinger utfra komplekse samfunnsmessige forhold

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil legges opp med forelesninger, studentframlegg og diskusjoner. Aktiv deltakelse støtter opp om en utviklende fagforståelse og kandidatene må ha forberedt seg ved å ha lest pensum for å kunne delta aktiv i diskusjonene. Deltakelse er obligatorisk og forventet alle undervisningsdager. Kun i spesielle tilfeller kan et mindre fravær fra undervisning (inntil 20 %) godtas etter søknad.Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert.

Vurdering

Deltakerne skal skrive et essay på ca. 12-15 sider med utgangspunkt i eget kunnskapsprosjekt innenfor kvalitativ metodologi. Essayet skal leveres innen to måneder etter siste kursdag og vurderes av emneansvarlig. Emnet er lagt opp slik at siste dag av emnet arrangeres to -tre måneder etter de tre første dagene av emnet. Den siste dagen gjennomgås alle essayene med tilbakemelding fra emneansvarlig. Bestått essay er en forutsetning for å oppnå 10 studiepoeng. Dersom essayet ikke vurderes til bestått, kan kandidaten levere inn et bearbeidet essay én gang innen et nærmere angitt tidspunkt.

Pensumliste

Samlet pensum skal utgjøre omlag 1000 sider. Deler av pensum skal velges fra oppgitt litteraturliste, mens den resterende litteratur kan velges i nærmere tilknytning til deltakernes egne forskningsprosjekter. Litteraturliste, med sideantall, oppgis ved innlevering av essay.

Anbefalt litteratur

Boréus, K. and G. Bergström (2017).  Analyzing Text and Discourse. Eight Approaches for the Social Sciences UK: Sage

Wadel, C. (1991). Feltarbeid i egen kultur, Flekkefjord: SEEK. Ny utgave 2014, Cappelen

Searle and Silverman (1997). Ensuring rigour in qualitative research. The European Journal of Public Health , 7, 4, 379-384.

Generell litteratur

Denzin, N. K. and Y. S. Lincoln (red.) (2003).  Strategies of qualitative Inquiry : London: Sage, kap. 1, 5, 7, 8, 9, 11.

Gunaratnam, Y. (2003). Researching ‘Race’ and Ethnicity. Methods, Knowledge and Power. London: Sage.

McLeod, J. (2003). Doing counselling research. London: Sage.

Willlig, C. and W. Stainton-Rogers (2008).  Qualitative research in psychology . Los Angeles: Sage

Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods. Applied social research methods series vol. 5 Thousand Oaks, California: Sage.

(Pensumliste ajour: Siste endringer godkjent av instituttleder 08.02.2018)

Om emnet

Qualitative Methods Ph.d.-program i sosialt arbeid og sosialpolitikk 10 stp. vår Norsk/engelsk

Søknad på enkeltemne

Tidspunkt: 6.-8. juni  og 20. september
Sted: 6-8. juni: Pilestredet 40-T225 
20. september: rom P35-PI460

Undervisningsplan

Maks 10 plasser

Søk opptak 15. april

Stipendiater i ph.d.-program eller tilsvarende

Publisert: Oppdatert: