HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SP9250 Praksisbasert forskning og aksjonsforskning i sosialt arbeid

Innledning

Emnet tar opp ulike forskningstradisjoner, teorier og metodologiske tilnærminger til empiriske studier i tilknytning til praksis i sosialt arbeid: aksjonsforskning, evaluering, deltakerorientert forskning, samarbeidsforskning og praktikerbasert forskning.

Emnet omfatter det vitenskapsteoretiske og teoretiske grunnlaget for praksisbasert forskning og aksjonsforskning. Noen sentrale spørsmål:

 • Hva er forholdet mellom erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap?
 • Hvilke muligheter til utvikling av kunnskap og forståelse finnes innenfor ulike forskningstradisjoner i praksisbasert forskning og aksjonsforskning?
 • Hvilke roller har forskere og andre aktører (brukere og ansatte) innenfor ulike tilnærminger i praksisbasert forskning og aksjonsforskning?
 • Hvordan er forholdet mellom nærhet og distanse når sosialarbeidere er forskere i egen kultur/fagfelt?

Målgruppe

Målgruppen for emnet er kandidater tatt opp i doktorgradsprogrammet sosialt arbeid og sosialpolitikk, men vil være åpent for andre som ønsker å fordype seg innen feltet sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Opptakskrav til enkeltemner for eksterne søkere

 • Emnene tilbys primært ph.d.-kandidater.
 • Forutsatt ledig plass vil enkelte av emnene åpne for søkere med fullført mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning innen sosialfag, helsefag, samfunnsvitenskap eller humaniora søke om opptak til enkeltemner. Det kreves minimum karakter B på master-/hovedoppgaven.
 • Søkere som ikke er tatt opp til ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, hvor de eventuelt er i ph.d.-løpet og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt.

Maksimalt antall deltakere er 15.

Avslag på søknad om opptak kan påklages i henhold til forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen og Oslo og Akershus.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har fordypet kunnskap om

 • teoretiske og metodologiske perspektiver til grunn for praksisbasert forskning og aksjonsforskning i sosialt arbeid
 • kunnskapsteoretiske spørsmål ved praksisbasert forskning og aksjonsforskning som gjør det mulig å reflektere over relevans og begrensninger ved kunnskapsproduksjon i disse formene for forskning
 • sentrale spørsmål knyttet til forskerrollen, dilemmaer og forskningsetiske spørsmål i praksisbasert forskning og aksjonsforskning

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • lage design for praksisbasert forskning og aksjonsforskning i sosialt arbeid basert på ulike teoretiske og metodiske tilnærminger
 • analysere og reflektere over sentrale kunnskapsteoretiske, metodologiske og forskningsetiske spørsmål ved praksisbasert forskning og aksjonsforskning i sosialt arbeid, og eget forskningsprosjekt
 • gjennomføre analyser av betingelser og utfordringer for utvikling av kunnskap om sosialt arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • vurdere og identifisere nye forskningsspørsmål på feltet
 • delta i fagdebatten i nasjonale og internasjonale fora

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er basert på forelesninger, selvstudier og kollokvier/gruppevirksomhet. Presentasjon og drøftinger vil ta utgangspunkt i erfaringer fra praksisbasert forskning og aksjonsforskning i arbeidsliv, organisasjoner, fra sosialt arbeid og barnevern. Deltakerne blir bedt om å presentere forskningsspørsmål og å utforme forskningsdesign for studier basert på praksisbasert forskning og aksjonsforskning. Presentasjonene vil danne grunnlag for diskusjoner der det forutsettes aktiv deltakelse i form av å både presentere egne ideer og å gi tilbakemelding på andres. Presentasjonene skal formuleres skriftlig (1-2 sider) og distribueres til undervisere og øvrige kursdeltakere innen angitt tidsfrist. Deltakelse er obligatorisk og forventet alle undervisningsdager. Kun i spesielle tilfeller kan et mindre fravær (inntil 20 %) fra undervisning godtas etter søknad. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert.

Vurdering

Det skal skrives et essay på åtte til ti sider. Essay skal leveres innen to måneder etter avsluttet undervisning og vurderes av emneansvarlig. Bestått essay er en forutsetning for å oppnå 5 studiepoeng. Dersom essayet ikke vurderes til bestått, kan kandidaten levere inn et bearbeidet essay én gang innen et nærmere angitt tidspunkt.

Pensumliste

Pensum blir oppdatert før oppstart høst 2017

Pensum omfatter ca. 700 sider, 350 obligatorisk og 350 sider egenvalgt .

Litteratur merket med * vil finnes i elektronisk kompendium som legges ut på Fronter.

To bøker forutsettes kjøpt/lånt: Duus et al. (2012)  Aktionsforskning. En grundbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur og Marthinsen & Julkunen (red.) (2012) Practice research in Nordic social work London: Whiting & Birch.

Valgt litteraturliste, både fra oppgitt litteratur og egenvalgt, leveres sammen med essay.

Barbera, R. A. (2008). Relationships and the Research Process: Participatory Action Research and Social Work Journal of Progressive Human Services 19:2, 140-159 (20 s.)

Duus, G., M. Husted, K. Kildedal, E. Laursen & D. Tofteng (red.) (2012). Aktionsforskning. En grundbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Kap. 4, 5, 6 og 12 (75 s.)

Glassman, M. & G. Erdem (2014). Participatory Action Research and Its Meanings: Vivencia, Praxis, Conscientization. Adult Education Quarterly Vol. 64(3): 201-221 (15 s.)

*Kemmis, S. (2008). Critical Theory and Participatory Action Research. I: Reason, P. & H. Bradbury (red.): The SAGE Handbook of Action Research (2nd edition). London: Sage. S. 121-138 (18 s.)

Levin, M. (2012) Academic integrity in action research. Action Research 10(2). 133-149 (17 s.)

McLaughlin, H. (2010). Keeping service user involvement in research honest British Journal of Social Work 40 (5):1591-1608 (18 s.)

Marti, J. (2016) Measuring in action research: Four ways of integrating quantitative methods in participatory dynamics. Action Research 14(2), 168-183 (15 s.)

*Månsson, S. A. (1991). Handling och tanke – aktionsforskningens dilemma. I: B. Bergsten et al. (red.): Etik – Solidaritet – Velfärd. Gøteborg: Daidalos. S. 119-130 (12 s.)

*Natland, S. & V. Dietrichson (2011). Å sette spor etter seg. Noen refleksjoner om brukerperspektivets nytte i samarbeidsforskning. I: A. Johannessen, S. Natland og A. M. Støkken (red.): Samarbeidsforskning i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. S. 100-114. (15 s.)

Nowotny H., P. Scott & M. Gibbons (2003). Introduction. ‘Mode 2’ Revisited: The New Production of Knowledge. Minerva 41:179-194 (16 s.)

*Rahman, M. A. (2008). Some trends in the Praxis of Participatory Action Research. I: Reason, P. & Bradbury, H. (red.): The SAGE Handbook of Action Research (2ndedition). London: Sage. S. 49-62 (16 s.)

Rasmussen, T. (2012). Knowledge production and social work: Forming knowledge production. I: Marthinsen, E. & I. Julkunen (red.): Practice research in Nordic social work. London: Whiting & Birch. S. 149-171 (23 s.)

*Roos, H. E. (1996). Tre decennier aksjonsforskning. I: Ingrid Sahlin (red.): Projektets paradokser. Lund: Kandidatlitteratur. S. 57-84 (28 s.)

*Seim, S. (1998). Kan aksjonsforskning gi kunnskap om selvhjelp? Nordisk sosialt arbeid (18)1: 18-28 (11 s.)

*Slettebø, T. og S. Seim (2016) Forskningssirkler som grunnlag for kompetanseutvikling i praksis og utdanning. Norges barnevern 93(3-4): 184-199 (16 s.)

Salisbury Forum Group (2012). The Salisbury Statement. I: Marthinsen, E. & I. Julkunen (red.): Practice research in Nordic Social Work. London: Whiting & Birch. S. 193-198 (6 s.)

Uggerhøj, L. (2012). Theorizing practice research in social work. I: Marthinsen, E. & I. Julkunen (red.): Practice research in Nordic Social Work. London: Whiting & Birch S. 149-171 (23 s.)

*Witkin, S. L. (2011). Why Do We Think Practice Research is a Good Idea? Comments and Musings Inspired by the Salisbury Statement. Social Work & Society 9(1):10-18 (8 s.)

(Pensumliste ajour: 28.08.2017, godkjent av ph.d.-leder)

Om emnet

Practice-based research and action research in social work Ph.d.-program i sosialt arbeid og sosialpolitikk 5 stp. Høst 2017 Norsk 2018

Søk på enkeltemne

Neste kurs  settes opp  2019

Fagansvarlige førsteamanuenser
Sissel Seim og
Sidsel Therese Natland 

Søk opptak

Se emneplan

Publisert: Oppdatert: