HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SP9280 Forskningsetikk

Innledning

Emnet fokuserer på etikk og redelighet i forskning, med basis i etisk teori og forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget og andres ph.d.-prosjekter. Emnet er et valgfritt fordypningsemne innenfor ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Målgruppe

Målgruppen for emnet er kandidater tatt opp i doktorgradsprogrammet sosialt arbeid og sosialpolitikk, men vil være åpent for andre som ønsker å fordype seg innen feltet sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Opptakskrav til enkeltemner for eksterne søkere

  • Emnene tilbys primært ph.d.-kandidater.
  • Forutsatt ledig plass vil enkelte av emnene åpne for søkere med fullført mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning innen sosialfag, helsefag, samfunnsvitenskap eller humaniora søke om opptak til enkeltemner. Det kreves minimum karakter B på master-/hovedoppgaven.
  • Søkere som ikke er tatt opp til ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, hvor de eventuelt er i ph.d.-løpet og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt.

Maksimalt antall deltakere er 15.

Avslag på søknad om opptak kan påklages i henhold til forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen og Oslo og Akershus.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

  • kan hensiktsmessig vurdere anvendelsen av de ulike erfaringer fagfeltet sosialt arbeid og sosialpolitikk har gjort om etiske forskningsspørsmål
  • kan bidra til utvikling av ny forståelse innen det forskningsetiske fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • formulere problemstillingene til ulike etiske teorier og reflektere over mulige dilemmaer, løsninger og konsekvenser
  • håndtere komplekse forskningsetiske spørsmål og etisk problematisere ulike beslutninger valg av teori, metode, analyse og formidling vil innebære
  • kan utfordre kunnskapsfeltet gjennom vurdering og problematisering av regler og forskrifter, som samtykke, taushetsplikt etc.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

  • identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
  • kan delta i debatter og formidle forskningsetiske dilemmaer i nasjonale og internasjonale fora

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen omfatter forelesninger om etiske teorier, aktuell forskning på området, samt regler og forskrifter om forskningsetikk. En stor del av undervisningen er seminarpreget og baseres på kandidatenes fremlegg av egne prosjekter, og felles refleksjon og drøfting av disse. Emnet vil gå over tre sammenhengende dager i løpet i høstsemesteret. Deltakelse er obligatorisk og forventet alle undervisningsdager. Kun i spesielle tilfeller kan fravær fra undervisning kunne godtas etter søknad. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert.

Vurdering

I tilknytning til emnet skal det skrives et essay på 8-10 sider om etiske problemstillinger knyttet til eget forskningsprosjekt. Essayet skal leveres senest to måneder etter at undervisningen i emnet er avsluttet og vurderes av emneansvarlig. Bestått essay er en forutsetning for å oppnå 5 studiepoeng. Dersom essayet ikke vurderes til bestått, kan kandidaten levere inn et bearbeidet essay én gang innen et nærmere angitt tidspunkt.

Pensumliste

Samlet pensum utgjør ca. 500 sider. Minst halvparten av pensum skal velges fra oppgitt litteraturliste, mens den resterende litteratur kan velges i nærmere tilknytning til deltakernes egne forskningsprosjekter. Egenvalgt litteraturliste, med oppgitt sideantall, oppgis ved innlevering av essay.

Allmark, Peter et al. (2009). Ethical issues in the use of in-depth interviews: literature review and discussion.  Research Ethics Review Vol. 5, No. 2, 48-54, 6 s.

Befring, Edvard. (2007). Forskningsmetode med etikk og statistikk. Samlaget. Oslo. 240 s.

Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora. (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. www.etikkom.no. 40 s.

Edwards, Rosalind and Melanie Mauthner. Ethics an feminist research: Theory and Practice. In Mauthner, Melanie, Birch, Maxine, Jessop, Julie and Tina Miller (red.). 2003. Ethics in qualitative research. London: Sage. 16 sider.

Farrell, Ann (red.). (2005). Ethical research with children. Open University Press. Maidenhead. 188 s.

Fossheim, Hallvard (red.). 2013. Cross-cultural child research. Kap. 2 og 5. 51 sider.

Forsman, Birgitta. (2004).  Forskares frihet: om makt og moral. Studentlitteratur. 171 s.

Gjelsvik, Olav og Edmund Henden. (2008). Når er samtykke til rusavhengige personer etisk og juridisk bindende? I Ruyter, Knut, Jan Helge Solbakk og Helge Waal (red.).  Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker. 75-90, 15 s. Seraf og SME.

Guillemin, Marilys and Lynn Gilliam. (2004). Ethics, Reflexivity, and ''Ethically Important Moments'' in Research.  Qualitative Inquiry 10:261. 261-279, 18 s.

Hastrup, Kirsten (red.). (2009). Mellem mennesker: en grundbog i antropologisk forskningsetik. Hans Reitzels Forlag. København. 323 s.

Helgeland, Ingeborg Marie (2005). "Catch 22"- Ethical Dilemmas in Interviewing Marginalized Groups. Qualitative Inquiry. 11/4. Sage. London. 549-569, 20 s.

Liamputtong, Pranee. (2009). Researching the vulnerable. A guide to sensitive research methods. London: Sage. 190 sider

Lund, Thorbjørn, May Britt Postholm og Geir Skeie (red). Forskeren i møte med praksis: refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Tapir. Trondheim. 148 s.

Simons, Helen and Robin Ushler (red.) (2000). Situated ethics in educational research. Routledge. London. 208 s.

(Pensumliste ajour: Pensumjustering sist godkjent av instituttleder 24.06.2013)

Om emnet

Research Ethics Ph.d.-program i sosialt arbeid og sosialpolitikk 5 stp. Høst Norsk 2018
Publisert: Oppdatert: