HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Informasjon til søkere og nye studenter

på nettstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Oversikt

Opptak

  Etter at du har fått studieplass

Komme i gang med studiet – melde seg opp til undervisning og eksamen

  Ressurser

Innleveringer, eksamen og studieprogresjon

Progresjon

 

Introduksjon

Velkommen som student ved nettstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap!

Bibliotek- og informasjonsvitenskap -nettstudium er nettbaserte studium med øvelses- og innleveringsoppgaver, og består av fire emner og en praksisperiode. Oppgavene/arbeidskravene leveres i Canvas, som er OsloMets læringsplattform på nett. Det er ingen obligatoriske samlinger i studiet, men eksamen i to av de fire emnene må avlegges i OsloMets eksamenslokaler.

Det er viktig at du gjør deg kjent med studiets program- og emneplaner. Denne nettsiden skal gi deg nyttig, praktisk tilleggsinformasjon. 

OsloMet har regelverk og retningslinjer for sine studenter, og som nettstudent plikter du også å følge disse. Vi informerer via din student-epost, Canvas og på våre nettsider om endringer i emner, studieprogram og studieopplegg, og eventuell annen informasjon som har betydning for deg som student. Du har selv ansvar for å holde deg orientert, og det er derfor viktig at du leser studenteposten regelmessig.

Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium) er et deltidsstudium med normert studietid på to år, men vi åpner også for at det kan gjennomføres på ett år. Se punktet  fullføre på heltid  for nærmere informasjon om dette. Dersom man ikke klarer å fullføre studiet på normert tid, er det anledning til å søke om å utvidet studierett i inntil ett år i tillegg.

Studenter som er inaktive over en lengre periode, risikerer å miste studieretten. Vi ber derfor studenter som ikke følger normert studieprogresjon om å melde fra til oss snarest.

Se informasjon om opptak.

Etter at du har fått studieplass

Motta e-post med studentnummer og PIN-kode

Ca. én uke etter at du har takket ja til studieplass, vil du få tilsendt en PIN-kode og ditt studentnummer, som må benyttes for å  aktivere IT-kontoen, slik at du får tilgang til Canvas og student-epost. Denne e-posten sendes automatisk ut til alle nye studenter.

Semesterregistrering, semesteravgift og studieavgift

Semesteravgift og studieavgift må betales for hvert av de fire semestrene uavhengig av om du har meldt deg til undervisning og eller eksamen. Unntaket er hvis du er i permisjon. Studenter som ikke betaler semester- og studieavgift og semesterregistrerer seg vil miste studieretten. På denne lenken finner du veiledning om hvordan semesterregistreringen gjennomføres.

Jeg har betalt semesteravgift til en annen institusjon for dette semesteret. Må jeg betale til OsloMet i tillegg?

Nei, studenten trenger ikke betale ekstra semesteravgift til OsloMet, men må kunne dokumentere at den er betalt ved et annet studiested. Kvittering eller gyldig kopi av kvittering sendes til  sam-abi-fjern@oslomet.no i god tid før betalingsfristen utløper.

Komme i gang med studiet – melde seg til undervisning og eksamen

Fra ca. 10. juli - for høsten - og ca. 10. desember - for våren - kan du melde deg opp til undervisning og eksamen i Studentweb. 

Om du ønsker å ta to emner ett semester, tar du kontakt med oss per epost: sam-abi-fjern@oslomet.no innen 15.6 for høstsemesteret og 15.11 for vårsemesteret.

Så snart semesteret er i gang – og du har semesterregistret deg - vil du få tilgang til Canvas rommet. Du bruker det samme brukernavn/passord som ved de andre IT-tjenestene.

Betaling av semesteravgift og studieavgift (kursavgift) kr. 6.000 (per emne) må være gjort innen oppgitte frister for å beholde studierett, ha tilgang til undervisning og avlegge eksamen. For mer informasjon og frister for semesterregistering og betaling, se her: https://student.hioa.no/studentweb og https://student.hioa.no/om-semesterregistrering

Betalt studieavgift refunderes kun etter søknad frem til og med 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Arbeidsgiver/NAV skal betale

Dersom noen andre enn deg som privatperson skal betale kursemnet, er det viktig at du sender oss en epost der du oppgir fakturaadressen til betaler. Semesteravgift må du som privatperson betale. Vær obs på at kursemnet må være betalt innen ordinær frist for betaling av semesteravgift.

Praksisperioden
Tre måneders praksis (på fulltid) i et bibliotek eller beslektet virksomhet må være gjennomført for å fullføre nettstudiet. Tidligere praksis kan også benyttes i denne sammenheng. På følgende lenke finner du ytterligere informasjon om  praksisperioden på nettstudiet. Om det er hensiktsmessig, kan praksisarbeidet strekkes over en lengre periode, slik at man f.eks. gjennomfører seks måneder i en 50 prosent stilling i stedet. Man får ikke godkjent studiet før du har gjennomført praksisperioden.

Oppmøte

Det er ingen forelesninger på nettstudiet, og derfor heller ingen obligatorisk fremmøteplikt. Det er heller ikke obligatorisk oppmøte første skoledag/studiestart. Eneste tilfellene hvor det er aktuelt med fremmøte er ved gjennomføring av skriftlig skoleeksamen.

Fortsette med delvis gjennomført emne

Dersom du skal ta opp et emne du tidligere har begynt på men ikke har fullført, må du sende oss en epost om dette, slik at du får tilgang til det nye Canvas-rommet.

Emneoversikt 

Oversikt over hvilke emner som går hvilket semester finner du i programplanen.

Kontaktpersoner

Studieadministrasjonen v/ Bjørg Halvorsen - E-post:   sam-abi-fjern@oslomet.no
Fagkoordinator v/ Gerd Berget - E-post:   sam-abi-fjern@oslomet.no

  • Tilgang til Canvas
  • Eksamen.
  • Alle generelle henvendelser og studieadministrative spørsmål.
  • Faglige spørsmål

Ressurser

Canvas-emner

Canvas-emnene består av opptak av forelesninger, pensumlitteratur og innleveringsoppgaver. Det meste av pensumlitteraturen er digitalt tilgjengelig i Canvas. Noe pensumlitteratur må man påregne å kjøpe selv eller låne på bibliotek.

Hvordan kommer jeg inn i Canvas?

Du logger deg inn på  Canvas med brukernavn og passord du får når du aktiverer IT-kontoen din. Du finner brukerveiledninger for Canvas her.

Studentsamarbeid

Vi anbefaler å samarbeide med andre nettstudenter. Et samarbeid kan føre til gode, faglige diskusjoner og være til gjensidig nytte. Det er derfor opprettet diskusjonsforum i alle våre Canvas-rom.

Kan jeg få studentkort?

Nettstudenter kan få studentkort (studentkortet brukes som adgangskort i OsloMets lokaler og som lånekort på biblioteket) om det er ønskelig. For å få studentkort må man henvende seg til Kortsenteret i Pilestredet 46 for å ta bilde til kortet. Mer  informasjon om studentkort og digitalt studiebevis finner du på https://student.hioa.no/ . Det er ikke mulig å få studentkortet tilsendt i posten.

Innleveringer, eksamen og studieprogresjon

Studieløpet

Hvert emne tilbys kun én gang i året. For å gå opp til eksamen må alle arbeidskrav i det aktuelle emnet være godkjent.

Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1 (LIG6201) må være bestått før man kan bestille og begynne på Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 (LIG6301). Nb! Disse emnene vil få nye navn og koder til studieåret 2018/19.

Arbeidskrav og eksamen

I alle emner er det arbeidskrav som du må levere inn og få godkjent for å få avlegge eksamen. Oversikt over antall arbeidskrav i hvert enkelt emne finner du i emneplanene. Du må påregne inntil to uker fra du leverer et arbeidskrav til du får tilbakemelding i Canvas. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Hvert arbeidskrav kan leveres inn maksimalt tre ganger. Hvis arbeidskravet fortsatt ikke er godkjent blir kandidaten trukket fra eksamen.

Innleveringsfrister for arbeidskrav 

Frister for innlevering, finner du i Canvas-emnet.

Utsatt innleveringsfrist for arbeidskrav

Det gis ikke utsatt innleveringsfrist for arbeidskrav. Dersom du ikke har levert og fått godkjent alle arbeidskrav i et emne vil du bli meldt av eksamen. Resultatene på arbeidskravene (godkjent/ikke godkjent) vil du finne i Studentweb.

Studenter som ikke rekker å bli ferdig med alle arbeidskrav innen innleveringsfristen, eller som ikke får godkjent alle arbeidskrav, vil måtte sette emnet på vent til neste år. Det er ikke anledning til å levere arbeidskrav for høstens emner i vårsemesteret og omvendt. Normalt trenger du ikke å gjennomføre de samme arbeidskravene på nytt (med forbehold om at emnet ikke har blitt vesentlig revidert siden du sist gjennomførte arbeidskravene).

Vurderingsformer/Eksamen

Emnenes vurderingsformer finner du i emneplanene, som du finner i programplanen for studiet.

Eksamensdatoer finner du på Studentweb.

Generell informasjon om vurdering/eksamen finner du på  student.hioa.no under overskriften Eksamen.

Progresjon

Hvor lang tid har jeg til å fullføre studiet?

Normert studietid er to år. Du kan miste studieretten hvis du ikke:

  • betaler semesteravgift innen fristen hvert semester
  • semesterregistrer deg i Studentweb innen fristen hvert semester
  • fullfører innen normert tid, uten å ha søkt og fått innvilget permisjon eller utvidet studierettsperiode

For detaljert informasjon se   Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Hvis man forsinkes i studieløpet er det mulig å søke om utvidet studierett i inntil ett ekstra år.

Jeg ønsker å gjennomføre studiet på heltid. Hvordan bør jeg legge opp studieløpet?

Dersom du ønsker å ta nettstudiet på ett år må du starte på høsten fordi emne LIG6201*, som tilbys på høsten, må bestås før du kan starte på emne LIG6301*, som tilbys på våren. For å gjennomføre på ett år må du følge og bestå de to emnene som tilbys per semester. *= disse emnene vil få nye koder, navn og innhold i studieåret 2018/2019. I tillegg må praksisperioden være fullført i løpet av denne perioden eller tidligere.

Kan jeg søke opptak til 2. studieår bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap?

Ikke direkte. Du må eventuelt søke opptak til bachelorstudiet som normalt via Samordna Opptak. Dersom du får tilbud om studieplass kan du søke om å få innpassing av de emnene du har bestått. Forutsatt at du får godkjent hele første studieår kan du starte direkte i 2. studieår på bachelorstudiet. Om emner blir godkjent og innpasset på bachelorstudiet avhenger av at det ikke er gått for lang tid, om det er gjort vesentlige endringer på studiet i mellomtiden og i henhold til regelverk.. 

Melde seg av et emne – slutte på nettstudiet

En søker kan trekke søknaden om opptak, og som student kan du si ifra seg studieplassen innen frist for betaling av semesteravgift. Send en epost til  sam-abi-fjern@oslomet.no.

Betalt semester- og studieavgift refunderes kun etter søknad frem til og med 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Publisert: Oppdatert: