HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

LIG6100 Bibliotek og samfunn

Innledning

Emnet består av tre delemner med integrerte arbeidsoppgaver. Delemnene tar opp bibliotekets og bibliotekarens roller ut fra tre ulike perspektiv:

 • Bibliotek – kultur og samfunn : forholdet til bruker og samfunn.
 • Organisering av bibliotektjenester : organisering og utvikling av bibliotektjenester.
 • Medier og marked : bokmarkedet og e-medier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om biblioteket som samfunnsinstitusjon og bibliotekarprofesjonens rolle
 • kjenner til bibliotekfeltets historie og tradisjoner
 • har innsikt i hvordan politiske, økonomiske og teknologiske rammer påvirker biblioteksektoren
 • har innsikt i bibliotekenes rolle i det flerkulturelle samfunnet
 • har kunnskap om organisering og utvikling av bibliotektjenester i offentlig og privat sektor
 • har kjennskap til analog og digital dokumentproduksjon og -distribusjon, endringer innenfor dette området og nye dokument- og kommunikasjonsformer, internasjonalisering, statlige reguleringer og opphavsrett

Ferdigheter

Studenten

 • kan diskutere biblioteket og bibliotekarens rolle, bibliotekutvikling, organisering og rammevilkår, både i historisk og aktuelt perspektiv.
 • kan finne fram til og vurdere informasjon og fagstoff og fremstille dette i skriftlige oppgaver slik at det belyser en faglig problemstilling.
 • kan benytte prinsippene for faglig forfatterskap med særlig vekt på korrekt sitering, referering og kildeangivelser, og kan sette opp litteraturlister.

Arbeids- og undervisningsformer

Innlevering av obligatoriske oppgaver i Fronter. Oppgavene blir rettet og kommentert.

Arbeidskrav

Syv innleveringer. Omfanget på innleveringene er cirka 10 000 tegn, inkludert mellomrom.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Vurderingsformen er en individuell mappeinnlevering med tre oppgaver. Disse tre oppgavene skal hver være på maksimalt 12 500 tegn, inkludert mellomrom. Oppgavene skal ikke godkjennes før eksamen, men studentene kan sende dem inn for tilbakemelding.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 prosent av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, må ved ny/utsatt eksamen levere en omarbeidet mappe. Hvis mappen ikke er bestått etter ny/utsatt eksamen, må kandidaten levere en helt ny mappe med nye problemstillinger ved neste ordinære eksamen (jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus).

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Pensumliste

Pensumlisten er inndelt i de tre delene Bibliotek – kultur og samfunn, Organisering av bibliotektjenester og Medier og marked. Pensumlisten blir oppdatert ved semesterstart hver vår.

Pensumliste for Bibliotek - kultur og samfunn

Pensumliste [ca. 360 sider].Fagansvarlig: Øivind Frisvold.

Byberg, L. & Frisvold, Ø. (2001). Hvorfor folkebibliotek?: Et tilbakeblikk på bibliotek og politisk legitimering ved tre hundreårsskifter. I. R. A. Audunson & N. W. Lund (Red.), Det siviliserte informasjonssamfunn: Folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid (s. 65-85). Bergen: Fagbokforlaget. Digital utgave kan lastes ned i Fronter.

Frisvold, Ø. (Red.) (2004). Bibliotek- kultur og samfunn : Artikkelsamling. Oslo. Høgskolen i Oslo.[Inneholder artikler av blant annet Arne Martin Klausen (om kulturbegrep), Arne Kokkvoll (om arbeiderkultur), Pierre Bourdieu (fra «Distinksjonen»), Marianne Gullestad (om norsk kulturell egenart), Einar Niemi (om samer og kvener), Kulturbrev av 1945 og 2001]. [Digital utgave kan lastes ned i «Fronter». Pensumartikler merket med*.]

Frisvold, Ø. (Red.) (2016). Bibliotek – kultur og samfunn : Lærebok. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. Digital utgave kan lastes ned i Fronter.

Grunnbok

Dahl, H. F. & Helseth, T. (2006). To knurrende løver: Kulturpolitikkens historie 1814-2014. Oslo: Universitetsforl. [Kap. 11-14, 16-21]

Denne utredningen supplerer Dahl & Helseth:

NOU 2013:4 (2013). Kulturutredningen 2014. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2013-4/id715404/ 

Følgende to bøker er av eldre dato, men kan delvis supplere/erstatte Dahl & Helseth:

Mangset, P. (1992). Kulturliv og forvaltning: Innføring i kulturpolitikk . Oslo: Universitetsforlaget. Hentes fra http://www.nb.no/nbsok/nb/421815c95f85e598b2f62e8b9635a35f.nbdigital?lang=no#0 

Vestheim, G. (1995). Kulturpolitikk i det moderne Noreg . Oslo: Samlaget. Hentet fra http://www.nb.no/nbsok/nb/bb55245d149d4f9ef20adeb9e0a3f900?index=1#0

Det kan komme noen artikler i tillegg.

Pensumliste for Organisering av bibliotektjenester

Pensumliste [ca. 250 sider]. Fagansvarlig: Sunniva Evjen.

Audunson, R. A. & Aabø, S. (2013). Biblioteket som motor i å skape lokalsamfunn med sammenhengskraft i en flerkulturell storbykontekst. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og kulturformidling , 2 (1), 39–50. Hentet fra http://hdl.handle.net/10642/1816. [11 s.]

Folkebibliotekloven. (1985). Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) . Hentet fra [forskrifter er også pensum]: http://lovdata.no/referanse/hjemmel?dokID=NL/lov/1985-12-20-108

Kulturdepartementet. (2015). Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/e1dd0466444d4d5d9d02e8d6897d38fb/nasjonal_bibliotekstrategi_2015-2018.pdf [36 s.]

Nasjonalbiblioteket. (2012). Bibliotekloven . https://bibliotekutvikling.no/ressurser/lovverk/bibliotekloven/ Hentet fra  [Mer informasjon om forvaltningen av folkebibliotekloven på Nasjonalbibliotekets nettsider]

NOU 2013:4. (2013). Kulturutredningen 2014 . Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/1e88e03c840742329b9c46e18159b49c/no/pdfs/nou201320130004000dddpdfs.pdf. [Pensum: Kap. 11.7, s. 158-172. Kap. 12.9, s. 244-246. Kap. 12.13-12.17, s. 250-256. Kap. 12.24-12.31, s. 271-285. Kap. 15.5, s. 310-311. Kap. 16, s. 318-320. [Totalt 40 s.]]

Pliktavleveringslova. (1989). Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument [pliktavleveringslova] . Hentet fra http://lovdata.no/lov/1989-06-09-32. [2 s.] [Forskrifter er også pensum: http://lovdata.no/referanse/hjemmel?dokID=NL/lov/1989-06-09-32 [6 s.]] [Nasjonalbibliotekets nettsider inneholder generell informasjon om pliktavlevering: nb.no/Om-NB/Pliktavlevering/Hva-skal-pliktavleveres

Prop. 135 L (2012–2013). (2013). Endringer i lov om folkebibliotek: Tilråding fra Kulturdepartementet 26. april 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) . Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/9942dc16bdb3427982c7e68cb7175b00/no/pdfs/prp201220130135000dddpdfs.pdf [21 s.] [Mer om revisjonen av bibliotekloven i 2013, se Kulturdepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-135-l-20122013.html?id=724286]

Prop. 95 S. (2013-2014). (2014). Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) . Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/Meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf [Pensum: Kap. 4, s. 21-56. [35 s.]]

Rønning, R., Lesjø J. H. (2015). Vårt politiske Norge. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Oslo. Fagbokforlaget. [Pensum kap. 11 [58 s.]]

Sentio Research. (2016). Brukeradferd i bibliotek 2015. Rapport. Hentet fra: https://bergenbibliotek.no/om-biblioteket/dokumenter-og-rapporter/rapport-brukeradferdsundersoekelsen-2015 [SE1]

Troms. (2017). Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028. Troms: Troms fylkesbibliotek. Hentet fra:  http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/3208/regional-bibliotekplan-for-troms-2017-2028.pdf  [24 s.] [SE2]

Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet. (2010). Folkebibliotekerne i vidensamfunnet: Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet . København: Styrelsen for bibliotek og medier. Hentet fra http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/folkebib_i_vidensamfundet/pdf/Folkebib__i_videnssamf.pdf [Pensum: Bilag 1. [3 s.]]

Universitets- og høgskolerådet. (2015) Bibliotek i universitets- og høgskolesektoren - utvikling, roller og oppgaver. Hentet fra uhr.no/documents/UHRBKDstrategi_endelig_versjon.pdf [23 s.]

[SE1] Tar med denne, for å ha oppdatert stoff om bruk av bibliotek.

[SE2] Ny av året, erstatter forrige plan.

Anbefalt lesing

ABM-utvikling. (2006). Bibliotekreform 2014: Del I Strategier og tiltak . Oslo: ABM-utvikling. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kkd/hdk/2007/0001/ddd/pdfv/303688-del1_web.pdf

ABM-utvikling. (2006). Bibliotekreform 2014: Del II Norgesbiblioteket - nettverk for kunnskap og kultur . Oslo: ABM-utvikling. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kkd/hdk/2007/0001/ddd/pdfv/303689-del2_web.pdf

Oslo kommune. Byrådet. (2014). Borgernes bibliotek. Bibliotekplan for Oslo kommune i perioden 2014-2018. Hentet fra http://www.nb.no/Om-NB/Publikasjoner/Skriftserien-Bibliotheca-Nova. [28 s.]

St. meld nr. 23 2008-2009. (2009). Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digitaltid . Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/6a7ad6f5ba584c8aafdc8bfa5cba86b1/nn-no/pdfs/stm200820090023000dddpdfs.pdf. [Pensum: Kap. 3, 4, 9, 11, 12 og 13. [56 s.]]

St.meld. nr. 24 (2008-2009). (2009). Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv . Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f0e538cc704abda770db1ef2c5399b/no/pdfs/stm200820090024000dddpdfs.pdf [Pensum: s. 44-71. [27 s.]]

Bibliotheca Nova. Nasjonalbiblioteket. Flere nr. kan være aktuelle. Oversikt over utgivelsene finnes her: http://www.nb.no/Om-NB/Publikasjoner/Skriftserien-Bibliotheca-Nova

Følg med i bibliotektidsskriftene

Bok og bibliotek:  http://www.bokogbibliotek.no/

Bibliotekaren:  http://bibforb.no/bibliotekaren/bibliotekarens-arkiv/

E-postlisten: biblioteknorge@nb.no

Pensumliste for Medier og marked

Pensumliste [ca. 430 sider]. Fagansvarlig: Anita Sandberg.

Børde, C. & Søndersrød, V. (2008). På rett hylle med åndsverkloven: En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum . Oslo: ABM-utvikling. Hentet fra http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-pa-rett-hylle-med-andsverkloven [106 s.]

Colbjørnsen, T. (2017). Åpenhet i det digitale bibliotek. I A. Anderson, C.-M. Fagerlid, H. Larsen & I. Straume (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring . Oslo: Cappelen Damm Akademisk [20 s.]

EBLIDA. (2012. oktober). EBLIDA Key principles in the acquisition of and access to e-books by libraries . Hentet fra http://www.eblida.org/Special%20Events/Key-principles-acquistion-eBooks-November2012/GB_English%20Version%20Key%20Principles.pdf

Fredriksson, M. (2010). Skapandets rätt: Ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens   historia (Doktoravhandling, Linköpings universitet, Sverige). Hentet fra http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-53272 [Pensum: s. 309-325 [16 s.]]

Grøn, R. & Balling, G. (2016). Kampen om eReolen . København: Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. Hentet fra http://www.ntik.dk/2016/Nr3/Groen.pdf [12 s.]

Gundersen, A. (2013). E-bøker i folkebibliotek. Biblioteca Nova , (4), 72–99. Hentet fra https://bibliotekutvikling.no/ressurser/tjenester-fra-nasjonalbiblioteket-til-bibliotekene/publikasjoner/skriftserien-bibliotheca-nova/ [27 s.] 

IFLA. (2014, 30. juli). IFLA E-lending background paper . Hentet fra http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/documents/revised_background_paper_elendingjuly2014.pdf [Pensum: Appendix C]

Kulturdepartementet (2015). Utredning om e-bøker og utlån i bibliotek. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/0d8914e29293412dbea9d976bde28732/rapport-om-utlan-av-e-boker-i-folkebibliotek.pdf [77 s.]

Kunnskapsdepartementet. (2016). Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Hentet fra http://www.cristin.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2016/rapport-nasjonale-retningslinjer.pdf [30 s.]

Mohn, D. E. L. (2011). E-books in the library: Borrower’s rights at risk. Scandinavian Library Quarterly, 44 (4). Hentet fra http://slq.nu/?article=norway-e-books-in-the-library-borrowers-rights-at-risk

Naper, C. (2009). Fra mangfold til enfold: Norsk litteraturpolitikk og norske lesevaner i forandring. Nytt Norsk Tidsskrift , 26 (01), 28–39. Hentet fra  http://hdl.handle.net/10642/337 [9 s.]

NOU 1999: 27 (1999). «Ytringsfrihed bør finde Sted» — Forslag til ny Grunnlov § 100 . Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/026a9879891a4972b019ce10f20561fe/no/pdfa/nou199919990027000dddpdfa.pdf [Pensum: kapittel 2.1, 2.2.1, 2.2.2. 2.2.3 og 2.3.9 [8 s.]]

Oslo Economics. (2011). Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler: Utarbeidet for Kulturdepartementet . Oslo: Kulturdepartementet. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Rapporter_Utredninger/Utredning_om_litteratur-og_spraakpolitiske_virkemidler_2012.pdf [Pensum: s. 1-29 og s. 67-100 [62 s.]]

Rønning, H., Slaatta, T., Torvund, O., Larsen, H. & Colbjørnsen, T. (2012). Til bokas pris: Utredning om litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Oslo: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Rapporter_Utredninger/Utredning_av_litteraturpolitiske_virkemidler_i_Europa_2012-2.pdf [Pensum: s.1-69 og s. 167-174 [76 s.]]

Sandberg, A. (2016). Biblioteket – et botemiddel mot markedssvikt? BOK og Bibliotek (5). S. 28-30

Åndsverkloven. (1961). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Hentet fra http://lovdata.no/lov/1961-05-12-2 [27 s.]

Åndsverkloven. (2001). Forskrift til åndsverkloven (lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.) . Hentet fra http://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1563 [Pensum: Kap. 1 [6 s.]]

Anbefalt lesing

Colbjørnsen, T. (2014). Rapport om prøveprosjekt med e-bøker i innkjøpsordningen (PEI). Hentet fra http://www.kulturradet.no/documents/10157/6308f25c-77dd-45a4-8835-d94b66f10ce2 

Dahl, T. A. (2012). E-bøker: Teknologisk tilstandsrapport. Bok og Bibliotek , 79 (3), 54–56. Hentet fra http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&view=article&id=1672  

Dahl, T. A., & Mangen, A. (2015). Deep reading i biblioteket: Et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 4 (1), 5–21. Hentet fra http://ntik.dk/2015/Nr1/Dahl.pdf

Forbrukerrådet. (2015). Har vi det e-bokmarkedet vi kan forvente?: Rapport om det norske e-bokmarkedet mai 2015. Hentet fra http://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Har-vi-det-e-bokmarkedet-vi-kan-forvente.pdf

Nasjonalbiblioteket & Kulturrådet. (2014). Utlån av e-bøker i norske folkebibliotek – utfordringer og muligheter: Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014. Hentet fra nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Utlaan-av-e-boeker-i-folkebibliotek-utfordringer-og-muligheter 

Nasjonalbiblioteket. (2016). Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek. 02.05.2016. Hentet fra nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Ny-modell-gir-flere-e-boeker-i-bibliotekene

Nasjonalbiblioteket. (2016). Nasjonalbiblioteket anbefaler ny e-bok modell. 21.12.2016. Hentet fra https://bibliotekutvikling.no/nyheter/nasjonalbiblioteket-anbefaler-e-bok-modell/

NOU 2013:2. (2013). Hindre for digital verdiskaping . Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/nouer/2013/nou-2013-2.html?id=711002  [Kapittel 4.1 - 4.8]

Prop. 104 L (2016–2017). Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) . Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-104-l-20162017/id2547943/sec1

Prytz, Ø. (2013). Litteratur i digitale omgivelser . Oslo: Kulturrådet. Hentet fra http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/asset_publisher/N4dG/content/publikasjon-litteratur-i-digitale-omgivelser

Teknologirådet. (2004). Programvarepolitikk for fremtiden: Teknologiske strategier for et åpnere samfunn . Oslo: Teknologirådet. Hentet fra http://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/19/2013/08/Rapport-Programvarepolitikk-for-fremtiden.pdf

Ettersom e-bokmarkedet er i rask endring tar vi forbehold om at pensumlitteraturen kan bli supplert med relevante rapporter, men disse vil ikke være avgjørende for vurdering av arbeidskrav og eksamen.

(Pensumliste ajour: 21. februar 2017)

Om emnet

Libraries and Society Årsstudium i Bibliotek- og informasjonsvitenskap - nettstudium 15 stp. Høst Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: