HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

LIG6201 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1

Innledning

I emnet gis en bred oversikt over fagfeltet kunnskapsorganisasjon og gjenfinning samt fordypning i temaet dokumentbeskrivelse. Først gis en introduksjon til hvordan dokumentert kunnskap beskrives med den hensikt å oppnå mest mulig effektivt møte med brukers behov. Videre presenteres grunnleggende prinsipper for systemer som er utviklet for å formidle dette møtet og det gis en introduksjon til modeller av hvordan brukers behov mest mulig effektivt kan identifiseres. I emnet behandles dessuten grunnleggende teorier, metoder, standarder, hjelpemidler og verktøy for arbeidet med å beskrive, gjenfinne, tilgjengeliggjøre, velge og vurdere ulike typer dokumenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskaper om den historiske konteksten som systemer for kunnskapsorganisasjon og gjenfinning har blitt utviklet i
 • har kunnskaper om faktorer som påvirker brukeren i informasjonssøkeprosesser
 • kjenner de viktigste begrepene innen teorigrunnlaget for kunnskapsorganisasjon og gjenfinning
 • har oversikt over de viktigste områdene der metoder og systemer for kunnskapsorganisasjon og gjenfinning er implementert
 • forstår grunnleggende prinsipper for deskriptive metadata og datakvalitet
 • har innsikt i datamodellering og databaseteori
 • forstår formålet med markeringsspråk for å beskrive og strukturere digitale dokumenter

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke sentrale registreringsstandarder og metadataskjemaer til å beskrive dokumenter for lagring, søking og gjenfinning
 • kan modellere relasjonsdatabaser
 • kan publisere gjenfinnbare webdokumenter ved hjelp av markeringsspråk

Innhold

Temaer som inngår i emnet:

 • Historisk gjennomgang og definisjoner av sentrale begreper innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning.
 • Anvendelsesområder og utviklingsperspektiver innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning.
 • Bibliografiske datamodeller, registreringsstandarder og metadataskjemaer.
 • ER-modellering, relasjonsdatabaseteori og spørrespråket SQL.
 • Grunnleggende XML og strukturering av data med markeringsspråk.

Arbeids- og undervisningsformer

Innlevering av obligatoriske oppgaver i Fronter. Oppgavene blir rettet og kommentert.

Arbeidskrav

Tolv innleveringsoppgaver.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Vurderingsformen er en skriftlig, individuell sekstimers eksamen.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 prosent av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen (jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus).

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Sentrale registreringsstandarder og metadataskjema. Detaljert oversikt over hjelpemidlene publiseres på nettsiden om hjelpemidler til eksamen ved semesterstart.

Pensumliste

Berget, G. (2010). Relasjonsdatabaser og datamodellering . [Oslo]: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Coyle, K. (2016). FRBR, before and after : a look at our bibliographic models . Chicago: ALA Editions. Hentet 19. mai 2016 fra http://www.kcoyle.net/beforeAndAfter/ [Pensum: Kap. 2 og 8]

Hegna, K. (2002). Universell bibliografisk kontroll: Mål, midler, teknologi. Hentet 19. mai 2016 fra http://folk.uio.no/knuthe/dok/kathist/kataloghistorie.pdf

Hider, P. (2011). Information resource description : creating and managing metadata . London: Facet. [Pensum: Kap. 1 og 2]

Holm, L. A. (2001 ). Funksjonskrav til bibliografiske poster: Sluttrapport . Hentet 19. mai 2016 fra nb.no/content/download/449/4630/file/FRBR.pdf [Pensum: Kap. 1-4.]

IFLA (2009). Norsk oversettelse av Erklæring om internasjonale katalogiseringsprinsipper. Hentet 19. mai 2016 fra http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-nb.pdf

Katalogiseringsregler: Anglo-American cataloguing rules, second edition. (3. utg.) (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket. [2. utg. fra 1998 kan også benyttes med rettelser. Hentet fra nb.no/Bibliotekutvikling/Kunnskapsorganisering/Den-norske-katalogkomite/Revisjoner-til-Katalogiseringsregler]

Knutsen, U. (2013). Innføring i katalogisering . Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Knutsen, U. (Red.). (2015).  Katalogisering: Oppgavesamling. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Nordlie, R. (2014). Kunnskapsorganisasjon – «kjerneteknologi» for bibliotek- og informasjonsfag. I Bibliotheka Nova , 4-2014, 6–16. Tilgjengelig på:

https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Bibliotheca-Nova-2014.4_Kunnskapsorganisering.pdf

Manguel, A. (2009).  Biblioteket om natten . Oslo: Aschehoug. [Pensum: Kap. 1 og 2.]

NORMARC: format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig form . (2012). Oslo: Nasjonalbiblioteket. [Finnes også i elektronisk utgave, versjon 1. desember 2015. Hentet fra nb.no/Bibliotekutvikling/Kunnskapsorganisering/Den-norske-katalogkomite/NORMARC] [Omfang ca. 260 sider i utskrift.]

Ray, E. T. (2003).  Learning XML (2. utg.). Beijing: O’Reilly. [Pensum: Kap. 1 og 2]

Taylor, A. G. & Joudrey, D. N. (2009). Organization of recorded information. I A. G. Taylor & D. N. Joudrey, The organization of information (3. utg., s. 1-38). Westport: Libraries Unlimited.

Verktøykasse

Dublin Core Metadata Initiative. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1. Hentet 19. mai 2016 fra http://www.dublincore.org/documents/dces/

W3Schools.com. (udatert). XML Tutorial . Hentet 19. mai 2016 fra http://www.w3schools.com/xml/

(Pensumliste ajour: Juni 2016)

Om emnet

Knowledge organization and information retrieval 1.1 Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - nettstudium 15 stp. Høst Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: