HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

LIG6301 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2

Innledning

Emnet omfatter grunnleggende klassifikasjons-, indekserings- og gjenfinningsteori, med vekt på teoretisk og praktisk opplæring i klassifikasjon, samt brukerkunnskap, generelle søketeknikker, kildekunnskap og kildekritikk med basis i web.

Forkunnskapskrav

LIG6201 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • Kjenner de grunnleggende teoriene for klassifikatorisk ordning av objekter
 • Kjenner prinsippene for oppbygging og bruk av enumerative og analytisk/syntetiske klassifikasjonssystemer
 • har kunnskaper om gjenfinningskonsekvensene av klassifikasjon
 • har kunnskaper om ulike typer brukere og informasjonsbehov
 • har kunnskaper om ulike typer informasjonskilder, kildekritikk og kildebruk
 • har grunnleggende kunnskap om prinsipper for søking og søketeknikker
 • har innsikt i webens virkemåte og gjenfinning på web

Ferdigheter

Studenten

 • kan foreta emneanalyse av dokumenter
 • kan foreta grunnleggende klassifikasjon etter Deweys desimalklassifikasjon (DDK)
 • kan vurdere verbale beskrivelser til klassifikasjonskoder i DDK
 • kan forstå og tolke Universell desimalklassifikasjonskoder (UDK)
 • kan velge mellom og vurdere ulike typer informasjonskilder for et gitt informasjonsbehov
 • kan bruke hensiktsmessige søkestrategier
 • kan kommunisere hensiktsmessig med brukere

Innhold

Temaer som inngår i emnet:

 • Grunnleggende teorier for emnebeskrivelse, verbalt og via klassifikasjon.
 • Prinsipper og praksis for emneanalyse av dokumenter.
 • Prinsipper for og grunnleggende praksis i klassifikasjon etter DDK.
 • Klassifikasjonssystemers funksjon og potensial i søking og gjenfinning.
 • Analytisk/syntetiske klassifikasjonssystemer eksemplifisert ved UDK.
 • Bruk av klassifikasjonsskjema fra applikasjonsområder utenfor bibliotek.
 • Modeller for informasjonssøkeadferd og ulike typer brukere.
 • Internetts struktur, nettsiders typologi, og søkemotorers oppbygging og virkemåte.
 • Leksika, oppslagsverk og andre typer informasjonskilder med hovedvekt av elektroniske kilder, deriblant Wikipedia.
 • Kildekritikk.
 • Søketeknikker og boolsk logikk.
 • Ulike typer referansetjenester.

Arbeids- og undervisningsformer

Innlevering av obligatoriske oppgaver i Fronter. Oppgavene blir rettet og kommentert.

Arbeidskrav

Fem innleveringsoppgaver.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Eksamen i LIG6200 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1 må også være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen i LIG6301 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2.

Vurderingsformen er en skriftlig, individuell sekstimers eksamen.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 prosent av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen (jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus). 

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen.

Pensumliste

Referansefag

Litteratur merket med * finnes i artikkelsamlingen for referansefag.

Berget, G., & Holter, J. (2016). Håndbøker . Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. (Tilgjengelig under "Pensum".)

* Bertnes, P. A. (2012). Faglig informasjon på Internett: Kvalitet og kildekritikk . Oslo: Abstrakt forlag. Pensum: Kap. 5

Brin, S. & Page, L. (2012). Reprint of: The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. Computer Networks, 56 (18), 3825-3833.

* Casell, K. A., & Hiremath, U. (2013). Reference and information services: An introduction (3. utg.). London: Facet. Pensum: Kap. 1-3, 15

* Chowdury, G. G. (2010). Introduction to modern information retrieval . London: Facet. Pensum: Kap. 11

* Devine, J. & Egger-Sider, F. (2014) . Going beyond Google again: Strategies for using and teaching the invisible Web . London: Facet. Pensum: Preface, Kap. 1

* Ford, C. (2008). Crash course in reference . Westport, CT: Libraries Unlimited. Pensum: Kap. 3

Fransson, J. (2010). Efficient information searching on the web: A handbook in the art of searching for information . Kapittel 1-10 tilgjengelig på: http://www.jonasfransson.com/contents/ Pensum: Kap. 1, 2, 5-10, og 15
Eller:
Fransson, J. (2010). Effektivare informationssökning på webben: Handbok i konsten att söka information . Ronneby: Hexaförlag. Hentet fra http://www.jonasfransson.com/innehallsforteckning/ Pensum: Kap. 1, 2, 5-10, 12 og 15

Hilles, S. (2014). To Use or Not to Use? The Credibility of Wikipedia. Public Services Quarterly, 10 (3), 245-251, https://doi.org/10.1080/15228959.2014.931204

* Hinman, L. M. (2008). Searching ethics: The role of search engines in the construction and distribution of knowledge. I: A. Spink & M. Zimmer (Red.), Web search: Multidisciplinary perspectives (s. 67-76). Heidelberg: Springer.

Holter, J. (2015). Opplysningssøking: Utvalgte referanseverk . Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. Hentet fra  http://www.edu.hioa.no/bibin/ressurser/Holter2015.pdf

* Ó Dochartaigh, N. (2012). Internet research skills (3. Utg.). Los Angeles: Sage. Pensum: Kap. 6

Tavani, H. (2014). Search Engines and Ethics. I Stanford Encyclopedia of Philosophy . Hentet fra: http://plato.stanford.edu/entries/ethics-search/index.html

Wilson, T. D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of Documentation, 55 (3), 249-270.

Klassifikasjon

Litteratur merket med * finnes i artikkelsamlingen for klassifikasjon.

Arkivverket. (1999). Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen. Oslo: Arkivverket. Hentet 6. november 2017 fra  https://www.arkivverket.no/sok/_/attachment/inline/04cb43e4-f182-4d1b-91c3-4403ac4d50df:1db6b2e94d5cdf68385b9a45d53d6cb656a6405c/Fellesn%C3%B8kkelen%20(1999).pdf

* Benito, M. (2001). Ett indekseringssystems effektivitet. Kunskapsorganisation: en introduction [sic] till katalogisering, klassifikation och indexering (s. 245–247). Borås: Tarancos bokförlag.

Broughton, V. (2015). Essential classification (2nd ed.). London: Facet Publishing.
(Kapitlene om emneord og fasettert klassifikasjon er ikke pensum.)

Conradi, E. (2015). Formidling, kunnskapsorganisering og Dewey. I G. H. Aalstad (Red.), Kunnskapsorganisering (s. 17–28). Oslo: Nasjonalbiblioteket. Hentet 15. november 2016 fra https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Bibliotheca-Nova-2014.4_Kunnskapsorganisering.pdf

Dewey, M. (2015). Innledning til Dewey. Oslo: Nasjonalbiblioteket. Hentet 14. november 2016 fra https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Innledning-til-Dewey-desimalklassifikasjon.pdf

McIlwaine, I. C. (2009). Universal Decimal Classification (UDC). Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition (Bd. 1-0, s. 5432–5439). CRC Press. Hentet 28. november 2016 fra http://www.crcnetbase.com/doi/full/10.1081/E-ELIS3-120043532

* Knutsen, U. (2002). Klassifikasjonskrigen i Norge (1951-1953). Synopsis , 33 (5), 266–268.

Rype, I. (2015). Hvordan fungerer Dewey i folkebibliotekene? I G. H. Aalstad (Red.), Kunnskapsorganisering (s. 29-35). Oslo: Nasjonalbiblioteket. Hentet 15. november 2016 fra https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Bibliotheca-Nova-2014.4_Kunnskapsorganisering.pdf

Slavic, A. (2008). Use of the Universal Decimal Classification: A world-wide survey. Journal of Documentation , 64 (2), 211–28. Hentet 15. november 2016 fra  https://doi.org/10.1108/00220410810858029

* Suonuuti, H. (2012). Omgrepsanalyse. Termlosen: kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid (Bd. 8, s. 15–22). Oslo: Nordterm.

* Svenonius, E. (2000). Bibliographic languages. The intellectual foundation of information organization (s. 53–66). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

* Tafjord, B. O. (2011). Religionar og urfolk på bibliotek: Om klassifikasjonar i eit religionsvitskapleg landskap. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier , (55), 71–89.

* Taylor, A. G., & Joudrey, D. N. (2009). Subject analysis. The organization of information (s. 303–332). Westport, Connecticut: Libraries Unlimited.

WebDewey. (2015). Oslo: Nasjonalbiblioteket. Hentet 14. november 2016 fra http://deweyno.pansoft.de/webdewey/standardSearch.html 
Se egen infoside på fagets forside med brukernavn og passord. 

(Pensumliste ajour: 01.12.2017)

Om emnet

Knowledge organization and retrival 1.2 Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - nettstudium 15 stp. Vår Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: