HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

LIG6400 Litteratur- og kulturformidling 1: Historiske perspektiv

Innleiing

Emnet gjev ein introduksjon til litteratur- og kulturformidling (om lag ein tredjedel) og ei innføring i litteratur- og kulturhistorie (om lag tro tredjedelar). Emnet diskuterer kva humanistiske og litteratursosiologiske perspektiv har å seie for praksisfeltet og i bibliotek- og informasjonsvitskapen. Studentane tileignar seg kunnskap om teksthistoriske liner. Emnet utviklar forståing for korleis litteratur- og mediebruken har forandra seg gjennom tidene. Studentane studerer eit utval representative tekstar frå ulike sjangrar og får trening i å formidle dei i bestemte perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • har forståing for grunnleggjande teoretiske omgrep som kommunikasjon, formidling, teori, praksis, lesing og danning
  • tileignar seg eit overblikk over litteratur- og kulturhistorie
  • ser samanhengar mellom samfunnsendringar og lesemønster/mediebruk
  • kan sjå korleis historiske førelegg verkar i samtidskulturen

Ferdigheter

Studenten

  • kan reflektere over og diskutere nokre sentrale teoretiske omgrep innafor litteratur- og kulturformidlingsfaget.
  • kan gjere greie for historiske tekstar i høve til deira samtid og vår eiga tid
  • har erfaring med å formidle i bokomtaler.
  • har erfaring med å syntetisere eit stoff i perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Innlevering av obligatoriske oppgåver. Oppgåvene blir retta og kommentert.

Arbeidskrav

Seks innleveringar. Omfanget varierer med tema for oppgåva.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Alle arbeidskrav må vere godkjend før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurderingsforma er ei mappeinnlevering. Mappa skal innehalde to av arbeidskrava.

Vurderingsuttrykket er ein gradert skala med fem trinn frå A til E for bestått og F for ikkje bestått.

Studentar som ikkje består ordinær eksamen, må ved ny/utsatt eksamen levere ei omarbeida mappe. Viss mappa framleis ikkje er bestått etter ny/utsatt eksamen, må det leverast ei heilt ny mappe med nye problemstillingar ved neste ordinære eksamen (jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus).

Pensumliste

Pensumliste LIG6400 våren 2018

Litteraturformidling

Tveit, Å. K. (2004). Innganger: Om lesing og litteraturformidling . Bergen: Fagbokforlaget. Pensum: s. 9-127.

Vold, T. & Ridderstrøm, H. (Red.). (2015). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver . Oslo: Pax. Pensum: kap. 1-4, 6 og 10-11.

Litterære tekster til generell del

Austen, J. (1813). Pride and Prejudice . Pensum: kap. 1-9.

Baudelaire, C. (1981). Innbydelse til en reise; Berus dere!; Glorien som forvant. I: Prosadikt . Oslo: Dreyer.

Borges, J. L. (1964). Biblioteket i Babel. I: Labyrinter . Oslo: Cappelen.

Browning, E. B. (1850). Poems. Sonnets from the Portugese, nr. 28 og 43. https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/elizabeth-barrett-browning#about

Cellini, B. (1975). Livsoga mi. II (overs. av M. Ulleland). Oslo: Samlaget. Pensum: s. 46-54, 84-96. Engelsk utgave kan lastes ned: http://www.gutenberg.org/ebooks/4028 [kapitlene XIX-XXV, XLIII- LI og prologen er de samme]

Cervantes, M. de (1973). Don Quijote (overs. av N. Kjær og M. Grønvold). Oslo: Gyldendal: Pensum: kap. 9-11.

Dante (2000). Den guddommelege komedie (overs. av M. Ulleland). Oslo: Gyldendal. Pensum: sang 1-5 i Helvete-delen.

Duras, M. (1985). Elskeren (overs. av A. Riis). Oslo: Gyldendal. Pensum: s. 5-40.

Flaubert, G. (1999). Madame Bovary (overs. av P. Rokseth). Oslo: Gyldendal. Pensum: s. 3-28.

Goethe, Johann W. v. (1999). Wandrers Nachtlied; Vandringsmanns kveldssong (overs. av Å. M. Nesse) http://www.nb.no/nbsok/nb/395d0ba1ea74adb613d8c3342d0bb682?index=1#37

Goethe, J. W. v. (1828). Novelle . gutenberg.org/ebooks/2320#download

Grundtvig, N. S. (1810). Deilig er den himmel blå. http://liturgi.info/Deilig_er_den_himmel_bl%C3%A5_(LH408)

Göranson, F. (2010). Strindbergs Inferno. Stockholm: Kolik Förlag.

Hamsun, K. (1971). Psykologisk litteratur. I: Paa turne . Oslo: Gyldendal. Pensum: s. 45-72.

Hamsun, K. (1890). Det ubevidste Sjæleliv. I: Samtiden , 1890. Pensum: s. 322-323.

Hansen, M. (1827). Novellen. http://www.bokselskap.no/boker/novellen/tittelside

Homer (1991). Iliaden (overs. av P. Østbye). Oslo: Gyldendal. Pensum: 1. sang.

Homer (2000). Odysseen (overs. av P. Østbye). Oslo: Gyldendal. Pensum: 1. sang og 9.-10. sang.

Kleiva, A. (2014). Vårar seinare . Oslo: Oktober. Pensum: s. 5-11 og 57-65.

La Fayette, M. (2000). Prinsessen av Cléves (overs. av A.-L. Amadou) . Oslo: Gyldendal Pensum: s. 5-19 og 76-93.

Montaigne, M. de (1996). Om vennskap (overs. av B. Vibe). I: Essays . Oslo: Aschehoug.

Shakespeare, W. (1597). Richard II . Pensum: akt 2 scene 1, akt 3 scene 2, akt 5 scene 1 og akt 5 scene 5.

Shelley, M. W. (1818). Frankenstein: Or the Modern Prometheus .
http://www.gutenberg.org/ebooks/84. Pensum: kap. 5-10.

Vergil (1985). Æneiden (overs. av E. Kraggerud). Tangen: Suttung forlag. Pensum: 4. bok.

Wergeland, H. (1837) Den første sommerfugl. http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WI2/WI2059.html

Wergeland, H. (1840). Den prægtig klædte sommerfugl. http://www.wergelandssanger.no/sommerfuglen#note9

Woolf, W. (1927). To the Lighthouse . Pensum: 1. – 3. kapittel i 1. del («The Window»).

Litteratur- og kulturhistorie. Generell del

Askeland, N., Otnes, H., Skjelbred, D., & Aamotsbakken, B. (2003). Tekst i tale og skrift: Innføring i tekstarbeid . Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: s. 78 -102.

Chandler, D. (2000). An introduction to genre theory. http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/intgenre/chandler_genre_theory.pdf

Egeland, M. (2000). Biografiens teori og praksis. I: Hvem bestemmer over livet? Biografien som historisk og litterær genre . Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: s. 74-108.

Hertel, H. (Red.). (1986). Verdens litteraturhistorie . Oslo: Gyldendal. Bind 3. Pensum: s. 323-332.

Hertel, H. (Red.). (1989). Verdens litteraturhistorie . Oslo: Gyldendal. Bind 5. Pensum: s. 119-131, 137-153, 192-201, 285-295.

Hertel, H. (Red.). (1992). Verdens litteraturhistorie . Oslo: Gyldendal. Bind 6. Pensum: s. 223-234, 240-245.

Hertel, H. (Red.). (1993). Verdens litteraturhistorie . Oslo: Gyldendal. Bind 7. Pensum: s. 401-414.

Kittang, A. (2008). Om litterær kanonisering. I: S. Sæterbakken & J. Kampevold Larsen (Red.), Norsk litterær kanon (s. 10-22). Oslo: Cappelen Damm.

Larsen, P. H. (1992). Faktion: En gammel historie; og Klare linier: Skarpe Grænser. I: Faktion som udtryksmiddel . Forlaget Amanda: Danmark. Pensum: s. 15-26.

[Tekstforelegg: Knyttet til John Walter Lord, Jr.: A Night to Remember (1955)]

Melberg, A. (2007). Montaigne. I: Selvskrevet: Om selvfremstilling i litteraturen . Oslo: Spartacus. Pensum: s. 21-26.

Penne, S. (2010). Literacy, litteratur og ulike lesemåter i mediesamfunnet. I: Litteratur og film i klasserommet: Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole . Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: s. 109-122.

Ridderstrøm, H. (2008). Litteraturhistoriske tekstpraksiser . Kristiansand: Høyskoleforlaget. [hele boka er pensum]

Ridderstrøm, H. (2013). Sanking og snikjakt i medielandskapet: Mediesosiologisk forskning på fankulturer. I: J. K. Smidt, T. Vold & K. Oterholm (Red.), Litteratursosiologiske perspektiv (s. 334-360). Oslo: Universitetsforlaget.

Selbo, T. (2015). Romanens historie, historiens roman. I: Hva er en roman. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: s. 14-28.

Smidt, J. K., Vold, T. & Oterholm, K. (2013). Innledning: Litteratursosiologiske perspektiv. I: J. K. Smidt, T. Vold & K. Oterholm (Red.), Litteratursosiologiske perspektiv (s. 9-17). Oslo: Universitetsforlaget.

Spaans, R. (2016). Shakespeare: Oppfinning av det menneskelege. I: William Shakespeare: Det beste av dramatikken. Stanghelle: Villanden forlag.   

Ulleland, M. (1975). Innleiing I: Cellini, B. Livsoga mi s. 7-17 og prologen fra samme verket s. 19. Oslo: Samlaget.

Vold, T. (2013). Verdenslitteraturen som «lesningens horisont» eller som kikkhull mot verden? Sørafrikansk litteratur og kanondannelse ved skandinaviske universiteter. I: J. K. Smidt, T. Vold & K. Oterholm (Red.), Litteratursosiologiske perspektiv (s. 361-386). Oslo: Universitetsforlaget.

Wittmann, R. (1999). Was there a reading revolution at the end of the eighteenth century? I: G. Cavallo & R. Chartier (Red.), A history of reading in the West (s. 284-312). Cambridge: Polity Press. 

Litteratur- og kulturhistorie. Barne- og ungdomslitteratur

Birkeland, T., Risa, G. og Vold, K. B. (2005). Norsk barnelitteraturhistorie . (2. utgåva). Oslo: Samlaget. Pensum: s. 11-84, 89-154, 171-202, 208-230, 252-270 og 375-402. 

Birkeland, T. og Storaas, F. (1993). Den norske biletboka . Oslo: Cappelen. Pensum: s. 38-41 og 76-83. 

Johnson, D. (1995). From Paragraphs to Pages: The Writing and Development of the Stratmeyer Syndicate Series. I: C. Stewart Dyer og N. Tillman Romalov (Red.), Rediscovering Nancy Drew . Iowa City: Iowa University press. 

Newth, E. (2003). Faglitteratur for barn: forfatterens og formidlerens utfordringer. I: A. Holmefjord et al. (Red.), Håndbok i barnebibliotekarbeid: Å formidle litteratur til barn (s. 49-58). Bergen: Fagbokforlaget. 

Romalov, N. T. (1995). Children’s Series Books and the Rhetoric of Guidance: A Historical Overview. I: C. Stewart Dyer og N. Tillman Romalov (Red.), Rediscovering Nancy Drew . Iowa City: Iowa University press. 

Litterære tekster til barne- og ungdomslitteratur-delen

Aisato, L. (2014). En fisk til Luna . Oslo: Gyldendal.

Carroll, L. (1865). Alice in Wonderland . (Eventuelt Alice i eventyrland i Zinken Hopps oversettelse). Pensum: To første kapitler. 

Egner, T. (1976). Ole Jakop på bytur . Oslo: Cappelen. (Orig.utg. 1949) 
eller 
Egner, T. (1976). Da Per var ku . Oslo: Cappelen. (Orig.utg. 1945) 

Ekman, F. (1992). Kattens skrekk . Oslo: Cappelen. 

Hopp, Z. (2005). Trollkrittet . Bergen: Vigmostad & Bjørke. (Orig.utg.1948)

Larsen, T. (1980). Espen i isen . Oslo: Grøndahl.
http://www.nb.no/nbsok/nb/09e743143da69ece21e7a650ec22ffa2?index=2#0

Fire utdrag fra følgende

Skjønsberg, K. (Red.). (1974). Gavnlige og morende Fortællinger for Børn . Oslo: Aschehoug. http://www.nb.no/nbsok/nb/eb65981e4502322f6f2c000690658036?index=1#0

Hansen, M. (1974). Lille Alvilde. (s. 12-16). Orig.utg. i Den norske Huusven , 1829. 

Løland, R. (1974). Vaarblomsten. (s. 138-148). Orig.utg. i R. Løland, Kvitebjørnen , 1906. 

Moe, J. (1974). Beate og Viggo Viking.(s. 21-26). Orig.utg. i J. Moe, I Brønden og i Tjærnet , 1850

Zwilgmeyer, D. (1974). Krig. (s. 138-148). Orig.utg. i D. Zwilgmeyer, Vi Børn , 1890.

Utdrag fra følgende

Keene, C. (1950). Frøken Detektiv og den mystiske klokke . Oslo: Damm. http://www.nb.no/nbsok/nb/5d8be429c91a04148262fe25e585a8d5?index=5#0. Pensum: 2 første kapitler

Ott, E. (1939). Siri fra Svalbard (overs. av E. N. Treider). Oslo: Aschehoug.
http://www.nb.no/nbsok/nb/33b9e60724b728e70f82d39cfb583cc2?index=1#5. Pensum: kap.1.

Prøysen, A. (1967). Kjerringa som ble så lita som ei teskje . Oslo: Tiden. 
http://www.nb.no/nbsok/nb/276af2bc996e7c7cfa1301e72c3601f2?index=1#0. Pensum: s. 7-23.

Vestly, A.C. (1953). Ole Aleksander Filibom-bom-bom . Oslo: Tiden.
http://www.nb.no/nbsok/nb/9d179a49a08226f167617d893591466a?index=1#0. Pensum: kap. 1.

Lyrikkpensum

OBS. Her kan dere velge hvilken utgave (evt. oversettelse) dere vil bruke; det trenger ikke være de det er lenket til her.

Lear, E. (1846). Nonsense Rhymes and Pictures. (Trenger bare lese noen få. Velg hvilke selv.) http://www.gutenberg.org/files/13650/13650-h/13650-h.htm#rhymes (Finnes også oversatt til norsk av T. B. Høverstad, Solum, 2003).

Vinje, Aa. O. (1888). Blåmann, blåmann, bukken min. I: Holst, Elling: Norsk billedbok for barn . http://www.nb.no/nbsok/nb/6e225ecab718345d142e062ff03f07f5.nbdigital?lang=no#25

Rasmussen, H. (1960). Inne i min mosters mage (overs. av I. Hagerup).
http://www.nb.no/nbsok/nb/a68aa144086064e7076757caf4f09286?index=191#21

Økland, E. (1973). Den nye guten i gata. I: Du er så rar . https://www.nb.no/nbsok/nb/2c2756370da3c9e0125e9370ed8398b4?index=1#15

Tusvik, M. (1984). Uimotståeleg. I: Mellom sol og måne: Dikt for barn . http://www.nb.no/nbsok/nb/9b6fafaa0b11167981ebfcd3a0247b9f?index=46#29

Hovland, R. (1996). Katten til Ivar Aasen møter Hunden fra Baskerville . http://www.nb.no/nbsok/nb/c67b19f963a031346f2fece3b3d3076c#89. Pensum: kun titteldiktet i denne boka.

Imerslund, K. (Red.) (1997). Meer Grønt er Gresset: Norsk lyrikk for barn fra Claus Friman til Cindy Haug . http://www.nb.no/nbsok/nb/a1ade05b8b8827cb308e7f4c07299167?index=2#0. (3 utvalgte dikt – se nedenfor)

[Tips: Denne antologien har en fin og oversiktlig innledning, og også en liste med ordforklaringer bakerst.]

Munthe, M. (1907). Luen af!

Bjerke, A. (1966). Fru Nitters datter.

Hagerup, I. (1971). Den morgenen.

I de tilfellene hvor det kun er oppgitt verk, kan dere selv velge hvilken utgave dere vil lese.

(Pensumliste ajour: 01.12.2017)

Om emnet

Perspectives on Literature in History Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - nettstudium 15 stp. Vår Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: