HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BIB1200 Informasjonssystemet

Innledning

I emnet gis en bred innføring i informasjonssystemets historikk, grunnleggende prinsipper og bestanddeler.

I emnet behandles dessuten metoder, standarder, hjelpemidler og verktøy for arbeidet med å beskrive, gjenfinne og tilgjengeliggjøre ulike typer dokumenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskaper om den historiske konteksten som systemer for kunnskapsorganisasjon og gjenfinning har blitt utviklet i
 • kjenner de viktigste begrepene innen teorigrunnlaget for kunnskapsorganisasjon og gjenfinning
 • har oversikt over de viktigste områdene der metoder og systemer for kunnskapsorganisasjon og gjenfinning er implementert
 • forstår grunnleggende prinsipper for deskriptive metadata og datakvalitet
 • har innsikt i datamodellering og databaseteori
 • forstår formålet med markeringsspråk for å beskrive og strukturere digitale dokumenter

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke sentrale registreringsstandarder og metadataskjemaer til å beskrive dokumenter for lagring, søking og gjenfinning
 • kan modellere relasjonsdatabaser
 • kan strukturere data og digitale dokumenter med markeringsspråk

Innhold

Temaer som inngår i emnet:

 • historisk gjennomgang og definisjoner av sentrale begreper innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 
 • anvendelsesområder og utviklingsperspektiver innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning
 • bibliografiske datamodeller, registreringsstandarder og metadataskjemaer
 • ER-modellering, relasjonsdatabaseteori og spørrespråket SQL
 • Grunnleggende XML og strukturering av data med markeringsspråk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og øvelser. Studentene tilegner seg stoffet ved selvstudium, oppgaveløsing og/eller gruppearbeid.

Arbeidskrav

En skriftlig gruppeoppgave på ca. fem sider. Gruppeoppgaven skal leveres inn og presenteres for medstudenter og lærere i plenum. Gruppen kan bestå av to til fem studenter. 

Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten få anledning til å levere en ny versjon.

Arbeidskrav skal være gjennomført innen fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. 

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er en skriftlig, individuell 6-timers eksamen. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 % av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen (jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus ).

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Sentrale registreringsstandarder og metadataskjema. Detaljert oversikt over hjelpemidlene publiseres på nettsiden om hjelpemidler til eksamen ved semesterstart.

Pensumliste

Høst 2017

Antonsen, R. (2014). Logiske metoder. Oslo: Universitetsforlaget. [Pensumkapittel: 0,1 og 6]

Berget, G. (2010). Relasjonsdatabaser og datamodellering . [Oslo]: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Coyle, K. (2016). FRBR, before and after : a look at our bibliographic models . Chicago: ALA Editions. Hentet 19. mai 2016 fra http://www.kcoyle.net/beforeAndAfter/ [Pensum: Kap. 2 og 8]

Dahl, J. H. B., Frost, T., & Tallerås, K. (2014) Innføring i XML .  [Oslo]: Høgskolen i Oslo og Akershus. Tilgjengelig i fagets fronterrom.

Hider, P. (2011). Information resource description : creating and managing metadata . London: Facet. [Pensum: Kap. 1 og 2]

Holm, L. A. (2001). Funksjonskrav til bibliografiske poster: Sluttrapport. Hentet 31. mai 2017 fra https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Funksjonskrav-til-bibliografiske-poster.pdf  [Pensum: Kap. 1-4.]

IFLA (2009). Norsk oversettelse av Erklæring om internasjonale katalogiseringsprinsipper. Hentet 31. mai 2017 fra https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Erkl%C3%A6ring-om-internasjonale-katalogiseringsprinsipper.pdf  

Katalogiseringsregler: Anglo-American cataloguing rules, second edition. (3. utg.) (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket. [2. utg. fra 1998 kan også benyttes med rettelser. https://bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/verktoykasse-for-kunnskapsorganisering/katalogiseringsregler/revisjoner-til-katalogiseringsregler/]

Knutsen, U. (2013). Innføring i katalogisering . Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Knutsen, U. (Red.). (2015).  Katalogisering: Oppgavesamling. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Nordlie, R. (2014). Kunnskapsorganisasjon – «kjerneteknologi» for bibliotek- og informasjonsfag. I Bibliotheka Nova , 4-2014, 6–16.

Tilgjengelig på: https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/10/Bibliotheca-Nova-2014.4_Kunnskapsorganisering.pdf

Manguel, A. (2009).  Biblioteket om natten . Oslo: Aschehoug. [Pensum: Kap. 1 og 2.]

NORMARC: format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig form . (2012). Oslo: Nasjonalbiblioteket. [Finnes også i elektronisk utgave, versjon 1. desember 2015. Hentet https://bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/verktoykasse-for-kunnskapsorganisering/marc-formater/normarc/] [Omfang ca. 260 sider i utskrift.]

Pharo, N. & Tallerås, K. (2015). Formidlingsmaskiner: fra analog kunnskapsorganisasjon til digitale anbefalinger. I Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.),  Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver, 189-211. Oslo: Pax. http://hdl.handle.net/10642/2911

Ray, E. T. (2003).  Learning XML (2. utg.). Beijing: O’Reilly. [Pensum: Kap. 1 og 2]

Taylor, A. G. & Joudrey, D. N. (2009). Organization of recorded information. I A. G. Taylor & D. N. Joudrey, The organization of information (3. utg., s. 1-38). Westport: Libraries Unlimited.

Verktøykasse

Dublin Core Metadata Initiative. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1. Hentet 19. mai 2016 fra http://www.dublincore.org/documents/dces/

W3Schools.com. (udatert). XML Tutorial . Hentet 19. mai 2016 fra http://www.w3schools.com/xml/

(Pensumliste ajour: Juni 2017)

Om emnet

The Information System Bachelor og årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 15 stp. Høst Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: